Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus áramkörök szimulációja

  A tantárgy angol neve: Simulation of Electronics Circuits

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 5.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, BSc képzés

  Szabadon Választható tárgy

  I. típus, kedd

  II. típus

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH9362 6-9 2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Eged Bertalan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Eged Bertalan

  egyetemi adjunktus

  HVT

  Szombathy Csaba

  egyetemi tanársegéd

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek

  Digitális technika

  Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Elektronika I., Elektronika II.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű mérnöki tervezőmunkában használt számítógépes áramkörszimulációs programok megismerése, használatuk gyakorlása az elektronikus áramkörökről tanultak további elmélyítése gyakorlati szimulációs feladatok megoldása segítségével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  8.1. Bevezető: a szimulációs programok kialakulása, a SPICE szimulátor története, verziók, nem SPICE alapú szimulátorok

  8.2. A modellezés problémái, félvezető eszközök modellezése, funkcionális modellek

  8.3. Az áramkörszimuláció alapalgoritmusai: munkapont számítás, tranziens analízis, transzfer karakterisztika számítása

  8.4. A SPICE áramkörleíró nyelv alapjai, szintaktikája, egyszerű áramkörök, csomópont és elemnevek, értékadás, részáramkörök

  8.5. Az egyes analízis fajták használata: munkapont számítás, transzfer karakterisztika, érzékenység analízis, tranziens analízis, torzítás számítás, kisjelű átviteli függvény

  8.6. A szimulációs eredmények megjelenítése: hagyományos kimeneti adatstruktúra, grafikus megjelenítés, utófeldolgozási lehetőségek, parametrikus analízis

  8.7. A sémaeditor használata: rajzok szerkesztése, szimbólum és szimbólum könyvtár műveletek

  8.8. Blokkos és többszintű rajzok, kapcsolódás nyomtatott áramkör tervező programokhoz

  8.9. Digitális és vegyesmódú áramkörök szimulációja: funkcionális analízis, késleltetési jelenségek és hatásaik, digitális áramkör be- és kimeneti modellezése, vegyesmódú szimuláció

  8.10. Jeltisztasági szimuláció, távvezetékek használata, lezárási topológiák vizsgálata (közelvégi, távolvégi lezárás), kapacitív terhelés hatásának vizsgálata

  8.11. Nagfrekvenciás áramkörök szimulációja: szórási paraméterek fogalma, használatuk, csillapító és aluláteresztő szűrő bemeneti reflexiójának és átvitelének szimulációja, szűrő tervezés bemutatása

  8.12. Híradástechnikai rendszerek szimulációja, frekvencia keverő és erősítők jellemzése, egyszeres keverésű heterodin vevőkészülék vizsgálata

  8.13. Áramkörmérési gyakorlat: tranzisztoros erősítő munkaponti mérése, a mért adatok összehasinlítása a szimuláció eredményeivel, kivezérlési tartomány mérése és összehasonlítása a szimulált adatokkal

  8.14. Áramkörmérési gyakorlat: nagyfrekvenciás és mikrohullámú áramköri elemek mérésnek bemutatása, szűrő és erősítő átvitelének és reflexiójának vizsgálata, nagyjelű tulajdonságok demonstrációja és a szimulált eredményekkel történő összevetése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgyat számítógépteremben oktatjuk ahol minden egyes hallgató az oktató instrukcióinak megfelelően saját maga végzi el a kitűzött feladatokat. Az órák elméleti bevezetőből és a szimulátorral végzett konkrét, gyakorlati feladatokból állnak. A tantárgyhoz 2 alkalommal laboratóriumi mérési gyakorlat is tartozik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátás feltétele

  - házi feladat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig

  b. A vizsgaidőszakban:

  A félév végi jegy megszerzése

  -írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében

  11. Pótlási lehetőségek

  -a házi feladat beadása a pótlási héten pótolható

  -az írásbeli vizsga a következő vizsgaalkalommal pótolható
  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadóknál előzetes egyeztetés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Székely Vladimir, Poppe András: Áramkörszimuláció a PC-n (Computerbooks, 1996.)

  Borbély Gábor: Analóg áramkörök szimulációja és analízise személyi számítógépen (Novodat Kiadó, 1997.)

  U. Tietze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, (Műszaki Könyvkiadó, 1985.)

  Dr. Hainzmann J. - Dr. Varga S. - Dr. Zoltai J.: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó, 1992.)

  http://mht.mht.bme.hu/~beged/elakszim/segedletek.htm

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi felkészülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen:

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Eged Bertalan

  egyetemi adjunktus

  HvT

  Szombathy Csaba

  tanársegéd

  HVT