Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kábeltelevízió-rendszerek

  A tantárgy angol neve: Cable TV Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 5.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, BSc képzés

  Szabad Választható tárgy

  I. típus

  I. típus

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH9255 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mátay Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HVT

  Dr. Zombory Lászóegyetemi tanárHVT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek VIHVA109,

                                                 Elektromágneses terek VIHVA204,

                                                 Infokommunikáció VITMA301

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  - Átfogó képet kíván nyújtani a kábeles műsor- és jeltovábbító rendszerekről azok fejlődési irányairól, a felhasználásuk (értéknövelő szolgáltatások pl. INTERNET) bővüléséről.

   

  - A hallgatók készségének fejlesztése, hogy a megszerzett ismeretanyag alapján képessé‚ váljanak kábeltelevízió rendszerek tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, mérési feladatainak elvégzésére.

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája - A kábeles műsor- és jeltovábbító rendszerek fejlődésének története (kis-, nagyközösségi vevőantenna-rendszerek, kábeltelevízió rendszerek), a rendszer  által nyújtott szolgáltatások.

   

   

  - A rendszer topológiája fa-ág, csillag, gyűrű, vegyes, a rendszerben alkalmazható nyalábolási eljárások (frekvencia-, idő-, kábel- multiplexálás).

   

   

  - Frekvenciamultiplex kábeltelevízió rendszer frekvenciaterve, külső és belső frekvencia tartományai. Belső átvitelre felhasználható csatornákkal kapcsolatos megfontolások.

   

   

  - Interaktív kábeltelevízió rendszer referencia hálózata (nemzetközi hálózati rész, regionális hálózati rész, elosztóhálózat).

   

   

  - A fejállomás funkciói, felépítése, építőelemei. Az elosztóhálózat részei (törzs-, vonal-, házhálózat), az egyes részekben alkalmazott aktív ‚és passzív ‚építőelemek (kábelek /koaxiális és optikai/, E/O, O/E átalakítók, erősítők, aktív és passzív elosztók, fogyasztói csatlakozók stb.).

   

   

  - A kábeltelevízió rendszer működését és nagyságát korlátozó tényezők. A rendszerre vonatkozó műszaki előírások a referenciahálózat különböző csatlakozási síkjain (névleges impedancia, jelszintek, a TV kép és hang átvitelére; URH-FM rádió műsorra vonatkozó minőségi jellemzők, lineáris és nemlineáris torzításból adódó jellemzőkre vonatkozó előírások, a rendszer zavarsugárzása; zavarérzékenysége, az előre- és visszirányú jelátvitelre vonatkozó bithibaarány stb.).

   

  - A kábeltelevízió rendszerek tervezési kérdései, a telepítés feltételei, a rendszer megbízhatósága (tartalékolás), üzemeltetési, fenntartási kérdések.

   

  - A rendszer és építőelemeinek mérése (reflexió-, csillapítás-, futási idő- karakterisztika, jel-zaj viszony, differenciális- erősítés és fázis, intermoduláció, bugásmoduláció, frekvenciastabilitás, térerősségmérés stb.).

   

  - A kábeles műsor- és jeltovábbító rendszerek fejlődése a szolgáltatások bővülése, az egyéb rendszerekkel való integrálódás, az átviteli közeg megváltozása (HFC technológia), a digitális technika műsorszórásban és műsorátvitelben történő elterjedése következtében.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  - Előadás, az előadáson néhány illusztratív példa kidolgozása, kábeltelevízió építőelemek bemutatása, demonstrációs mérés.

   

  - Szakmai látogatás egy Budapesten működő kábeltelevízió rendszer fejállomására.

   

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

   

  - Az előadások látogatása nem kötelező, de célszerű, mert a tárgyhoz nyomtatott jegyzet még nem készült.

   

  - Az előadáson elhangzott tananyag elsajátítása, melynek ellenőrzése a szorgalmi időszakban 2 db nagy ZH megírásával történik.

   

  - A nagy ZH-k a 7. és a 13. tanulmányi héten kerülnek megíratásra. A nagy ZH-ról történő hiányzás, vagy elégtelen osztályzat esetén a hallgatók pótzárthelyit kötelesek írni. Igazolatlan hiányzás elégtelen nagy ZH eredménynek minősül.

   

   

  - A félévvégi aláírás feltétele: Mindkét nagy ZH, vagy a pótzárthelyik legalább elégséges osztályzatra történő megírása.

   

  - A vizsgára bocsátás feltétele: a félévvégi aláírás megszerzése.

   

  - Hiányzás igazolása: a TVSz szerint.

   

   

  b.       A vizsgaidőszakban:

   

  - Szóbeli vizsga a tárgy anyagából. A vizsgára történő felkészülést az utolsó előadáson kiosztott vizsgakérdések segítik. A szóbeli vizsgán a hallgatók a vizsgakérdésekből 2 db tételt húznak.

  - A félév során szerzett nagy ZH eredmények csak a vizsgaosztályzat le-, vagy felkerekítésénél kerülnek alkalmazásra.

  c.              Elővizsga: van, a 14.héten és a pótlási időszakban.

   

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Nagy ZH pótlás: 7. és 14. héten, és a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1] Magyar és nemzetközi szabványok (MSz 11458, IEC 728, CENELEC 50083)

  [2] IEEE Trans. on CATV folyóirat 1980-ig megjelent számai.

  [3] IEEE Communications Magazin 2009-ig megjelent, a témához kapcsolódó cikkei.

  [4] Bobby Harrel: The Cable Television Technical Handbook,  Artech House, Dedham 1985.

  [5] Solti Miklós: Kábeltelevízió elosztó hálózatok tervezése, Távközlési Könyvkiadó, Budapest 1995.

  [6] Ciciora W., Farmer J., Large D.: Modern Cable Television Technology: Video, Voice and Data Communications. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, 1999. ISBN 1-55860-416-2

  [7] K.C. Chang and W. Liao, The connection behavior of DOCSIS in CATV networks, IEEE Transaction on Broadcasting 53 (Sept.) (2007), pp. 660–669.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  28

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ...

  -

  Vizsgafelkészülés

  36

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HRT