Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium II. (Kábeltelevízió)

  A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Cable Television)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  CATV mellékszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH5124 9 2/0/0/f 2 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mátay Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Elektronika, Méréstechnika, Híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Rádió és TV rendszerek, Digitális video és hangtechnika, CATV elektronika, Fotonikai eszközök, A koherens optika alapjai, Optikai távközlés

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kábeltelevízió és optikai hírközlő rendszerekben előforduló legfontosabb mérési eljárások elsajátítása, a rendszerek főbb építőelemeinek gyakorlatban történő megismertetése, korszerű nagyfrekvenciás és optikai műszerekkel történő ismerkedés, a Laboratórium tárgyat megelőző mellékszakirány tárgyak elméleti anyagának elmélyítése a laboratóriumi gyakorlatok révén.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A mérések a mellékszakirányon belüli két szakágnak megfelelően különböznek, a két szakág hallgatóinak 5, illetve 4 darab mérést kell elvégezniük. A méréseket a Szélessávú Hírközlő Rendszerek Tanszék (HRT) dolgozta ki, illetve méreti.

  A kábeltelevízió szakág méréseinek kódja, megnevezése, rövid leírása, a mérést összeállító tanszék jele:

  SRH jelű mérés: Műholdvevő konverter és fejállomás spektrumképeinek mérése, alapsávi jellemzők mérése digitális videoanalizátorral, erősítő nemlinearitásának vizsgálata (HRT)

  A mérés során a hallgatók megismerkednek a paraboloid antennából, kiszajú fejkonverterből, levezető kábelből, fejállomásból és vevőkészülékből álló, az ASTRA geostacionárius műhold által sugárzott programok vételére beállított rendszerrel, annak főbb jellemzőivel. A mérés második felében vonalhálózati erősítő intermodulációs torzítási termékek relatív szintjének mérése történik.

  KV jelű mérés: CATV kábel és kiegyenlítő vizsgálata (HRT)

  CATV rendszerben alkalmazott kábel főbb műszaki jellemzőinek (Z 0, a , b ) mérése a frekvencia függvényében vektor hálózatanalizátor felhasználásával. A kábel és a hozzá készült kábelkiegyenlítő együttes mérése és szimulációja.

  PE jelű mérés: Passzív elosztóhálózati elemek szimulációja és mérése (HRT)

  A mérés során a hibrid típusú teljesítményosztó, iránycsatoló, iránycsatolókból felépülő leágazó és fogyasztói csatlakozó jellemző tulajdonságait mérik a hallgatók skalár hálózatanalizátor és reflektométer ellenálláshíd felhasználásával. Az iránycsatolós leágazó SPICE programmal történő szimulációja kapcsán kapott eredményeket összehasonlítják az áramkörön végzett mérések eredményeivel.

  LNC jelű mérés: Kiszajú fejkonverter vizsgálata (HRT)

  Műhold vevőantennához csatlakozó kiszajú fejkonverter (LNC) legfontosabb műszaki jellemzőit (zajtényező, amplitudó-frekvenciakarakterisztika, oszcillátorjel bemenetre történő visszasugárzás) mérik a hallgatók, miközben megismerkednek a fejkonverter felépítésével a megvalósítás módjával és a mérésnél használt műszerekkel.

  RM jelű mérés: Fejállomás rendszertechnikai mérése (HRT)

  Helyi és távolsági földfelszíni adások vételét biztosító URH sávú antennákból, műhold vevőantennából és fejkonverterből, valamint programozható fejállomásból álló rendszer mérése. A fejállomás bemeneti és kimeneti spektrumánek mérése RF-en, valamint egy csatornakonverter alapsávi spektrumának mérése, és ugyanezen jel vizsgálata időtartományban oszcilloszkóp segítségével. Interferáló zavarójel hatásának vizsgálata frekvencia- időtartományban és a csatlakozó TV készülék képernyőjén.

  Az optikai hírközlés szakág méréseinek kódja, megnevezése, rövid leírása, a mérést összeállító tanszék jele:

  FL jelű mérés: Félvezető lézeradó mérése (HRT)

  A lézer egyenáramú karakterisztikáját, a lézeradó nagyfrekvenciás modulációs karakterisztikáját és zaját mérik a hallgatók optikai multiméter, optikai-elektromos konverter, mikrohullámú hálózatanalizátor és vezérelhető tápegység felhasználásával.

  PV jelű mérés: PIN diódás optikai vevő mérése (HRT)

  A hallgatók PIN diódás vevőmodul érzékenységét és nagyfrekvenciás átviteli karakterisztikáját mérik, DFB lézerforrás, Mach-Zehnder külső modulátor, vezérelhető tápegység és mikrohullámú skalár hálózatanalizátor segítségével.

  OTD jelű mérés: Optikai idő- és frekvenciatartománybeli vizsgálatok (HRT)

  A hallgatók OTDR (optikai átviteli közegen történő időtartománybeli reflektometria) mérést, frekveciatartománybeli átvitel és csillapításmérést végeznek OTDRDFB lézerforrás, Mach-Zehnder külső modulátor és mikrohullámú spektrumanalizátor felhasználásával.

  OBV jelű mérés: Optobus elektromos vizsgálata (HRT)

  Az OPTOBUS 10-bites párhuzamos optikai buszösszeköttetés, melynek elektromos vizsgálatát a hallgatók a Motorola cég OPTOBUS I. mérőkit felhasználásával végzik. A mérés során a csatornakésleltetést, csatorna skew-t a 10 csatornán, a csatornakésleltetést tápfeszültségfüggését vizsgálják, valamint jelalakokat és jelalakparamétereket mérnek az elektromos-optikai (EO), illetve optikai-elektromos (OE) átalakítón.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A Laboratórium c. tantárgy az órarendben heti 2 órával szerepel. A méréseket 4 órásra tervezzük. 14 tanulmányi hét/félév számolva ez 7 mérési alkalmat jelent, melyből 4 alkalmat töltenek ki az előző pontban felsorolt mérések, 1 alkalmat pótmérésre használunk, a fennmaradó 2 alkalomra tanulmányi kirándulást szervezünk.

  A tanulmányi kirándulások kapcsolódnak az előző félévben, a mellékszakirány szaktárgyaiban hallgatott tananyaghoz.

  A látogatások helye: - NOVOTRON cég fejállomása,

  - HIF kábeltelevízió laboratóriuma.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. Minden mérés osztályzattal zárul. A mérés elején a mérésvezető a hallgatók mérésre történt felkészülését ellenőrzi. A mérésre kapott osztályzat a mérés megkezdése előtti röpzárthelyire kapott osztályzatból, a mérésen tanúsított aktivitásra kapott osztályzatból és a mérési jegyzőkönyvre kapott osztályzatból tevődik össze. Mérőcsoportonként egy mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A mérési jegyzőkönyvet a mérések követő két héten belül le kell adni. Késedelmes leadás esetén a mérésvezető a jegyzőkönyvre adott jegyet csökkenti.

   A félév elismerésének és a gyakorlati jegy megadásának feltétele, hogy a hallgató minden mérést legalább elégséges szinten elvégezzen a szorgalmi időszakban kijelölt időpontjaiban és legalább a tanulmányi kirándulás egyikén részt vegyen. A félév során 1mérés pótlási lehetőséget biztosítunk.

   Hiányzás igazolása: a TVSz szerint.

   Igazolatlan hiányzás elégtelen érdemjegyet jelent. A pótmérésre csak az órarendben szereplő laboridőben kerülhet sor és a mérés az előzetes jelentkezést követően végezhető csak el.

  3. A vizsgaidőszakban:
  4. A Laboratórium c. tárgy érdemjegyét (félévközi jegy) a félév utolsó tanulmányi hetén a mérési osztályzatok számtani középértéke alapján állapítjuk meg a TVSZ-ben rögzített kerekítési eljárás alkalmazásával.

   A tanulmányi kirándulásról történő igazolatlan hiányzás esetén a félév végi jegyet egy jeggyel csökkentjük.

   A Laboratórium tárgy követelményeinek nem teljesítése a vizsgaidőszakban nem pótolható!

   A mérőcsoportok a Szélessávú Hírközlő Rendszerek Tanszék által előző félévben beosztottal megegyeznek. A mérőcsoportok beosztása és a teljes félévi program időrendje az MHT hírdetőtábláján az első tanulmányi hét végén tekinthető meg. A mérési útmutatók a laboratóriumi gyakorlatok kezdése előtti héten kerülnek kiosztásra.

   Az érdemjegyek indexbe történő beírása a Szélessávú Hírközlő Rendszerek Tanszéken történik a tárgyfelelős oktatónál a hallgatókkal megbeszélt időpontokban.

  5. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  Igazolt hiányzás esetén az egyes mérések csak a szorgalmi időszakban pótolhatók.

  A Laboratórium tárgy követelményeinek nem teljesítése a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók a mérésekre történő felkészüléshez mérési útmutatókat kapnak. Az útmutatók kiosztása, vagy számítógéphálózatra történő felkerülése a mérések indulását megelőző tanulmányi héten.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  20

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HRT