Az optikai hírközlő rendszerek elemei

A tantárgy angol neve: Components of Optical Telecommunications Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

CATV mellékszak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMH5123 9 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Zólomy Attila

tanársegéd

MHT

dr. Eged Bertalan

adjunktus

MHT

Dr. Veszely Gyula

egyetemi tanár

EVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektromágneses térelmélet, félvezető eszközök fizikája és technológiája, lineáris és nemlineáris áramkörök elmélete, elosztott paraméterű áramkörök elmélete

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Az előadás az optikai rendszerek speciális elektronikájának a kérdéseire fektet hangsúlyt. A nagysebességű optikai átviteli utakat használó hírközlő rendszerek számos olyan problémát vetnek fel, amelyek más elektronikus áramkörök esetén szokatlanok, illetve közvetlenül nem alkalmazhatók a máshol megismert áramkörtervezési és megvalósítási eljárások. A tárgy célkitűzése az, hogy az ilyen rendszerekben található összetett optikai és elektronikus áramköröket megismerjék a hallgatók, és áttekintést kapjanak a kapcsolódó tervezési és megvalósítási eljárásokról.

8. A tantárgy részletes tematikája

Passzív optikai komponensek

1. Szigetelő réteg hullámvezetők felépítése és elektromágneses viselkedése

2. A disszperzió és inhomogén permittivitású optikai hullámvezetők

3. Homogén permittivitású optikai hullámvezetők és csatlakozók

4. Csatolt módusok módszere

5. Periódikus hullámvezetők, móduskonveziók és optikai rezonátorok

6. Iránycsatolók az optikai sávban

Optikai elektronikai alapok

7. Lézeradók és modulálásuk

8. Külső modulátorok

9. Optikai vevők és jelerősítők

10. Direkt modulált optikai összeköttetések elektronikája

11. Zajok forrásai az optikai összeköttetésekben

12. Alkalmazási területek a személyi hírközlésben

Optikai átvitelen alapuló nagysebességű adatátviteli rendszerek

Soros rendszerek:

13. Fibre Channel

14. Gigabit Ethernet

15. Serial HIPPI

Párhuzamos rendszerek

16. OptoBus (Motorola)

17.Paroli (Siemens)

18. Egy soros és egy párhuzamos rendszer áramköri realizációja és ármaköri konstrukciós kérdések

Funkcionális építőelemek

19. protokoll vezérlők,

20. enkóder-dekóder áramkörök, soros-párhuzamos átalakítás,

21. órajel sokszorozás, órajel visszanyerés,

22. média interfész,

Jeltisztasági problémák:

23. tápfeszültség ellátás, zavarszűrés

24. vonal impedanciák, terhelések, lezárások

25. órajel ellátás, órajel hálózatok

26. áthallások, földugrások,

27. layout tervezési szempontok, rétegelrendezés,

28. csatlakozók, integrálás

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadások tartása és laboratóriumi mérésbemutatók

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint az előadásokon elhangzott és a szakkönyvekből kijelölt anyagrészek elsajátítása. Részvétel az előadásokon oly módon, hogy összesen hat, az előadásokon bejelentett időpontokban megírt kiszárthelyi összesített eredménye az 50%-ot haladja meg, ez a követelmény a vizsgaidőszakban utólag nem pótolható.

b. A vizsgaidőszakban:

Írásbeli és szóbeli vizsga letétele.

c. Elővizsga: ld. vizsgára bocsátás feltételei.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

S. M. SZE: Physics of Semiconductor Devices, John Wiley and Sons, 1981

J. WILSON, J. F. B. HAWKES: Optoelectronics, an introduction, Prentice Hall, 1983

T. BERCELI: Nonlinear active microwave circuits, Akadémiai Kiadó and Elsevier Science Publishers, 1987

S. A. MAAS: Nonlinear microwave circuits, Artech House, 1988

R. SIMONS: Optical control of microwave devices, Artech House, 1990

M. SUHR: Physics of Semiconductor Devices, Prentice Hall, 1990

R. F. PIERRET: Field Effect Devices, Addison-Wesley Publ. Co., 1990

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Mihály Sándor

tud. segédmunkatárs

MHT

dr. Eged Bertalan

adjunktus

MHT

Dr. Veszely Gyula

egyetemi tanár

EVT