Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az optikai hírközlő rendszerek elemei

  A tantárgy angol neve: Components of Optical Telecommunications Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  CATV mellékszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH5123 9 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Zólomy Attila

  tanársegéd

  MHT

  dr. Eged Bertalan

  adjunktus

  MHT

  Dr. Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  EVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektromágneses térelmélet, félvezető eszközök fizikája és technológiája, lineáris és nemlineáris áramkörök elmélete, elosztott paraméterű áramkörök elmélete

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az előadás az optikai rendszerek speciális elektronikájának a kérdéseire fektet hangsúlyt. A nagysebességű optikai átviteli utakat használó hírközlő rendszerek számos olyan problémát vetnek fel, amelyek más elektronikus áramkörök esetén szokatlanok, illetve közvetlenül nem alkalmazhatók a máshol megismert áramkörtervezési és megvalósítási eljárások. A tárgy célkitűzése az, hogy az ilyen rendszerekben található összetett optikai és elektronikus áramköröket megismerjék a hallgatók, és áttekintést kapjanak a kapcsolódó tervezési és megvalósítási eljárásokról.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Passzív optikai komponensek

  1. Szigetelő réteg hullámvezetők felépítése és elektromágneses viselkedése

  2. A disszperzió és inhomogén permittivitású optikai hullámvezetők

  3. Homogén permittivitású optikai hullámvezetők és csatlakozók

  4. Csatolt módusok módszere

  5. Periódikus hullámvezetők, móduskonveziók és optikai rezonátorok

  6. Iránycsatolók az optikai sávban

  Optikai elektronikai alapok

  7. Lézeradók és modulálásuk

  8. Külső modulátorok

  9. Optikai vevők és jelerősítők

  10. Direkt modulált optikai összeköttetések elektronikája

  11. Zajok forrásai az optikai összeköttetésekben

  12. Alkalmazási területek a személyi hírközlésben

  Optikai átvitelen alapuló nagysebességű adatátviteli rendszerek

  Soros rendszerek:

  13. Fibre Channel

  14. Gigabit Ethernet

  15. Serial HIPPI

  Párhuzamos rendszerek

  16. OptoBus (Motorola)

  17.Paroli (Siemens)

  18. Egy soros és egy párhuzamos rendszer áramköri realizációja és ármaköri konstrukciós kérdések

  Funkcionális építőelemek

  19. protokoll vezérlők,

  20. enkóder-dekóder áramkörök, soros-párhuzamos átalakítás,

  21. órajel sokszorozás, órajel visszanyerés,

  22. média interfész,

  Jeltisztasági problémák:

  23. tápfeszültség ellátás, zavarszűrés

  24. vonal impedanciák, terhelések, lezárások

  25. órajel ellátás, órajel hálózatok

  26. áthallások, földugrások,

  27. layout tervezési szempontok, rétegelrendezés,

  28. csatlakozók, integrálás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások tartása és laboratóriumi mérésbemutatók

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint az előadásokon elhangzott és a szakkönyvekből kijelölt anyagrészek elsajátítása. Részvétel az előadásokon oly módon, hogy összesen hat, az előadásokon bejelentett időpontokban megírt kiszárthelyi összesített eredménye az 50%-ot haladja meg, ez a követelmény a vizsgaidőszakban utólag nem pótolható.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli és szóbeli vizsga letétele.

  c. Elővizsga: ld. vizsgára bocsátás feltételei.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S. M. SZE: Physics of Semiconductor Devices, John Wiley and Sons, 1981

  J. WILSON, J. F. B. HAWKES: Optoelectronics, an introduction, Prentice Hall, 1983

  T. BERCELI: Nonlinear active microwave circuits, Akadémiai Kiadó and Elsevier Science Publishers, 1987

  S. A. MAAS: Nonlinear microwave circuits, Artech House, 1988

  R. SIMONS: Optical control of microwave devices, Artech House, 1990

  M. SUHR: Physics of Semiconductor Devices, Prentice Hall, 1990

  R. F. PIERRET: Field Effect Devices, Addison-Wesley Publ. Co., 1990

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Mihály Sándor

  tud. segédmunkatárs

  MHT

  dr. Eged Bertalan

  adjunktus

  MHT

  Dr. Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  EVT