Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Méréstechnikai laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Measurement Techniques Laboratory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika főszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH5012 9 2/0/0/f 3 4/4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lénárt Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Lénárt Ferenc

  tud. munkatárs

  HRT

  Doktoranduszok

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint a szakirány tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  VIMH3038, VIMH4042, VIMH4053 elvégzése.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, számítási és mérési feladatok megoldásával.

  Az ismereteket laboratóriumi foglalkozások és tanulmányi kirándulás keretében szerzik meg a hallgatók.

  Az értékelés a laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján a félév végén történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mérések és számítógépes szimulációk végzése az alábbi témakörökben, valamint tanulmányi kirándulás.

  MÁK Mikrohullámú áramköri elemek vizsgálata

  DTF Kábel hibahely mérés

  EMC RF zavarkibocsátás és zavarézékenység mérés

  ML Mérések mikrohullámú adatátviteli rádióösszeköttetésen

  OTDR Optikai adatátviteli összeköttetés reflexiónak viszgálata

  TK Tanulmányi kirándulás egy VSAT szolgáltatónál

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató elvégzi a 7. pontban felsorolt 5 témához kapcsolódó mérési gyakorlatot. A mérések 2 és 3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

  A tanulmányi kirándulás fakultatív jellegű.

  A mérésekre készülni kell a tanszéki szerveren található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről a félév végéig mérőcsoportonként egy mérési beszámolót kell leadni elektronikus formában. Ezek elkészítésére a hallgatói labor rendelkezésre áll.

  A mérések osztályzása a gyakorlaton végzett munka és a mérési beszámoló alapján történik.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezető aláírásával igazolt – a szorgalmi időszakban történő – elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges.

   A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

   A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésekből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

   Az egyes mérések értékelése:

   Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

   Fakultatív feladatok elvégzése: +1 jegy

   Az eredmények kiértékelése: +1 jegy

   Az osztályzatot rontó tényezők:

   Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre: -1 jegy

   Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények: -1 jegy

  3. A vizsgaidőszakban:
  4. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyezetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák, melyek interneten érhetők el a http://www.mht.bme.hu/measurement_h.php3 címen.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  20

  Félévközi készülés órákra

  -

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  4

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  26

  Mérési beszámolók elkészítése

  30

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Lénárt Ferenc

  tud. munkatárs

  HRT