Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium I. (Kábeltelevízió)

  A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Cable Television)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Kábeltelevízió és optikai hírközlés mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4166 8 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mátay Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  MHT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Elektronika, Méréstechnika, Híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Rádió és tv rendszerek, Digitális videó és hangtechnika

  Fotonikai eszközök, Koherens optika alapjai

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kábeltelevízió és optikai hírközlő rendszerekben előforduló legfontosabb mérési eljárások elsajátítása, a rendszerek főbb építőelemeinek gyakorlatban történő megismertetése, korszerű nagyfrekvenciás és optikai műszerekkel történő ismerkedés, a Laboratórium tárgyat megelőző mellékszakirány tárgyak elméleti anyagának elmélyítése a laboratóriumi gyakorlatok révén.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A mérések a mellékszakirányon belüli két szakágnak megfelelően különböznek, mindkét szakág hallgatóinak 4 darab mérést kell elvégezniük. A méréseket az Elektronikus Eszközök Tanszék (EET) /Műszaki Fizikai Kutató Intézet (MFKI)/, a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HT) és a Mikrohullámú Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (MHT) dolgozta ki, illetve méreti.

  A kábeltelevízió szakág méréseinek kódja, megnevezése, rövid leírása, a mérést összeállító Tanszék jele:

  PV PAL jel vizsgálata (HT)

  A mérés során a hallgatók megismerkednek az összetett fekete-fehér és színes PAL rendszerű jel felépítésével, az idő-, és a frekvenciatartományban, valamint az U, V síkon.

  MP MPEG videokódolás (HT)

  A mérés során a hallgatók megismerkednek az MPEG videokódolásban rejlő szabadsági fokokkal és a kóderparaméterek változtatásának a kódolt képek minőségére való hatásával (pl. képstruktúra választás, képváltás megfelelő kezelése, stb.). Az eredmények (dekódolt képek, mozgáskompenzált differenciaképek, mozgásvektorte-rek) szintén megjeleníthetőek. Az elkészült MPEG file akár szoftver, akár hardver dekóder segítségével lejátszható.

  MM Multimédia alkalmazása (MHT)

  486-os PC és multimédia kártya segítségével a multimédia alkalmazási lehetőségeinek és az ezzel kapcsolatos software-nek a megismerése után, néhány alap alkalmazási feladat elvégzése.

  KK Képjelek kódolási eljárásainak szimulációja (MHT)

  Képfeldolgozó, C-nyelven írt alapalgoritmusok és néhány fontosabb képkódolási eljárás (transzformációs kódolás: DCT, Walsh, wavelet; vektorkvantálás; részsáv dekompozíció) szimulációs programjainak megismerése után, néhány egyszerűbb szimulációs feladat elvégzése 486-os PC-n.

  Az optikai hírközlés szakág méréseinek kódja, megnevezése, rövid leírása, a mérést összeállító Tanszék, Intézet jele:

  OC Mérések optikai csatolón (EET)

  Optikai csatolók statikus nagyjelű, valamint kisfrekvenciás differenciális karakterisztikáinak mérése, a mérési eredmények számítógépes feldolgozása és kiértékelése.

  LS Lézer spektrumának mérése (MFKI/EET)

  Félvezető laserek sugárzási spektrumának mérése a gerjesztőáram függvényében mind a LED-es, mind pedig a lézerezési tartományban.

  LT Lézer statikus jellemzői és sugárzása térbeli eloszlásának mérése (MFKI/EET)

  Fényteljesítmény-áramkarakterisztika felvétele, differenciális hatásfok, kvantum-hatásfok meghatározása. A lézerdióda távolterének és közelterének meghatározása a sugárzás térbeli eloszlásának mérése

  FB Optikai szálak tulajdonságainak mérése (MHT)

  Optikai szálak csillapításának mérése az 1310 nm-es és a 860 nm-es hullámhossz- tartományban, optikai csatlakozók vizsgálata a HP-VEE mérésvezérlő program és optikai multiméter felhasználásával. A szálak optikai időtartománybeli reflektometriai vizsgálata OTDR működést szimuláló program felhasználásával.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A Laboratórium c. tantárgy az órarendben heti 2 órával szerepel. A méréseket 4 órásra tervezzük. 14 tanulmányi hét/félévvel számolva ez 7 mérési alkalmat jelent, melyből 4 alkalmat töltenek ki az előző pontban felsorolt mérések, 1 alkalmat pótmérésre használunk, a fennmaradó 2 alkalomra tanulmányi kirándulást szervezünk.

  A tanulmányi kirándulások kapcsolódnak az előző félévben, a mellékszakirány szaktárgyaiban hallgatott tananyaghoz.

  A látogatások helye: - Magyar Televízió Digitális stúdiója,

  - Kábelkom cég HBO stúdiója,

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Minden mérés osztályzattal zárul. A mérés elején a mérésvezető a hallgatók mérésre történt felkészülését ellenőrzi. A mérésre kapott osztályzat a felkészültségre kapott osztályzatból, a mérésen tanúsított aktivitásra kapott osztályzatból és a mérési jegyzőkönyvre kapott osztályzatból tevődik össze. Mérőcsoportonként egy mérési jegyzőkönyvet kell készíteni.

  A félév elismerésének és a gyakorlati jegy megadásának feltétele, hogy a hallgató minden mérést legalább elégséges szinten elvégezzen és részt vegyen a tanulmányi kirándulásokon. A félév során 1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

  Hiányzás igazolása: a hiányzást követő héten a tárgyfelelős oktatónál.

  Igazolatlan hiányzás elégtelen ‚érdemjegyet jelent. A pótmérésre csak az órarendben szereplő laboridőben kerülhet sor és a mérés az előzetes jelentkezést követően végezhető csak el.

  A Laboratórium c. tárgy‚érdemjegyét (félévközi jegy) a félév utolsó tanulmányi hetén a mérési osztályzatok számtani középértéke alapján állapítjuk meg a TVSz-ben rögzített kerekítési eljárás alkalmazásával.

  A Laboratórium tárgy követelményeinek nem teljesítése a vizsgaidőszakban nem pótolható!

  A mérőcsoportokat a Mikrohullámú Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék osztja be a Dékáni Hivatal NEPTUN rendszerének névsora alapján (hallgatói kívánságokat csak a hirdetőtáblán kiírt határidőig veszünk figyelembe). A mérőcsoportok beosztása és a teljes félévi program időrendje az MHT hirdetőtábláján az első tanulmányi hét végén tekinthető meg. A mérési útmutatók a laboratóriumi gyakorlatok kezdése előtti héten kerülnek kiosztásra.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Az érdemjegyek indexbe történő beírása a mellékszakirány gazda Tanszéken történik a tárgyfelelős oktatónál a hallgatókkal megbeszélt időpontokban.

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók a mérésekre történő felkészüléshez mérési útmutatókat kapnak. Az útmutatók kiosztása a mérések indulását megelőző tanulmányi héten.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  MHT