Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optikai távközlés

  A tantárgy angol neve: Optical Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4157 7 és 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Frigyes István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berceli Tibor

  egyetemi magántanár

  HRT

  Zólomy Attila

  egyetemi tanársegéd

  HRT

  Gerhátné Udvary Eszter

  egyetemi tanársegéd

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Hírközlő rendszerek elmélete

  Optikai elemek alapelvei

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az optikai távközlés elméleti kérdéseinek és a legfontosabb speciális eszközök (távközlési szempontjából jelentős) tulajdonságainak megismerése. Néhány fontosabb rendszer bemutatása és mérési eljárások vizsgálata, melyek az optikai távközlés elemeinek értékelésére szolgálnak. A tárgy részletekbe menően ismerteti a témát, ami alapot ad rendszerek tervezésére és összehasonlítására. A tárgy célkitűzése az, hogy az ilyen rendszerekben található összetett optikai és elektronikus áramköröket megismerjék a hallgatók, és áttekintést kapjanak a kapcsolódó tervezési és megvalósítási eljárásokról.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés
  2. Elméleti alapok
  3. Rendszerek ismertetése
  4. Optikai rendszer építőelemei
  5. Optikai fényforrások, Lézeradók és modulálásuk
  6. Külső modulátorok
  7. Detekció az optikai sávban, Optikai vevők és jelerősítők
  8. Direkt modulált optikai összeköttetés
  9. Zajok forrásai az optikai összeköttetésekben
  10. Alkalmazási területek a személyi hírközlésben
  11. Az optikai elektronika alapjai
  12. Optikai eszközökben használt nagysebességű, mikrohullámú áramkörök
  13. Digitális jelek optikai átvitele, optimális döntési szabály
  14. Optikai átviteli közeg tulajdonságai, lineáris hullámvezető
  15. Optikai szál torzítási tulajdonságai, Szoliton terjedés
  16. Koherens optikai átvitel

  Optikai távközlő rendszerek méréstechnikája

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Előadások, gyakorlatok tartása.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Az órák látogatása nem kötelező, de a félév során 5 előre bejelentett kiszárthelyit írunk. Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele a megszerezhető pontszámok minimum 50%-a. A kiszárthelyik utólagos pótlására nincs lehetőség.
  A kisZH eredmény az osztályzatba nem számít bele.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel

  1. Elővizsga: utolsó tanulmányi héten
  11. Pótlási lehetőségek

  Aláírás pótlása: az első vizsgaalkalommal megírt legalább elégséges vizsgadolgozat, ebben az esetben a következő vizsgaalkalomtól lehet vizsgajegyet szerezni

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a szorgalmi és vizsgaidőszakban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Frigyes István: Hírközlő rendszerek, Műegyetemi Kiadó 1998, No 55032

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berceli Tibor

  egyetemi magántanár

  HRT

  Zólomy Attila

  egyetemi tanársegéd

  HRT

  Gerhátné Udvary Eszter

  egyetemi tanársegéd

  HRT