Optikai és rádióhírközlés

A tantárgy angol neve: Optical and Radio Telecommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Híradástechnika főszak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMH4051 8 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Frigyes István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Bitó János

egyetemi docens

HVT

Dr. Frigyes István

egyetemi tanár

HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Egy kevés valószínűségszámítás – sztochasztikus folyamatok; hálózatok-rendszerek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

VIMH3038 és VIMH4042 elvégzése.

7. A tantárgy célkitűzése

A digitális hírközlés alapjainak, a rádió- és optikai hírközlés specialitásainak olyan mélységű megismertetése, ami képessé tesz ilyen rendszerek specifikálására, értékelésére, tervezési feladatok megoldására.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Bevezetés – a hírközlés, rádióhírközlés, optikai hírközlés elemei
 2. Digitális jelek átvitele – additív termikus zaj,

sörétzaj,

lineáris torzítás,

nemlineáris torzítás hatása

 1. Speciális problémák – kódolt modulációk,
 2. folytonos fázisú rendszerek,

  spektrum – kiterjesztés,

  többszörös hozzáférés

 3. Közegek tulajdonságai – optikai szál,
 4. keskenysávú rádió,

  szélessávú rádió,

  mobil rádió

  A kedvezőtlen tulajdonságok elhárítása.

 5. Néhány rendszer ismertetése.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadások tartása – néhány gyakorlati óra.

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:

Az órák látogatása nem kötelező, de a félév során 6-7 kiszárthelyit írunk (előre bejelentve). Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele a megszerezhető pontszámok (ZH-nként kettő) legalább fele. Ez utólag nem pótolható. A ZH eredmény különben az osztályzatba nem számít bele.

 1. A vizsgaidőszakban:
 2. Írásbeli vizsga, mely három részből áll: tesztkérdések megválaszolása; egy tétel szöveges kidolgozása; egy példa megoldása.

 3. Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek
12. Konzultációs lehetőségek
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Frigyes István: Hírközlő rendszerek, Műegyetemi Kiadó 1998, 55032

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

12

Felkészülés zárthelyire

12

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

-

Vizsgafelkészülés

60

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Frigyes István

egyetemi tanár

HVT