Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optikai és rádióhírközlés

  A tantárgy angol neve: Optical and Radio Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika főszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4051 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Frigyes István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bitó János

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Frigyes István

  egyetemi tanár

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Egy kevés valószínűségszámítás – sztochasztikus folyamatok; hálózatok-rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  VIMH3038 és VIMH4042 elvégzése.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A digitális hírközlés alapjainak, a rádió- és optikai hírközlés specialitásainak olyan mélységű megismertetése, ami képessé tesz ilyen rendszerek specifikálására, értékelésére, tervezési feladatok megoldására.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés – a hírközlés, rádióhírközlés, optikai hírközlés elemei
  2. Digitális jelek átvitele – additív termikus zaj,

  sörétzaj,

  lineáris torzítás,

  nemlineáris torzítás hatása

  1. Speciális problémák – kódolt modulációk,
  2. folytonos fázisú rendszerek,

   spektrum – kiterjesztés,

   többszörös hozzáférés

  3. Közegek tulajdonságai – optikai szál,
  4. keskenysávú rádió,

   szélessávú rádió,

   mobil rádió

   A kedvezőtlen tulajdonságok elhárítása.

  5. Néhány rendszer ismertetése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások tartása – néhány gyakorlati óra.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  Az órák látogatása nem kötelező, de a félév során 6-7 kiszárthelyit írunk (előre bejelentve). Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele a megszerezhető pontszámok (ZH-nként kettő) legalább fele. Ez utólag nem pótolható. A ZH eredmény különben az osztályzatba nem számít bele.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. Írásbeli vizsga, mely három részből áll: tesztkérdések megválaszolása; egy tétel szöveges kidolgozása; egy példa megoldása.

  3. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Frigyes István: Hírközlő rendszerek, Műegyetemi Kiadó 1998, 55032

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  12

  Felkészülés zárthelyire

  12

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Frigyes István

  egyetemi tanár

  HVT