Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Méréstechnikai laboratórium

  A tantárgy angol neve: Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika főszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4042 7 2/0/0/f 3 2/4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lénárt Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Lénárt Ferenc

  tud. munkatárs

  HVT

  doktoranduszok

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint a szakirány tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Előfeltétel a szakirány 6. féléves labortárgyából megszerzett kreditpont (VIHI3-038).

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, számítási és mérési feladatok megoldásával, valamint egy önálló feladat megoldása és ennek prezentálása.

  Az ismereteket laboratóriumi foglalkozásokon, mérési gyakorlatok és számítógépes szimulációk keretében szerzik meg a hallgatók. A meghirdetett témákból választott feladat megoldása konzultációk segítségével történik.

  Az értékelés a laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók, valamint a választott feladathoz kapcsolódó prezentáció alapján a félév végén történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mérőcsoportokban végzett mérések és számítógépes szimulációk az alábbi témakörökben.

  Gunn Gunn oszcillátor vizsgálata

  NYÁK RF nyomtatott áramköri lemezek számítógépes szimulációja és mérése

  Antenna 1. Antenna nyereség mérés tükrözéses módszerrel

  Antenna 2. Antenna iránykarakterisztika mérés

  A tanszéken a félév kezdetén kiadott egyéni önálló feladatok megoldása konzulens segítségével, írásbeli és szóbeli beszámoló az elvégzett munkáról a félév végén.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tematikus mérések 2 - 3 fős mérőcsoportokban, 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történnek a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint

  A felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészültséget a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján írásban ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről a félév végéig mérőcsoportonként egy mérési beszámolót kell leadni elektronikus formában.

  Egyegy tematikus mérés osztályzása az írásbeli ellenőrzés és a mérési beszámoló eredménye alapján történik.

  Az önálló feladatok kiadására – a hallgatók témaválasztása alapján – az 1. tanulmányi héten kerül sor. A félév során a tematikus méréssel terhelt heteket leszámítva heti 1 órányi konzultációra van lehetőség, az utolsó tanulmányi héten pedig a tárgy összes hallgatójának részvételével szóbeli beszámolót tartunk.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:
  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges, valamint értékelhető írásbeli és szóbeli beszámoló a kiadott önálló feladat elvégzéséről.
  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok, valamint az önálló feladat írásbeli és szóbeli beszámolójára kapott egy-egy osztályzat TVSz. szerint kerekített átlaga adja.
  A tematikus mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

  Az egyes mérések értékelése:
  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes
  Az osztályzatot javító tényezők:
  Fakultatív feladatok elvégzése: +1 jegy
  Az eredmények kiértékelése: +1 jegy
  Az osztályzatot rontó tényező:
  Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre: -1 jegy
  Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények: -1 jegy

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban. Az önálló feladat pótlására nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

  Az önálló feladathoz kapcsolódó konzultáció heti időpontját a hallgató a témaválasztáskor a konzulenssel egyezteti.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  http://www.hvt.bme.hu/~lenart/Vill_4042/4042.html
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  8

  Házi feladat elkészítése

  4

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  26

  Mérési beszámolók elkészítése

  24

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Lénárt Ferenc

  tud. munkatárs

  HVT