Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika I.

  A tantárgy angol neve: Electronics I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH2019 4 4/0/0/v 5 1/3
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  Egyetemi tanár

  MHT

  dr. Eged Bertalan

  Egyetemi adjunktus

  MHT

  Ipsits Imre

  Egyetemi docens

  AUT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Anyagtudomány, fizika, elektromágneses terek, digitális technika, hálózatok és rendszerek, méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Anyagtudomány kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A három féléves tantárgy feladata az elektronikai alkaltrészekre és áramkörökre vonatkozó azon alapismeretek megadása, amelyek minden villamosmérnök számára nélkülözhetetlenek. Közelebbről: az elektronikai alkatrészek és aktív eszközök felépítésének, működésének, elektromos jellemzőnek megismertetése, az analóg és digitális alapáramkörök felépítésének, működésének megismertetése, összetettebb elektronikai egységek (mint pl. műveleti erősítők, szűrők, energia átalakítók, A/D és D/A konverterek, rezgéskeltők stb.) felépítésének, működésének, tulajdonságaik számításának bemutatása. A tantárgy jártasságot ad az elektronikai alkaltrészek paramétereinek kezelésében, az ezen alkatrészekből felépített alapáramkörök, valamint összetettebb egységek elektromos tulajdonságai számításának módjában (erősítés, frekvenciamenet, impedanciák, sebesség, zaj stb.), tervezésük alapvető kérdéseiben. Megfelelő bázist nyújt az adott területen ahhoz, hogy a későbbi, specializálódó képzés tatárgyai az elektronikai alapfogalmak és módszerek biztos ismeretére támaszkodhassanak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az elektronika passzív alkatrészei. Ellenállások és kondenzátorok megvalósítása (diszkrét és IC kivitel). A potenciométerek kialakítása, tulajdonságai. Nemlinearitás, frekvenciafüggés, paraziták. Terheltség. Az induktivitás megvalósítása, tulajdonságai.

  A félvezető pn átmenet. Potenciálgát, kiürített réteg. Az ideális dióda egyenlet. A valóságos karakterisztika. A differenciális ellenállás, a tártöltési és a diffúziós kapacitás. Kapcsolónkénti működés. Különleges diódák (Zener, Schottky, varicap) felépítése, tulajdonságai.

  A bipoláris tranzisztorok. A planáris tranzisztor felépítése. A tranzisztorhatás és a működési tartományok. Az Ebers-Moll helyettesítőkép. A gyakorlati karakterisztikák. Nagyfrekvenciás tulajdonságok, határfrekvenciák. Kisjelű helyettesítő képek. A kapcsoló üzemű működés. Megengedhető igénybevételek: áram, feszültség, teljesítmény, biztonságos működési terület.

  A térvezérelt félvezető eszközök. A JFET felépítés, működési elve. Karakterisztikák, helyettesítő képek. A növekményes és a kiürítéses MOSFET felépítése, működési elve. A karakterisztikák. Az egyszerű négyzetes karakterisztika egyenlet. Csatorna-rövidülés, szubsztrát hatás.

  Teljesítmény félvezető eszközök. Négyrétegű eszközök, kapcsoló üzemű viselkedésük. Új teljesítmény eszközök: IGBT, SIT, SITH, MCT.A

  Az elektronika egyes speciális alkatelemei: fotodiódák, LED-ek, LCD kijelzők.

  Tranzisztoros alapkapcsolások. Földelt bázisú, földelt emitteres, földelt kollektoros kapcsolás. Munkapontbeállítás, munkapont stabilitás. A kisjelű működés. Erősítés, bemenő és kimenő ellenállás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az óraszám nagyobbik része (cca kétharmada) előadásokra fordítódik. Tekintettel a feladat megoldó készség kialakításának jelentőségére, az óraszám egy részében előadótermi feladat megoldási gyakorlatokat szerepeltetünk.

  A tárgyhoz laboratóriumi gyakorlatok csatlakoznak. Ezek a Laboratórium c. tárgy keretében kerülnek majd lebonyolításra (az 5. félévtől), pontos tematikájuk a Laboratórium c. tárgy rögzíti.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátás feltétele

  - egy nagy ZH elégséges szintű megírása

  - sikertelen ZH a pót ZH alkalmával pótolható

  - a félévközi követelmény a vizsgaidőszakban a meghirdetett első vizsga alkalmával pótolható

  b. A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vizsga

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Valkó I. P. - Dr. Tarnay K. - Dr. Székely V.: Elekronikus Eszközök I. (Tankönyvkiadó 1989, jegyzet, J5-1367)

  Dr. Hainzmann J. - Dr. Varga S. - Dr. Zoltai J.: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó, 1992.)

  Simonyi Károly: Elektronfizika, (Tankönyvkiadó, 1973.)

  U. Tietze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, (Műszaki Könyvkiadó, 1985.)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  Egyetemi tanár

  MHT

  dr. Eged Bertalan

  Egyetemi adjunktus

  MHT

  Ipsits Imre

  Egyetemi docens

  AUT