Programmplanung I.

A tantárgy angol neve: Program Design (In German)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMH1506 1 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HRT

dr. Petri Kornél

egyetemi adjunktus

VM

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Keine Voraussetzung für die Telnahme an Programm Planung I.

7. A tantárgy célkitűzése

Die Studenten sollen entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen in komputerisierten Methode und Mittel der Problemlösung bekommen. Sie sollen fähig sein diese Methode in späteren Studien effektiv zu benutzen.

8. A tantárgy részletes tematikája

Thematik:

W.1. Einleitung, ein Überblick über Pascal-Programme, Syntaxdiagramme; Trenner – Leerzeichen Zeilenden, Kommentare; Spezialsymbole und wortsymbole, Bezeichner – Namen; Zahlen – ganzzshlie oder reelle Zahlen; Zeichenketten –Folgen von Zahlen.

W.2. Das Datenkonzept: Einfache Datentypen; Ordinale Datentypen; Der Typ Integer, Real, Boolean Char

Ausdrücke: Operanden, Arithmetische Operationen, Boolesche Operationen, Mengenoperationen, Vergleichoperationen.

W.3. Der Programmkopf und der Vereinbarungsteil, der Konstantendefinitionsteil, de Típendefinitionsteil, der Variablendefinitionsteil, der Prozedur- und Funktionsdeklarationsteil, Gültigkeitsbereiche von Bezeichnrern – Konstante, Typ, Variable, Prozedur, Funktion.

W.4-5. Das Verarbeitungskonzept, Anweisungen; Zuweisungen und Ausdrücke, der Prozenduraufruf – Verbundanweisung und Leeranweisung; Wiederholungs-Anweisungen: die Whilw-, die Repeat-, die For-Anweisung, Bedingte Anweisungen: die If-, Case-Anweisung, die With-Anweisung, die Goto-Anweisung.

W.6. Aufzählungs- und Teilbereichstypen. Mengentypen, Mengenoperationen.

W.7. Strukturierte Typen: Reihungstypen. Komponententyp, Index, Indextyp; Typdefinition, Varablendeklaration. Multidimensionale Reihungen. Zeichkettentypen. Vergleich von Zeichenketten.

W.8. Verbundtypen: Feste Verbunde; Felder, Feldbezeichner, Gültigkeitsbereich von Feldbezeichners. Variante Verbunde; Variantenteil. Die With Anweisung; Gültigkeitsbereich, Feldbezeichner.

W.9. Prozeduren und Funktionen: Prozeduren, Perameterlisten, Rekursive Prozeduren, Rekursive Algorithmen, Funktionen, Funktionsparameter.

W.10. Dateitypen: Die Strkturart Datei, Dateilänge, Deteityp, Puffervariable. Datei öffnen, lesen, schreiben. Textdateien – Dateityp Text, Textdatei öffnen, lesen, schreiben.

W.11. Grafik: Die Unit Graph, Grafiktreiber und Initialisierungen, Das Koordinatensystem, Farben und Farbpaletten, Grafische Funktionen und Prozeduren.

W.12. Dynamische Informationsstrukturen: Rekursive Datentypen, Zeiger, Zeigertypen: Zeigervariablen und dynamische Variablen, New und Dispose. Verkettete Liste, Einfügen, Löschen.

W.13. Sortieren: Sortieren von Arrays, Sortieren durch direktes Einfügen, Sortieren dirch direktes Auswählen, Sortiern mit Bäumen, Sortieren sequentieller Files, lineare Listen.

W.14. Baumstrukturen: durchsuchen eines Baumes und einfügen in einen Baum, Löschen in Bäumen. Bibliothekregister.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

:

Vorlesungen im Semester

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. Elégséges NZH megírása és elégséges HF elkészítése az aláírás megszerzésének feltétele. A vizsgajegy a NZH és HF 4:1 súlyozásából adódik.

  3. A vizsgaidőszakban:
  4. Írásbeli vizsga

  5. Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek

A nagyZH a szorgalmi időszakban egyszer pótolható a vizsgaidőszak első három hetében, külön-eljárási díj befizetése mellett.

12. Konzultációs lehetőségek

Az oktatóval megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Literatur

Kathleen Jensen – Niklaus Wirth: Pascal-Benutzerbucs, Spriger Verlag, Berlin, 1991

Niklaus Wirth: Systematisches Programmieren, Teubner – Verlag, Stuttgart, 1972

Niklaus Wirth: Algorithmen und Datenstrukturen, Teubner – Verlag, Stuttgart, 1983

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

-

Felkészülés zárthelyire

50

Házi feladat elkészítése

40

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

..

-

Vizsgafelkészülés

-

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HRT