Languages formels

A tantárgy angol neve: Formal Languages (In French)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMAF514 3. 2/2/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Recski András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Csima Judit

egy. tanársegéd

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Bevezetés a számításelméletbe I., II.

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók ismerjék meg a számítástechnikai nyelvészet matematikai alapjait és a gyakorlati alkalmazások elvi korlátait.

8. A tantárgy részletes tematikája

A formális nyelv fogalma. A nyelvtan, mint végtelen nyelvek véges leírásának módszere. Chomsky féle nyelvosztályok. Automaták.

Reguláris nyelvek és véges automaták. A determinisztikus és a nem determinisztikus

automaták ekvivalenciája. Minimálautomaták és ezek unicitása. Kétirányban mozgó

véges automata. Reguláris nyelvek és reguláris halmazok ekvivalenciája. Műveletek nyelvekkel. A reguláris nyelvek zártsági tulajdonságai. Pumpálás.

Környezetfüggetlen nyelvek. Levezetési fa, nyelvtanok egyértelműsége.

Nyelvtanok átalakításai, normálformák. Veremautomaták. Determinisztikus és nem determinisztikus nyelvtanok illetve nyelvek. Kettős pumpálás. A környezetfüggetlen nyelvek zártsági tulajdonságai.

A fordítás fogalma. Egyszerű és nem egyszerű szintakszis vezérlet fordítási sémák. Véges fordító, veremfordító. Jellemző nyelvtanok. Nyelvosztályok zártsága véges fordításra.

Általános elemzők: Earley algoritmus, Cocke-Younger-Kasami módszer.

Baloldali elemzés: LL(k) elemzés, faktorizáció.

Jobboldali elemzés: LR(k) elemzés, életképes prefixumok, prefix tulajdonságu nyelvek.

Precedencia elemzés, erős és gyenge precedencia.

Operátor precedencia.

Turing gépek és 0 osztályú nyelvek. Church tézis. A Turing gép megállási problémája. Algoritmikus eldönthetetlenség. A Post probléma.

A számítástechnikai nyelvészet algoritmikusan eldönthetetlen kérdései.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat. A tananyag egy része a gyakorlatokon kerül ismertetésre.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A szorgalmi időszakban 50 pont szerezhető. Az egy nagy zárthelyi dolgozattal, melyet a félév közepén íratunk, 30 pontot lehet elérni. A dolgozatot nem osztályozzuk, de az elvárt teljesítmény legalább 12 pont elérése. További 5 alkalommal villámzárthelyit íratunk a gyakorlatok első 20 percében. Ezekkel 5-5 pont szerezhető, de csak a 4 legjobb eredményét vesszük figyelembe.

Orvosilag igazolt távolmaradás esetén a zárthelyi dolgozat pótolható. A pótzárthelyire a szorgalmi időszak vége előtt kerül sor. A villámzárthelyik pótlására nincs lehetőség.

A pótzárthelyit javító céllal a nagy zárthelyin részt vett hallgatók is megírhatják. Ebben az esetben a zárthelyi és a pótzárthelyi eredményének átlaga számít bele a félév során szerzett pontokba.

Az aláírást akkor kapja meg a hallgató, ha a félév során a megszerezhető 50 pontból (30 a nagy zárthelyin, 20 a villámzárthelyiken) legalább 20-at elért.

Két évnél nem régebbi aláírást elfogadunk.

Az aláírást az első vizsgán, utóvizsga jelleggel is meg lehet szerezni. Ezzel a lehetőséggel nem élhet az a hallgató, aki egyetlen villámzárthelyit sem írt, vagy egyetlen zárthelyit sem írt,

vagy 12 pontot el nem érő zárthelyi eredményét nem kísérelte meg javítani.

A vizsgaidőszakban:

Az osztályzat a félévközi pontok és a vizsgadolgozat eredménye alapján a következőképpen alakul: az összpontszám egyik felét (50 pont) a vizsgadolgozat, a másik felét (nagy zárthelyi=30 pont + villámzárthelyik=20 pont) a félévközi eredmény adja. A jegyek: 85 ponttól jeles, 70 ponttól jó, 55 ponttól közepes, 40 ponttól elégséges, de minden, legalább elégséges jegyhez szükséges, hogy a vizsgadolgozat legalább 20 pontos legyen. A kreditpontok megszerzésének egyetlen feltétele a legalább elégséges osztályzat.

Akinek régebbről van aláírása, az választhat, hogy a félév során a nagy zárthelyi és a villámzárthelyik megírásával gyűjti a pontokat, és ekkor évvégi jegye a félévi pontokból és a vizsgadolgozatból adódik; vagy a vizsgadolgozatra kapott pontok duplázásával keletkező pontszám alapján kér jegyet. Erről az első villámzárthelyi megírása előtt kell döntenie. Ha úgy dönt, hogy új aláírást (és a vele járó pontokat) kíván szerezni, akkor korábbi aláírását a tárgy félvben nem ismerjük el. Aki megbukik egy vizsgán, illetve az, aki az aláírást az első vizsgán szerzi meg, év végi jegyét a sikeres vizsgán elért pontjainak duplázásával kapja.

Elővizsga: Nincs rá lehetőség.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Bach Iván : Formális nyelvek, Typotex Kiadó, 2001, ISBN 963 9132 92 6

Bővebb irodalomjegyzék a fenti jegyzetben.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bach Iván

egy. docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

vimaF514.rtf