Introduction ? la théorie de calcul 1

A tantárgy angol neve: Introduction to the Theory of Computing 1 (In French)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMAF502 2. 2/2/0/v 5 1/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Recski András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Csima Judit

egy. tanársegéd

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Előismeretet nem tételezünk fel.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Az informatikusmérnöki tanulmányokhoz szükséges legfontosabb diszkrét matematikai ismeretek elsajátítása, szemléletmódjának kialakítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Komplex számok, kanonikus és trigonometrikus alak, műveletek, egységgyökök. Végtelen számosságok, hatványhalmaz, kontinuum-hipotézis. Vektoralgebra, 2- és 3-dimenziós analitikus geometria. Lineáris algebra elemei (vektortér, altér, bázis, generátorrendszer). Lineáris transzformációk, mátrixok, lineáris egyenletrendszer megoldhatósága, egyértelműsége. Determináns definíciói, tulajdonságai. Négyzetes mátrixok sajátértékei, sajátvektorai. Kvadratikus alakok, definitség. Alapvető kombinatorikai ismeretek (permutációk, variációk, kombinációk), binomiális tétel. Gráfelméleti alapfogalmak, fák, fák száma, minimális költségű fa keresése. Síkbarajzolhatóság, dualitás. Gráfok mátrixai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A szemeszter folyamán két zárthelyit iratunk. Ezek mindegyike külön-külön legalább elégséges kell, hogy legyen.

A zárthelyik általában 8 db 10 pontos példából állnak. Az elégségeshez legalább 32 pont kell. A két zárthelyi átlaga 40% súllyal beszámít a vizsgajegybe.

A zárthelyik pótlására az előadás-időszak utolsó hetében lehetőséget adunk. Aki az aláírást pótzárthelyi írásával sem tudta megszerezni, a vizsgaidőszak első hetében különeljárással megszerezheti.

b. A vizsgaidőszakban:

A vizsga csak szóbeli részből áll és 60% súllyal számít be a vizsgajegybe.

A kreditpontok megszerzésének egyetlen feltétele az aláírás megszerzése után a vizsga legalább elégséges letétele.

c. Elővizsga:

Kérésre elővizsga-lehetőséget is biztosítunk az előadás-időszak utolsó hetében. Az ezen való részvétel feltétele az aláírás megléte.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Freud Róbert: Lineáris algebra

ELTE Eötvös Kiadó 1996

Katona Y. Gyula - Recski András - Szabó Csaba: Gráfelmélet, algoritmuselmélet és algebra

Házi sokszorosítás

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Recski András

egy.tanár, tsz.vez.

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

vimaF502.rtf