Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mátrixanalízis

  A tantárgy angol neve: Analysis of Matrices

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Doktori képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD569 tavasz 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pach Péter Pál,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/~ppp/ma/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Friedl Katalin

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Pach Péter Pál

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra elemei. Matematikai analízis.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy keretében mélyebb bepillantást kapnak a hallgatók a lineáris algebra elméletébe. Különös hangsúllyal szerepel mátrixok függvényének kanonikus előállítása, a Jordan-féle normálalak és ezek alkalmazása differenciálegyenlet-rendszerek megoldására. Ezzel kívánjuk az egyes szaktárgyak igényének megfelelően elmélyíteni a hallgatók felkészültségét.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  MÁTRIXANALIZIS tematikája órákra való bontásban

  1. Definíciók és jelölések; műveletek mátrixokkal
  2. Speciális mátrixszorzatok; diádösszeg, diádok lineáris kombinációja
  3. Mátrixok invertálása
  4. Mátrix rangja, minimális diadikus előállítása
  5. Rangra vonatkozó tételek, ekvivalens transzformációk
  6. Sylvester-féle nullitási tétel
  7. Speciális tulajdonságú mátrixok és invertálásuk
  8. Módosított mátrixok inverze
  9. Projektorok, projektorokra vonatkozó tételek
  10. Általánosított inverz
  11. Lineáris egyenletrendszerek elmélete és megoldása
  12. Lineáris egyenletrendszerek kvadratikus együttható mátrixszal
  13. Lineáris transzformációk; bilineáris és kvadratikus alakok
  14. Mátrixok sajátérték-feladata
  15. Diagonalizálható transzformációk; önadjungált és unitér transzformációk
  16. Mátrixok spektrál-felbontása; unitér transzformációval diagonalizálható mátrixok
  17. Cayley - Hamilton tétel és élesítése
  18. Mátrixfüggvények értelmezése és mátrixpolinomra való redukciója
  19. A Lagrange-féle mátrixpolinomok és tulajdonságaik
  20. A Lagrange-féle mátrixpolinomok előállítása a karakterisztikus mátrix  adjungáltjával
  21. Mátrixfüggvények előállítása Hermite-féle mátrixpolinomokkal; nemdiagonalizálható mátrixok
  22. Az Hermite-féle mátrixpolinomok tulajdonságai
  23. Nilpotens mátrixok transzformációja Jordan-féle normálalakra
  24. Nilpotens mátrixok függvényének kanonikus előállítása
  25. Mátrixfüggvény kanonikus előállitása
  26. Elemi osztók elmélete
  27. Mátrixfüggvények alkalmazása a lineáris differrenciálegyenletek elméletében
  28. Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek megoldása a minimálegyenlet egyszeres és többszörös gyökei esetén
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás és házi feladatok

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A kiadott házi feladatok megoldása. A félév aláírással zárul. Ennek követelménye az előadások rendszeres látogatása.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli vizsgára való bocsátás feltétele, hogy a hallgató a vizsga írásbeli részén legalább elégséges eredményt érjen el.

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fried E.: Klasszikus és lineáris algebra. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.

  Gantmacher, F.R.: Matrizenrechnung I-II. 3. kiadás Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1970, 1971

  Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai, 3. átdolgozott kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Rózsa Pál

  egyetemi tanár

  Számítástudományi és Infor-

  mációelméleti Tanszék