Programnyelvek struktúrája

A tantárgy angol neve: Structures of Programming Languages

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktori képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMAD247 tavasz 4/0/0/v 5 1./1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Recski András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Bach Iván

egy. docens

Számítástudományi és Infor-mációelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Formális nyelvek alapfogalmai, legalább egy programozási nyelv ismerete és programozási gyakorlat.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kívánatos a Formális nyelvek tárgy vizsgája.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal azokat az absztrakciókat és nyelvi konstrukciókat, amelyek a nyelvi fejlődés során kialakultak. Reményeim szerint ez meg fogja könnyíteni a számítástechnikusoknak, hogy eligazodjanak a jövőben megszülető nyelvek között, tudják értékelni és megítélni a nyelv használhatóságát és lehetőségeit. Ha elsajátítanak bizonyos kritikai szemléletet már elértem célom.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadás célja, hogy vagy egy tucat, főképpen algoritmikus programnyelv gondolatvilágán keresztül bemutassa azt a fejlődést , ami a programkonstrukciókban és az alkalmazott absztrakciós szintekben az első programnyelv megjelenése óta, vagyis majd 40 éve végbement. Ennek kapcsán ismertetésre kerülnek azok a szoftver módszerek, amelyek ezen új gondolatok implementálását lehetővé tették.

Így szó lesz a statikus, stack és heap szervezésű memóriáról valamint a pszeudo és valódi párhuzamos működést biztosító kaktuszmemóriáról, a szubrutinhívás és paraméterátadás mechanizmusáról és annak megvalósításáról, a fordítási és futási időben, illetve az egyáltalán nem detektálható hibákról és azoknak a programnyelv szintakszisával való kapcsolatáról, az azonosítók és operátorok túlterheléséről és ennek az identifikációs folyamatra gyakorolt hatásáról. Az osztályfogalom (Simula 67), a parametrizált egységek (CLU) és a generikus egységek (Ada) által szolgáltatott absztrakciós lehetőségekről.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az előadásnak nem célja, hogy a hallgató a tárgyalt programnyelvet elsajátítsa, azoknak csupán a gondolatvilágát kell feldolgoznia, annak érdekében, hogy készen álljon az új, későbbiekben megjelenő programnyelvek megértésére.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

E. Horowitz: Magasszintű programnyelvek

Robert W. Sebesta: Concepts of Programming Languages

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bach Iván

egy. docens

Számítástudományi és Infor-mációelméleti Tanszék