Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A lineáris algebra numerikus módszerei

  A tantárgy angol neve: Numerical Methods of Linear Algebra

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. szeptember 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Doktori képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD041 ősz 4/0/0/v 5 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pach Péter Pál,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/lanm
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Friedl Katalin

  egy. docens

   

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Pach Péter Pál

  egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra. Matematikai analízis.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Áttekintést kívánunk adni a numerikus algebra és a numerikus analízis legtöbbször alkalmazott algoritmusairól. A tantárgy célja az, hogy a hallgató tájékozódni tudjon a gyakorlatban előforduló numerikus problémák megoldására szolgáló módszerek között és ki tudja választani az adott feladathoz illeszkedő legmegfelelőbb eljárást.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1) Vektorok és mátrixok normája; alkalmazásuk néhány fontos becslésre, Rayleigh-elv.

  2) A sajátértékek lokalizációja; Gersgorin-körök.

  3) Mátrix szinguláris értékei. Mátrixok szinguláris értékek szerinti felbontása.

  4) Moore-Penrose-féle pszeudóinverz.

  5) Lineáris egyenletrendszerek, kondíciószám.

  6) Lineáris egyenletrendszerek numerikus megoldása. Direkt módszerek: a Gauss-féle elimináció Crout-féle változata.

  7) Egyenletrendszer megoldása kontinuáns együtthatómátrix esetén.

  8)  A konjugált irányok módszere.

  9)  Iterációs módszerek: Gauss-Seidel-féle eljárás; a szukcessziv túlrelaxálás módszere. A váltakozó irányok módszere.

  10) Alkalmazás: a Poisson-egyenlet megoldása. Tenzorszorzat.

  11)  A sajátérték-feladat numerikus megoldása.

  12) Hatványiteráció és inverz hatványiteráció, Mises-tétel.

  13)  Valós elemű szimmetrikus mátrixok sajátérték-feladata.

  14)  Householder-féle transzformáció tridiagonális alakra hozásra.

  15)  Kontinuáns mátrix sajátérték-feladata. Sturm-tétel.

  16) Nemszimmetrikus mátrixok sajátérték feladata.

  17)  A Hessenberg-féle alakra való transzformáció.

  18)  A QR transzformáció.

  19) Courant-Fischer-tétel és alkalmazásai.

  20) Lánczos-módszer.

  21) Különböző alkalmazási területek az időtől és érdeklődéstől függően, pl. differenciálegyenletek numerikus megoldása, klaszterezés, PageRank.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 4 óra előadás.                    

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A félév aláírással zárul, amelynek követelménye a kötelező házifeladat beadása és az előadások rendszeres látogatása.

  A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

  Elővizsga: lehetséges. 

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat a pótlási hét végéig beadható.
  12. Konzultációs lehetőségek Fogadóórákon, illetve személyes egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai. 3. átdolgozott kiadás.

  Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

  Forsythe, G. E. - C. B.: Lineáris algebrai problémák megoldása számítógéppel.

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.

  Bunse, W.- Bunse Gerstner, A.: Numerische lineare Algebra.

  Teubner, Stuttgart, 1985.

  D. M.Young : Nagy lineáris rendszerek iterációs megoldása.

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

  N. Sz.Bahvalov : A gépi matematika numerikus módszerei.

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.

  G. J. Marcsuk : A gépi matematika numerikus módszerei. Parciális differenciálegyenletek

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 28
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Rózsa Pál

  egy. tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék