Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Numerikus optimalizálás

  A tantárgy angol neve: Numerical Optimisation

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktoranduszi választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD021 tavaszi 2/0/2/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Miklós Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet

  dr. Horváth Miklós

  egy. docens

  Analízis Tanszék

  Matematika Intézet

  dr. Szántai Tamás

  egy. docens

  Differenciálegyenletek Tsz.

  Matematika Intézet

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  lineáris algebra, többváltozós függvények differenciálszámítása

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A többváltozós függvények szélsőértékeit kereső számítógépes algoritmusok megismertetése, összehasonlítása, tesztelése a gyakorlatban, az elméleti háttér bemutatása. Tárgyalunk több rendkívül széles körben használt feladatot, pl. a feltételes szélsőérték , nem sima függvény szélsőértékének keresése, büntetőfüggvények alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Globális szélsőérték feltételei

  Egyváltozós és vonalmenti minimalizálás. Konjungált gradiens módszer

  Newton-típusú módszerek, Broyden módszerek

  Kis lépésnagyságú módszerek

  Négyzetösszegek minimalizálása: a legkisebb négyzetek módszere

  Lineáris programozás. Szimplex módszer és egyéb eljárások

  Feltételes szélsőérték. Lagrange-multiplikátor. Konvex programozás. Dualitás

  Kvadratikus programozás. Aktív halmazok módszere.

  Általános optimalizálás lineáris kényszerfeltételekkel. Cikkcakk-módszer.

  Nemlineáris programozás. Büntetőfüggvények alkalmazása. Lagrange-Newton módszer.

  Egész értékű programozás

  Nem sima optimalizálás

  Elérhető programcsomagok: Numerical Recipes, NAG, Mathematica, Maple, Matlab, Scilab, Octave stb.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás+számítógépes foglalkozás

  10. Követelmények

  -

  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  személyes megbeszélés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  H. Press, Numerical Recipes, Cambridge Univ. Press 1986

  R. Fletcher, Practical Methods of Optimization I: Unconstrained optimization John Wiley &Sons 1980

  R. Fletcher, Practical Methods of Optimization II: Constrained Optimization. John Wiley&Sons 1981

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  40

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Horváth Miklós

  Egyetemi docens

  Analízis Tsz.

  dr. Szántai Tamás

  Egyetemi docens

  Differenciálegyenletek Tsz.