Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbányászati algoritmusok

  A tantárgy angol neve: Data Mining Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 10.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA9068   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pintér Márta,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bodon Ferenc

  egy. adjunktus

  SZIT, BME

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Algoritmusok elmélete, lineáris algebra, gráfelmélet, valószínűségszámítás, adatbázis-elmélet

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az alapvető adatbányászati algoritmusok ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      hét

   

  *       Adatbányászat fogalma, története, feladatai, statisztika kontra

   

  adatbányászat, tudásfeltárás folyamata

   

  *       Alkalmazási területek, sikeres alkalmazások, adatbányászat

   

  szoftverek, WEKA, etikai kérdések, elvárások

   

  2.      hét

   

  *       Előfeldolgozás: attribútum típusok, alapvető statisztikai értékek

   

  (mintaátlag, korrigált empirikus szórás, medián kvantilisek,

   

  kvartilisek, ferdeség, lapultság), hasonlóság-különbözőség

   

  meghatározása, súlyozás, normalizálás

   

  *       hiányzó értékek kezelése, diszkretizálás, mintavételezés (Csernov

   

  korlátos, bináris és hipergeometrikus eloszláson alapuló elemzés)

   

  3.      hét

   

  *       Dimenziócsökkentés: szinguláris érték szerinti felbontás (SVD),

   

  főkomponens analízis (PCA)

   

  *       Gyakori elemhalmazok kinyerésének (GYEK) feladata, alapvető fogalmak

   

  (támogatottság/gyakoriság, fedés, gyakori elemhalmaz) adatábrázolási

   

  módok, gyakori elemhalmazok keresési tere, GYEK algoritmusok főbb

   

  jellemzői, fogalmai (pl. jelölt, ismétlés nélküli jelölt-előállítás)

   

  4.      hét

   

  *       Apriori algoritmus, szófa a gyakori elemhalmazok tárolására,

   

  minimális szófa problémája

   

  *       Modern processzorok felépítése és ennek hatása az algoritmusokra

   

  (memóriahierarchia, adatlokalitás, blokkfeldolgozás,

   

  elágazás-előrejelzés, előreolvasás, adatfüggetlenség,

   

  vektoros/pipe-lineos feldolgozás), az Apriori algoritmus gyorsítása:

   

  bementet tárolása (piros-fekete fa), zsákutca nyesés,

   

  5.      hét

   

  *       az Apriori gyorsítása: tranzakciók zsugorítása, ekvisupport nyesés,

   

  Borgelt technikája, az Eclat algoritmus

   

  *       nem bővíthető gyakori elem, zárt és pszeudozár elemhalmazok és ezek

   

  kinyerése

   

  6.      hét

   

  *       Az asszociációs szabály fogalma, szabályok kinyerése, maximális

   

  következményrészű szabályok, Duquenne--Guigues-bázis

   

  *       A függetlenség meghatározása: lift érték, empirikus

   

  kovariancia/korreláció, statisztikus megközelítések: chi^2 próba,

   

  binomiális próba

   

  7.      hét

   

  *       Fisher-féle egzakt próba, asszociációs szabályok rangsora

   

  függetlenségi mutatók alapján, értékinvariancia, a chi^2 statisztika

   

  és az empirikus korreláció kapcsolata, a legkisebb mintájú, nagy

   

  bizonyosságú összefüggés-feltárás,

   

  *       általánosság/specialitás, hierarchikus asszociációs szabályok,

   

  korreláció kontra implikáció, asszociációs szabályok és az osztályozás

   

  8.      hét

   

  *       Bevezetés az osztályozásba és a regresszióba, osztályozó módszerek,

   

  módszerekkel szembeni elvárások, osztályozás feladata, elméleti

   

  regressziós görbe,

   

  *       Legközelebbi szomszéd módszere, kd-fa, dimenzióátok

   

   

  9.      hét

   

  *       lineárisan szeparálható osztályok, perceptron tanulási szabály,

   

  winnow módszer, rocchio módszer

   

  ·                 lineáris regresszió, attribútum-kiválasztás

   

   

  10.     hét

   

  *       logisztikus regresszió, mesterséges neurális hálózatok

   

  *       döntési szabályok, döntési szabályok kifejezőereje, szabályhalmazok

   

  és sorozatok, döntési táblázatok, 0R/1R algoritmusok, prism módszer

   

  11.     hét

   

  *       döntési fák felépítése, döntési fák és döntési szabályok, minimális

   

  döntési fa feladata, ID3 algoritmus (feltételes entrópia), CART/CHAID

   

  módszerek lényege

   

  *       vágási függvények, Taylor-Silverman elvárások, GINI index, DKM,

   

  chi^2 statisztika, power divergence függvény, döntési fák nyesése

   

  12.     hét

   

  *       bayesi hálózatok, naiv bayesi hálók (NBH), az NBH és a logisztikus

   

  regresszió kapcsolata

   

  *       osztályozók kombinálása: bagging, randomizálás, boosting,

   

  13.     hét

   

  *       osztályozók kiértékelése: ismételt mintavételezés, keresztvalidáció

   

  (leave-one-out), bootstrap, kappa statisztikai, osztályozók

   

  összehasonlítása, keveredési mátrix,

   

  ·                 klaszterezés alapfogalmai, Kleinberg-féle lehetetlenség-elmélet,

   

  klaszterező algoritmusok csoportjai, algoritmussal szemben támasztott

   

  elvárások, klaszterezés klasszikus jósági mutatói

   

  14.     hét

   

  *       partíciós algoritmusok: k-közép, k-mediod, clarans

   

  *       hierarchikus és sűrűség-alapú módszerek

   

   

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: ZH

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzh

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bodon Ferenc “Adatbányászati algoritmusok”

  http://www.cs.bme.hu/~bodon/magyar/adatbanyaszat/tanulmany/index.html

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  34

  Felkészülés zárthelyire

  21

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  35

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bodon Ferenc

  egy.adjunktus

  SZIT, BME