Bevezetés a számításelméletbe

A tantárgy angol neve: Introduction to the Theory of Computing

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Kiegészítő képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMA3242 1. 2/2/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Katona Gyula,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sziklai Péter

egy. adjunktus

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Az informatikusmérnöki tanulmányokhoz szükséges legfontosabb diszkrét matematikai ismeretek elsajátítása, szemléletmódjának kialakítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Komplex számok, kanonikus és trigonometrikus alak, műveletek, egységgyökök. Végtelen számosságok. Vektoralgebra, 2- és 3-dimenziós analitikus geometria. Lineáris algebra elemei (vektortér, altér, bázis, generátorrendszer). Lineáris transzformációk, mátrixok, lineáris egyenletrendszer megoldhatósága, egyértelműsége. Determináns definíciói, tulajdonságai. Négyzetes mátrixok sajátértékei, sajátvektorai. Alapvető kombinatorikai ismeretek (permutációk, variációk, kombinációk), binomiális tétel. Gráfelméleti alapfogalmak, fák, fák száma, minimális költségű fa keresése. Síkbarajzolhatóság, dualitás. Gráfok mátrixai.

Gráfok pont- és élszínezése, Mycielsky konstrukciója, perfekt gráfok. Négy- és ötszíntétel. Euler- és Hamilton-tételkör. Szélességi és mélységi keresés, legrövidebb út kereső algoritmusok. Párosítások, Hall és Tutte tételei. Gallai tételei. Hálózati folyamok. Menger-tételkör. A mélységi keresés alkalmazásai, topológiai rendezés, PERT-módszer.

Számelmélet (oszthatóság, a számelmélet alaptétele, euklideszi algoritmus, kongruencia, maradékosztályok, Euler-Fermat tétel, lineáris kongruenciák megoldása, prímtesztelés, nyilvános kulcsú titkosírások).

Absztrakt algebra (félcsoport, csoport, rend, nevezetes csoportok, részcsoport,, gyűrű,).

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A szemeszter folyamán két zárthelyit iratunk. Ezek mindegyike külön-külön legalább elégséges kell, hogy legyen.

A zárthelyik általában 8 db 10 pontos példából állnak. Az elégségeshez legalább 32 pont kell. A két zárthelyi átlaga 10% súllyal beszámít a vizsgajegybe.

A zárthelyik pótlására az előadás-időszak utolsó hetében lehetőséget adunk. Aki az aláírást pótzárthelyi írásával sem tudta megszerezni, a vizsgaidőszak első hetében különeljárással megszerezheti.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll : vizsgajegyből 10%-t a zh-k átlaga, 30%-t az írásbeli vizsga és 60 %-t a szóbeli vizsga teszi ki.

A kreditpontok megszerzésének egyetlen feltétele az aláírás megszerzése után a vizsga legalább elégséges letétele.

c. Elővizsga: Kérésre elővizsga-lehetőséget is biztosítunk az előadás-időszak utolsó hetében. Az ezen való részvétel feltétele az aláírás megléte.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Freud Róbert: Lineáris algebra

ELTE Eötvös Kiadó 1996

Katona Y. Gyula - Recski András - Szabó Csaba: Gráfelmélet, algoritmuselmélet és algebra

Házi sokszorosítás

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sziklai Péter

egy. adjunktus

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

vima3242.rtf