Adatbázisok

A tantárgy angol neve: Databases

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMA3232 6 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Katona Gyula,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Katona Gyula,

egy. docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Dr. Csima Judit

egy. adjunktus

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Dr. Gajdos Sándor

egy. adjunktus

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dr. Tóth László

egy. docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Alapvető programozási ismeretek; általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMA2207" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2607" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMAF509" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

vima2207 Algoritmusok elmélete

7. A tantárgy célkitűzése

Adatbáziskezelő rendszerek használatával, működtetésével és készítésével kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákra.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevői, felhasználási módjai (meghatározás, rendszerkomponensek, nyelvi felületek, adatfüggetlenség, felhasználói szintek).

Az entitás-relációs modell (tárgyak, tulajdonságaik, kapcsolatok, kapcsolatok függvényjellege, diagrammok, átalakításaik).

Alapvető fizikai tárolási szerkezetek (hashelés, ritka indexek, B-fák, sűrű indexek, másodlagos elérések, többszörös elérési utak, ismétlődő csoportok, a módszerek összehasonlítása.)

A relációs megközelítés elvi alapjai (a reláció fogalma, nézőpontja, a Codd-féle alapműveletek, leszármaztatott műveletek, illesztések, relációs teljesség).

Relációs lekérdező nyelvek (algebra- és kalkulus típusú nyelvek, sor- és oszlopkalkulus, SQL).

Relációs sémák tervezése (funkcionális függések, mint kényszerek, függések tulajdonságai,

normálformák, hűséges (veszteségmentes) felbontás, normalizáló algoritmusok).

A tranzakciókezelés alapfogalmai (adategység, tranzakció, atomiság, zárak, éhezés, pattok, sorosíthatóság, egyszerű tranzakció modell, kétfázisú protokoll).

Finomabb tranzakció-modellek (kemény- és puha zárak, fa protokoll, figyelmeztető protokoll, időbélyegek, sorosíthatósági kérdések).

Sikertelen tranzakciók (rendszerhibák fajtái, piszkos adat, lavina, naplózás, konzervatív és agresszív protokollok, ellenőrzési pontok, mentések).

Tranzakciók elosztott és multiadatbázis környezetben (lokális és globális helyesség, zárképzési módszerek, sorosíthatóság, “Kész”-protokoll, időbélyegek, pattok).

Relációs kérdések kiértékelése (kiértékelési stratégiák, általános optimalizálási elvek, az algebrai optimalizálás elemei).

A ténylegesen leadott tananyag a fenti tematikában nem található fejezeteket is tartalmazhat a TVSZ által megszabott mértékben.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: egy ZH a 10. tanulmányi héten; jó eredmény esetén beszámítható a vizsgajegy képzésénél. Az aláírás feltétele a ZH sikeres teljesítése

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli részből álló vizsga

  1. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

A ZH pótlására van lehetőség a szorgalmi időszakban.

A vizsga időszakban csak gyakjegy IV-vel lehet aláírást szerezni az első vizsgaalkalommal.

12. Konzultációs lehetőségek

Az évközi ZH és a vizsgák előtt van konzultáció.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az anyaghoz használható fontosabb szakkönyvek:

Gajdos: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó 2000.

Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem, 1998.

Garcia-Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.

Lockemann-Lang: Datenbankeinsatz, Springer Verlag 1995.

Vossen: Data models, database languages and database management systems, Addison-Wesley 1991.

Elmasri-Navathe: Fundamentals of database systems, Benjamin Cumming 1989.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Katona Gyula,

egy. docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Dr. Csima Judit

egy. adjunktus

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Dr. Gajdos Sándor

egy. adjunktus

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék