Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbázisok

  A tantárgy angol neve: Databases

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA3232 6 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Katona Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Katona Gyula,

  egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Csima Judit

  egy. adjunktus

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Gajdos Sándor

  egy. adjunktus

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Dr. Tóth László

  egy. docens

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető programozási ismeretek; általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2207" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2607" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMAF509" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  vima2207 Algoritmusok elmélete

  7. A tantárgy célkitűzése

  Adatbáziskezelő rendszerek használatával, működtetésével és készítésével kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevői, felhasználási módjai (meghatározás, rendszerkomponensek, nyelvi felületek, adatfüggetlenség, felhasználói szintek).

  Az entitás-relációs modell (tárgyak, tulajdonságaik, kapcsolatok, kapcsolatok függvényjellege, diagrammok, átalakításaik).

  Alapvető fizikai tárolási szerkezetek (hashelés, ritka indexek, B-fák, sűrű indexek, másodlagos elérések, többszörös elérési utak, ismétlődő csoportok, a módszerek összehasonlítása.)

  A relációs megközelítés elvi alapjai (a reláció fogalma, nézőpontja, a Codd-féle alapműveletek, leszármaztatott műveletek, illesztések, relációs teljesség).

  Relációs lekérdező nyelvek (algebra- és kalkulus típusú nyelvek, sor- és oszlopkalkulus, SQL).

  Relációs sémák tervezése (funkcionális függések, mint kényszerek, függések tulajdonságai,

  normálformák, hűséges (veszteségmentes) felbontás, normalizáló algoritmusok).

  A tranzakciókezelés alapfogalmai (adategység, tranzakció, atomiság, zárak, éhezés, pattok, sorosíthatóság, egyszerű tranzakció modell, kétfázisú protokoll).

  Finomabb tranzakció-modellek (kemény- és puha zárak, fa protokoll, figyelmeztető protokoll, időbélyegek, sorosíthatósági kérdések).

  Sikertelen tranzakciók (rendszerhibák fajtái, piszkos adat, lavina, naplózás, konzervatív és agresszív protokollok, ellenőrzési pontok, mentések).

  Tranzakciók elosztott és multiadatbázis környezetben (lokális és globális helyesség, zárképzési módszerek, sorosíthatóság, “Kész”-protokoll, időbélyegek, pattok).

  Relációs kérdések kiértékelése (kiértékelési stratégiák, általános optimalizálási elvek, az algebrai optimalizálás elemei).

  A ténylegesen leadott tananyag a fenti tematikában nem található fejezeteket is tartalmazhat a TVSZ által megszabott mértékben.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy ZH a 10. tanulmányi héten; jó eredmény esetén beszámítható a vizsgajegy képzésénél. Az aláírás feltétele a ZH sikeres teljesítése

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli részből álló vizsga

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A ZH pótlására van lehetőség a szorgalmi időszakban.

  A vizsga időszakban csak gyakjegy IV-vel lehet aláírást szerezni az első vizsgaalkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az évközi ZH és a vizsgák előtt van konzultáció.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az anyaghoz használható fontosabb szakkönyvek:

  Gajdos: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó 2000.

  Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem, 1998.

  Garcia-Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.

  Lockemann-Lang: Datenbankeinsatz, Springer Verlag 1995.

  Vossen: Data models, database languages and database management systems, Addison-Wesley 1991.

  Elmasri-Navathe: Fundamentals of database systems, Benjamin Cumming 1989.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Katona Gyula,

  egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Csima Judit

  egy. adjunktus

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Gajdos Sándor

  egy. adjunktus

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék