Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információelmélet

  A tantárgy angol neve: Information Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA3209 6. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Györfi László

  Dr. Pintér Márta

  egyetemi tanár

  egyetemi adjunktus

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínüségszámítás, Tömegkiszolgálás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2203" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2606" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2512" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMETE902923" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIDH8515" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZA208" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tömegkiszolgálás, kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy fő célja az, hogy bemutassa az információ közlésének és feldolgozásának fő törvényszerűségeit, elvi határait, és ezen elvi határokat közelítő eljárásokat (kódok, hozzáférési algoritmusok, döntések, becslések).

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Entrópia és tulajdonságai Feltételes entrópia és tulajdonságai. Kölcsönös információ és tulajdonságai. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kód. Jensen-egyenlőtlenség. McMillan-egyenlőtlenség, Kraft-egyenlőtlenség. Üzenet változó szóhosszúságú kódolása. Shannon--Fano-kód. Huffman-kód. Lempel-Ziv algoritmusok. Forrásentrópia. Stacionárius forrás változó szóhosszúságú kódolása. Markov-forrás. Forráskódolás előírt hibavalószínűséggel.
  Információstabilitás. Forráskódolás betűnkénti hűségkritériummal (bizonyításvázlat). Egyenletes kvantáló négyzetes hibája, egyenletes kvantáló entrópiája, Lloyd--Max-algoritmus. Kompanderes kvantálás. Vektorkvantálás. Prediktív kvantálás (DPCM, DM). Lineáris becslés. Transzformációs kódolás Hang- és beszédkódolás. Képkódolás, videokódolás. Bayes-döntés. Maximum likelihood döntés bináris szimmetrikus csatorna kimenetén. Optimális detektálás. Emlékezetnélküli csatorna. Csatornakapacitás. Fano-egyenlőtlenség. Csatornakódolási tétel megfordítása. Csatornakódolási tétel (bizonyításvázlat).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás (konzultációval).

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  1 zárthelyi a 9. héten. Javító célú pót-ZH nincs.

  Az aláírás feltétele: a zárthelyi legalább 40%-os.

  Az aláírás pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében van lehetőség szóbeli beszámoló formájában.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Györfi László, Győri Sándor, Vajda István: Információelmélet és kódelmélet, Typotex, 2000

  Linder Tamás, Lugosi Gábor: Bevezetés az információelméletbe, Tankönyvkiadó 1990

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Györfi László

  egy. tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  vima3209.doc