Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Matematikai logika

  A tantárgy angol neve: Mathematical Logics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA2229 4. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ferenczi Miklós

  egy.docens

  TTK Matematikai Intézet

  Algebra Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Diszkrét matematika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA1236" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS (TárgyEredmény( "BMEVIEE1227" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU1227" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1502" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1507" , "jegy" , _ ) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Programozás alapjai I, II kredit

  Számítógép laboratorium I,II kredit

  Bevezetés a számításelméletbe II, (Diszkrét matematika II) kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A matematikai logika és a matematika alapjainak, a logikai szemantika és szintaktika viszonyának, az axiomatikus modszer eredményeinek és korlátainak ismertetése. Cél, hogy a hallgatók előismereteket nyerjenek a matematikai logika matematikán belüli, valamint informatikai, számítógépes speciális alkalmazásainak elsajátításához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  Történeti áttekintés.Az axiomatikus módszer célkitűzése, példák:a geometria és a halmazelmélet elemei.

  Az elsőrendű és állításlogika nyelve és szemantikája.

  Formalizálás. Néhány fontos elmélet nyelve.

  Logikai következmény, ekvivalencia, kielégíthetőség, elmélet.

  Modellelmélet

  Modellek izomorfiája, homomorfizmusa, elemi ekvivalenciája, beágyazhatósága. Modellhez, modellosztályhoz tartozó elmélet. Univerzális algebrai kapcsolatok.

  Löwenheim Skolem és kompaktsági tételkör, következmények. Kategoricitás.

  Nem standard modellek: nem standard számelmélet és analízis.

  Elsőrendű és állítás kalkulus

  Elmélet, konzisztencia. Rekurzív axiomatizálhatóság. Elméletek szintaktikai bevezetése.

  Teljességi tételek.

  Cáfolati fák módszer. Konjunktiv, diszjunktiv, prenex és Skolem normál formák. Herbrand tétel. Rezolúciós elv.

  Az axiomatikus módszer eredményei és korlátai: nem teljességi és eldönthetőségi vizsgálatok.

  Kitekintés az általános logika elméletbe

  Nyelv, szemantika, modell, kalkulus, teljességi követelmények, kompaktság.

  Illusztráció néhány logikán.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A szemeszter folyamán 2 nagyzárthelyit íratunk, amelyek mindegyike elégséges kell legyen.

  A félév végén pótzárthelyi írására van lehetőség. Amennyiben ez sem sikerül, a hallgató nem kaphat aláírást és a vizsgaidőszak első hetében szerezheti meg utóvizsga jelleggel.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli és szóbeli. A kreditpontok megszerzésének feltétele az aláírás és sikeres vizsga.

  c. Elővizsga: Igény esetén biztosítunk lehetőséget.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ruzsa Imre: Szimbolikus logika Tankönyvkiadó,1974

  Serény György : A modellelmélet alapfogalmai. 1994.

  Szőts Miklós : Logikai programozás 1995.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ferenczi Miklós

  egy. docens

  TTK Matematika Intézet

  Algebra Tanszék

  vima2229.doc