Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irányítórendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Control Engineering Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Irányító és látórendszerek főspecializáció 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMA18   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gyenes Zoltán Bálint,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://edu.vik.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója Dr. Kiss Bálint, docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Dinamikus rendszerek modellezése és szimulációja (BMEVIIIMA17)
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tantárgy célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek az irányítórendszerek fejlesztését és gyakorlati megvalósítását támogató, a kutatás-fejlesztési munka során alkalmazható korszerű eszközök és tervezési módszerek használatában.

  A tantárgyat sikerrel abszolváló hallgatók gyakorlati ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek a gyors prototípustervező környezetek és korszerű szimulációs szoftverek használatában, valamint képesek a feladatok megoldásához rendelkezésre álló környezetek hatékony használatára.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  A hallgatók a félév során tíz alkalommal mérési feladatokat oldanak meg a tanszék laborjaiban kis létszámú mérőcsoportokban. A tíz mérési alkalom tematikája az alábbi:
  1. Dinamikus rendszerek jelfolyamgráf-alapú modellezése: a Simulink környezet felépítésének és szolgáltatásainak megismerése, modell felépítése csomópontok, alrendszerek és jelvezetékek segítségével
  2. Mechatronikai rendszerek teljesítményáramlás-alapú modellezése és szimulációja 1: a Simulink Simscape kiegészítőjének megismerése, villamos és mechanikai rendszer modellezése és szimulációja
  3. Mechatronikai rendszerek teljesítményáramlás-alapú modellezése és szimulációja 2: multi-domain mechatronikai rendszer modellezése, szimulációja és irányítása Simulink-Simscape környezetben
  4. Diszkrét eseményű és hibrid irányítás: diszkrét eseményű, illetve hibrid rendszerek irányítása StateCharts-alapon a Simulink Stateflow eszközének használatával
  5. Gyors prototípustervezés és automatikus kódgenerálás 1: a Simulink automatikus kódgeneráló szolgáltatásának használata a megtervezett irányítórendszer implementálása során
  6. Gyors prototípustervezés és automatikus kódgenerálás 2: irányítórendszer paramétereinek hangolása és működésének ellenőrzése Hardware-In-The-Loop teszt segítségével
  7. Diszkrét eseményű szimuláció: komplex, sztochasztikus folyamat szimulációja Arena környezetben. A modell megalkotása, a szimuláció paraméterezése, az eredmények vizualizációja és analízise. 
  8. Dinamikus rendszerek identifikációja: egy ismeretlen dinamikus rendszer modelljének meghatározása identifikáció módszerével. Az identifikációhoz szükséges mérések elvégzése, identifikációs algoritmusok vizsgálata.
  9. Optimális irányítások: optimális irányítás tervezése és megvalósítása többváltozós rendszerekhez
  10. Prediktív irányítások: modell-prediktív irányítás tervezése és megvalósítása többváltozós rendszerekhez
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Tíz darab, egyenként száznyolcvan perces laboratóriumi foglalkozás kis létszámú mérőcsoportokban, mérésvezetői támogatással. A hallgatók a laboratóriumi foglalkozásokon a félév elején közzétett mérésbeosztás szerint vesznek részt, és a feladatok hatékony és biztonságos elvégzése érdekében a mérések előtt a kiadott mérési útmutatóból felkészülnek.
  10. Követelmények
  A félévközi jegy megszerzésének feltétele valamennyi (mind a tíz) mérés sikeres (legalább elégséges szinten történő) elvégzése. A méréseken való részvétel feltétele a mérést megelőző szintfelmérő értékelés legalább elégséges szintű teljesítése. A hallgató a mérésekre egy-egy osztályzatot kap (a szintfelmérő értékelés eredménye, mérési munka és jegyzőkönyv alapján), a félévközi jegy a mérésekre kapott jegyek átlagának kerekítésével adódik.

  11. Pótlási lehetőségek
  Egy hallgató legfeljebb két elmulasztott vagy elégtelen eredményű mérést pótolhat. Egy elmulasztott vagy elégtelen eredményű mérés pótlására legfeljebb egy alkalommal van mód. A pótlás a mérésvezetővel előre egyeztetett módon történik akkor is, ha a mérési beosztás tartalmaz pótlásra kijelölt mérési időpontokat.

  12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetők igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontokban konzultációt tartanak.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus segédanyagok és mérési útmutatók a tárgy honlapján.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra42
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása66
  Vizsgafelkészülés
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Kiss Bálint, docens, IIT
  Kovács Gábor, tanársegéd, IIT