Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mesterséges intelligencia alapú irányítások

  A tantárgy angol neve: Artifical Intelligence Based Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. december 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés,

  Irányítórendszerek főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMA09 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Harmati István,
  A tantárgy tanszéki weboldala edu.iit.bme.hu (regisztráció szükséges)
  4. A tantárgy előadója Dr. habil. Harmati István, Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, Szabályozástechnika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIM129" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIM129", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIMB06", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIMB06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja hogy bemutassa az irányításelméletben és rendszermodellezésben egyre intenzívebben alkalmazott korszerű, lágy számítási technikákon alapuló mesterséges intelligencia módszereket. A módszerek alkalmazását nemlineáris identifikációs és irányítástechnikai tervezési feladatok keretében korszerű eszközök felhasználásával mutatja be. A tantárgyat sikeresen abszolváló hallgatók közre tudnak működni komplex rendszerek modellezésében, irányítási algoritmusainak fejlesztésében és megvalósításában, továbbá általánosabb optimalizációs és döntési feladatok megoldásában. Hosszútávon hasznosítható készségekkel rendelkeznek a fuzzy-neurális és genetikus algoritmusok műszaki és nem műszaki (biológiai, közgazdasági) területeken való alkalmazásában és a mesterséges intelligencia módszereket igénylő informatikai rendszerek fejlesztésében és kutatásában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Fuzzy-neurális rendszerek alapjai. A fuzzy rendszer fogalma, a fuzzy következtetés elméleti alapjai. Fuzzy elven működő szabályozások felépítése, szabálybázisa, algoritmusa. MacVicar- Whelan metaszabályok.

  2. Numerikus optimalizálási módszerek  összefoglaló áttekintése. Optimum szükséges analitikus feltétele korlátozások mellett. Optimalizálási módszerek. Gradiens, konjugált gradiens és kvázi-Newton technikák. Gradiens számítás neurális hálózatban. Lineáris és nemlineáris  paraméterbecslés.

  3. Szubtraktív klaszterezés elméleti háttere, algorítmusa, a módszer alkalmazhatósága. Visszacsatolatlan neurális hálózatok felépítése, tanulás hiba visszaterjesztéssel. Mély tanulási módszerek alapjai. Adaptív Neuro-fuzzy rendszerekkel való identifikáció, a módszer felépítése, hangolási szabályok, ANFIS.

  4. Genetikus algoritmusok felépítése. Genetikus operátorok: szelekció, rekombináció, mutáció, visszahelyettesítés, migráció. Szabályozótervezés genetikus algoritmussal.

  5. Adaptív fuzzy irányítás. Névleges és felügyelő szabályozó tervezés, indirekt (modellre alapozott) és direkt (modellt nem használó) adaptív irányítás, stabilitásvizsgálat.

  6. Rajintelligencia módszerek. Hangyakólónia algoritmusok, részecskeraj optimalizáció. Rajintelligencia módszereken alapuló optimalizáció, rendszer identifikáció és szabályozótervezés.

  7. Mély neurális hálózatok az irányításban és identifikációban.  A mély neurális hálózatok felépítése, a sekély neurális hálózatokkal való kapcsolata. Mély tanulási módszerek alapjai: autokódolók, sztochasztikus neurális hálózatok, konvolúciós hálózatok szabályozási feladatokban.

  8. A megerősítéses tanulás alapjai. Ismert és ismeretlen/nagyméretű Markov Döntési folymatok predikciója, irányítása: Monte Carlo, Temporal Difference alapú tanulások, Sarsa, Q-learning. A mély megerősítéses tanulás alapjai: DQN, REINFORCE, Actor-Critic hálók a predikcióban és irányításban. 

  9. Adaptív neurális irányítás. Direkt adaptív neurális irányítás teljes állapot-visszacsatolással, adaptív irányítás neurális hálózat alapú megfigyelővel. Esettanulmány: repülőgépirányítás.

  10. SVD alapú fuzzy approximáció és szabályozó tervezés. Az algoritmusok felépítése, a matematikai feltételek biztosítása, többváltozós kiterjesztés. Szabályozótervezés SVD-technikával.

  11. Optimalizálás és irányítás tervezés evolúciós és bakteriális algoritmusokkal. Az algoritmusok felépítése, fuzzy interpretáció, szabályozótervezés. 

   

  12. Kitekintés. Új mesterséges intelligencia módszerek és alkalmazásuk az irányításelméletben.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásból és az előadás anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.
  10. Követelmények Egy zárthelyi a szorgalmi időszakban. Az aláírás feltétele legalább elégséges zárthelyi osztályzat. Eredménye 20% arányban beszámít a vizsgajegybe.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi a szorgalmi időszakban vagy a pótlási héten pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Zárthelyi előtti héten hallgatói igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1] Elektronikus segédanyagok a tanszék oktatási portálján:

  edu.iit.bme.hu (regisztráció szükséges)

  [2] B. Lantos: Fuzzy systems and genetic algorithms, 2002, Műegyetemi kiadó
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. habil. Harmati István, egyetemi docens