Szoftverminőség

A tantárgy angol neve: Software Quality

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Rendszerfejlesztés szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIM229 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balla Katalin,
A tantárgy tanszéki weboldala http://sirkan.iit.bme.hu/~balla/hu/sw_minoseg/index.htm
4. A tantárgy előadója Dr. Balla Katalin , egyetemi docens
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Programozás technológiája

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja átfogó ismereteket nyújtani a szoftverminőséggel kapcsolatos, a világban leggyakrabban  alkalmazott szoftverminőségi megközelítésekről, modellekről, szabványokról, valamint a szoftvercégek átfogó, minőséggel kapcsolatos folyamatjavítási projektjeinek tervezéséhez és sikeres lebonyolításához szükséges elméletről és gyakorlatról.

Megszerezhető készségek/képességek: A tárgyat sikeresen abszolváló hallgatók tájékozódni tudnak a szoftverminőségi modellek komplex világában. Képesek lesznek egy szoftverfejlesztő cég folyamatait és azok kapcsolatát azonosítani és modellezni, egy szoftverfejlesztő cég folyamatait definiálni egy adott szabványnak, modellnek vagy megközelítésnek megfelelően, a szoftverfejlesztésben alkalmazott minőségügyi modellek, szabványok közül a megfelelőket kiválasztani, bevezetni, auditáltatni, valamint egyénre szabott, hatékony, tervezhető és mérhető, szoftverfejlesztési folyamatukat kialakítani és alkalmazni.

8. A tantárgy részletes tematikája

  A szoftverminőség definíciója, a fogalom időbeli változása. A minőség fő elemei a szoftver típusának függvényében.
  Termék alapú megközelítés. A Boehm és a McCall modellek. Az ISO 9126 szabvány.
  A szoftver termék alapú minősítése.
  Folyamat alapú megközelítés. Az ISO 9001:2000 szabvány.
  Folyamatfejlesztés. Lépcsős, folytonos és integrált modellek. (CMM, SPICE, CMMI). 
  A CMMI modell részletes ismertetése. Konstellációk, CMMI-DEV, CMMI-ACQ, CMMI-SVC.
  A folyamatjavítási megközelítések sajátosságainak összefoglalása. Összehasonlítás.
  Mérés. Alapfogalmak. Lehetséges mérőszámok. Mérési módszerek. A komplexitás egy mérési módja: funkciópont számolás a Cosmic módszerrel.
  A PSP és TSP módszerek bemutatása.
  A QMIM keret kitöltése. A QMIM módszerertan elemei. 
  A minőség költsége. A folyamatfejlesztés hatékonysága.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásból és az előadás anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Zárthelyi. Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyin legalább elégséges eredmény elérése. A pótlásra a szorgalmi időszakban egy további lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban pótlásra nincs lehetőség.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli, a vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni. Vizsgára csak az jelentkezhet, aki a zárthelyin legalább elégséges eredményt ért el.

  A vizsgajegybe 30%-ban beszámít a félévközi zárthelyi osztályzata.

  c. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy további lehetőséget biztosítunk. A pótlási időszakban lehetőség van az eredménytelen zárthelyi dolgozat újboli pótlására, különeljárási díj megfizetése mellett. (TVSZ, 16. §, 3.) 

  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden héten 2 óra, a félév első óráján egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Balla Katalin: Minőségmenedzsment a szoftverfejlesztésben. Panem kiadó, 2007., 240 oldal, ISBN:  978 963 545 473
  • K. Balla: The Complex Quality World. Developing quality management systems for software companies. Beta Books, Eindhoven University of Technology., 2001. ISBN: 90-386-1003-3

  • CMMI for Development, Veriosn 1.2. http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/06.reports/06tr008.html

  • Fenton, N.E., Pfleeger, Sh. L.: Software Metrics: a Rigorous & Practical Approach. International Thomson Computer Press, 1997.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Balla Katalin egyetemi docens