Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Folyamatszabályozás

  A tantárgy angol neve: Process Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc. Egészségügyi-mérnök Szak, kötelező tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM158 1 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benyó Balázs István,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.iit.bme.hu/egeszsegugyi-mernok/folyamatszab%C3%A1lyoz%C3%A1s
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár (BME-IIT)

  Dr. Szilágyi Béla, címzetes egyetemi tanár (BME IIT)

  Dr. Benyó Balázs, egyetemi tanár (BME IIT)

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Szabályozástechnikai és irányításelméleti fogalmak megismertetése és ezek alkalmazásának bemutatása élettani folyamatokon keresztül. Rendszerek alapvető szabályozási folyamatainak kvantitatív leírása és vizsgálata irányításelméleti identifikáció, modellezési és szimulációs módszerek és programcsomagok felhasználásával.

  A szakmai törzsanyagban szereplő ismeretkörök elősegítik a későbbi doktori (PhD) képzésben való részvételt. A doktori képzésre készülők lehetőséget kapnak kutatási projektekbe való bekapcsolódásra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Történeti áttekintés

  Irányítástechnikai alapfogalmak

  -         A jelek felosztása

  -         Az irányítási rendszer részei. Ábrázolásmódok

  -         A vezérlés és szabályozás

  -         Zavarkompenzáció

  Zárt szabályozási rendszerek jelátviteli tulajdonságai

  -         0 típusú szabályozás követési tulajdonságai

  -         1 típusú szabályozás követési tulajdonságai

  -         2 típusú szabályozás követési tulajdonságai

  Szabályozási rendszerek stabilitásvizsgálata

  -         A stabilitás fizikai képe, a stabilitás matematikai megfogalmazása

  -         A Routh-féle stabilitási kritérium

  -         A Hurwitz-féle stabilitási kritérium. Példák

  -         Az általános Nyquist-kritérium. Példák

  Stabilitásvizsgálat Bode-diagramokkal. Példák

  Strukturális és feltételes stabilitás

  0 Stabilitásvizsgálat a Nichols-diagramok segítségével

  1 Stabilitásvizsgálat a gyök-helygörbe módszerrel

  -         A gyök-helygörbe módszer alapösszefüggései

  -         A gyök-helygörbe megszerkesztésének szabályai

  -         A szerkesztési szabályok magyarázata. Példák a gyök-helygörbe módszer alkalmazására

  Paraméteroptimalizálás

  Optimalizálási kritériumok

  Integrálkritériumok

  -         Lineáris, kvadratikus, abszolutérték kritériumok

  -         Lathroph és társai féle „8”-as. ITAE kritériumok

  Optimalizálási kritériumok számítása

  -         I10 számítása, I20 számítása, Ia0 számítása

  Szabályozók optimális paramétereinek beállítása

  -         Szabályozók beállítása a szabályozott szakasz átmeneti függvénye alapján

  -         Szabályozók beállítása a szabályozási kör belengetése útján (Ziegler-Nichols, Kessler módszer)

  Nemlineáris rendszerek

  -         A szakaszonkénti linearizálás módszere

  -         A leíró függvények módszere. Stabilitásvizsgálat. Nemlineáris rendszerek kompenzálása

  -         A fázissík-módszer

  Mintavételező rendszerek

  -         A mintavételező eljárás

  A z transzformáció és az inverz z transzformáció

  -         A z transzformáció, az inverz z transzformáció

  -         Határértéktételek

  Az Állapottér-módszer

  Folytonos-folyamatos működésű rendszerek állapotegyenletei

  Az állapotegyenletek meghatározása a differenciálegyenletből

  Az állapotváltozók meghatározása az átviteli függvényből

  -         Közvetlen programozás

  -         Párhuzamos programozás

  -         Iteratív programozás

  Az állapotegyenletek megoldása

  A megfigyelhetőség és az irányíthatóság

  -         A megfigyelhetőség, az Irányíthatóság

  -         A Kálmán-féle kanonikus alakzat

  -         Az állapotegyenletek megoldása

  Többparaméteres kapcsolt szabályozások (TKSz)

  -         Problémafelvetés. Keresztkapcsolatok kimutatása több gyakorlati példán

  -         A keresztkapcsolatok kiküszöbölése. Megvalósíthatóság (teljes és részleges invariancia)

  -         Többparaméteres kapcsolt rendszerek matematikai leírása

  -         Többparaméteres kapcsolt rendszerek stabilitás vizsgálata. Példák

  -         Többparaméteres kapcsolt szabályozások kompenzálása (részleges és teljes invariancia).

  Adaptív szabályozások.

  Robusztus szabályozások: Hardy terek, LQ és kiterjesztett LQ szabályozás, H módszer.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és számítógépes gyakorlat
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: egy nagyzárthelyi, egy házi feladat.

  b.       A vizsgaidőszakban: vizsga.

            A félév végi aláírás feltétele a házi feladat elfogadása és a nagyzárthelyi sikeres teljesítése. A nagyzárthelyi eredménye a vizsgajegybe beleszámít.

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyit lehet pótolni. A házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak utolsó napjáig adható le késedelmesen.

  12. Konzultációs lehetőségek Folyamatos, előzetes időpont-egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Sz. Béla: ”Szabályozástechinka. Számítógépes gyakorlatok”, Egyetemi jegyzet, 2003.
  2. Sz. Béla: ”Szabályozástechinka. Példatár. Ellenőrző kérdések”, 2003.
  3. Lantos Béla: ”Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I.”, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.
  4. Benyó Z. Folyamatidentifikáció és Folyamatsyzimuláció, Előadásjegyzet, 2006.
  5. Levine W.S: The Control Handbook, CRC Press, 2006.
  6. Bronzino J.D: The Biomedical Engineering Handbook, CRC Press, 2005.
  7. Khoo M.: Physiological Control System. Analysis, Simulation and Estimation, IEEE Press, 2000.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire28
  Házi feladat elkészítése26
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár (BME-IIT)

  Dr. Kovács Levente egyetemi adjunktus (BME-IIT)