Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műszaki és biológiai rendszerek elmélete

  A tantárgy angol neve: Theory of Technical and Biological Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  MSc. Egészségügyi Mérnök Szak, kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM123 1 2/2/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benyó Balázs István,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Benyó Balázs, egyetemi tanár (BME IIT)

  Dr. Szlávecz Ákos, egyetemi docens (BME IIT)

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése, hogy rendszerszemléletű ismeretanyagot adjon a hallgatóknak az élettani folyamatok méréses meghatározásához. Bemutatja a diagnosztikai és kísérleti vizsgálatok tervezésének és kiértékelésének elméleti módszereit és azok számítógépes realizációját. A szakmai törzsanyagban szereplő ismeretkörök elősegítik a későbbi doktori (PhD) képzésben való részvételt. A doktori képzésre készülők lehetőséget kapnak kutatási projektekbe való bekapcsolódásra.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A fiziológiai méréselmélet alapfogalmai. Kísérlettervezés, megfigyelés, kiértékelés, ellenőrzés, modellalkotás, stb. Jelek alapvető leírási módjai (folytonos, diszkrét, sztochasztikus). Fiziológiai folyamatoknál a mérési eljárások tervezése (becslési és döntési eljárások, stb.)

  Szűréselmélet és alkalmazása. Szűrési algoritmusok és azok számítógépes realizációja.

  Mérési adatok feldolgozásának alapvető módszerei. A leíró statisztika alapfogalma. Sokaság és minta, a statisztikai következtetés alapjai. Varianciaanalízis. Változók összefüggéseinek vizsgálata. Főkomponens és faktoranalízis, korrespondenciaanalízis. Klaszter- és diszkriminanciaanalízis. Többdimenziós skálázás. Számítógépes statisztikai programcsomagok.

  Kompartment (rekesz) analízis) matematikai alapjai. Élettani folyamatok leírása kompartment analízis segítségével. Zárt-és nyitott rendszerek, valamint különböző kapcsolatok (soros, párhuzamos, vegyes) leírása. Inhomogenitás.

  Kompartment analízis alkalmazástechnikája. Példák. Számítógépes programcsomagok és alkalmazásuk.

  Inverz probléma vizsgálata. Paraméterbecslés és folyamatidentifikáció. Különböző megoldási elvek ismertetése. Élettani folyamatok identifikációja. Néhány tipikus alkalmazás. Számítógépes programcsomagok és alkalmazásuk.

  Fuzzy rendszerek. Következtése térben és időben. Tanuló rendszerek.

  Biofuzzy és alkalmazása. Mesterséges mozgás és látás.

  Mesterséges intelligencia alapjai. Szakértői rendszerek alapjai.

  Mesterséges neurális hálózatok. Neurális hálók és fuzzy rendszerek.

  Párhuzamos algoritmusok implementálása, hardveres és szoftveres realizálás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy oktatása alapvetően előadásokon történik, melyekhez laboratóriumi gyakorlatok kapcsolódnak.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: egy házi feladat, két nagyzárthelyi (90 perces) írása a tárgy két részéből. A két nagyzárthelyi egyenként 30%-át képezi a végső osztályzatnak, a maradék 40% pedig a házi feladatra kapott osztályzat.

  b.       A vizsgaidőszakban:-.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az egyik nagyzárthelyi pótolható. A házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak utolsó napjáig adható le késedelmesen.

  12. Konzultációs lehetőségek Folyamatos, előzetes időpont egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Z. Benyó, B. Paláncz, L.Szilágyi: Insight into computer science with MAPLE – Scienctia Publishing House 2005.

  Benyó Z., Jávor A.:  Folyamatszimuláció - Egyetemi jegyzet, Bp. 1996.

  Benyó Z.: Adaptív szabályozások, oktatási segédlet, Bp., 1989.

  Bronzino J.D: The Biomedical Engineering Handbook, CRC Press, 2005.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire50
  Házi feladat elkészítése44
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár

  Dr. Kovács Levente egyetemi adjunktus