A MATLAB programozás és a C programnyelv alapjai

A tantárgy angol neve: Introduction to C and MATLAB Programming

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Egészségügyi mérnök MSc
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIM100   4/0/0/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Somogyi Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.iit.bme.hu/MATLABesCalapok
4. A tantárgy előadója

dr. Benyó Balázs egyetemi tanár, BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék

dr. Juhász Ferencné, BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-MEU")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése, hogy az egészségügyi mérnöki képzés mérnöki előképzettséggel nem rendelkező hallgatóinak bevezetést adjon a számítógép programozás alapjaiba a C nyelv alapszintű elsajátításán és a MATLAB programozás megismerésén keresztül. A tárgy igen rövid bevezetést ad a számítástechnikai alapfogalmakba az alapszintű programozói ismeretek elsajátításához szükséges mértékben, és dióhéjban bemutatja a számítástechnika kínálta modern megoldásokat és lehetőségeket. A hallgatóknak egyszerű programokat kell készíteni C nyelven és MATLAB környezetben.
8. A tantárgy részletes tematikája
 • Számítógépek rövid története. Információ, adat fogalma, adat tárolási módok. Adattípusok és azok tárolása. Számítógépek alapvető működési sémája és felépítése. Adattároló eszközök működése. Számítógép teljesítmény jellemzői. Számítógépek, ill. számítógépes rendszerek típusai.
 • Számítógépes operációs rendszerek típusainak, alapvető működésének és felépítésének rövid áttekintés. Hálózatok és perifériák elérése és kezelése. Operációs rendszerek szolgáltatásai és interfészei. Számítógépes rendszerek kezelői felületének típusai, működése. Operációs rendszerek alapfeladatai. Számítógépes programok típusai.
 • Alkalmazói és felhasználói programok. Programok fejlesztésének lépései és a fejlesztést támogató környezetek. Fordító programok, C fordító. A Matlab alkalmazás.
 • Matlab alapjai- adatok, számolás komplex számokkal, függvények használata, „m file” felépítése.
 • Vektor, mátrix, konstansok megadása és műveletek, egyenletrendszerek megoldása, rajzolás. Polinomok kezelése.
 • Szimuláció Matlab-bal. Összetett feladat megoldása, m file készítésével, eredmények archiválása. Toolbox-ok.
 • C nyelv alapfogalmai. Szintaktika és szemantika. C egyszerű adattípusai. Egyszerű kifejezések, változó deklarálása. Fő függvény feladata és első példa írása. Egyszerű I/O.
 • C egyszerű adatok. Utasítás és kifejezés fogalma, feltételes utasítások. Egyszerű példák. Egész számokkal és karakterekkel.
 • Vezérlő szerkezetek, típusai, működésük. While, do while, for szerkezetek. Ismétlő szerkezetek példákkal.
 • Összetett adatok. Tömb, string (karakterlánc), struktúra. Függvény felépítése, deklarálása, hívása. Típus egyeztetés fogalma.
 • Struktúra és tömb. Bináris és szöveges adat fogalma és kezelése. Állományok és kezelésük. Standard I/O könyvtár elemei, kezelésük.
 • Könyvtárak, standard függvények hívása. Konverziós és srting kezelő függvények.
 • Dinamikus adatszerkezet. Pointer fogalma. Egy- és többirányú lista fogalma. Objektum orientáltság fogalma. 
10. Követelmények A. A szorgalmi időszakban négy, otthoni házi feladat és egy nagyzárthelyi. A félévközi jegy megszerzésének feltétele a házi feladatok elfogadása és legalább elégséges nagyzárthelyi. A félévközi jegyet a nagyzárthelyi és a házi feladatok eredménye alapján kapja a hallgató.
B. A vizsgaidőszakban: nincs.
11. Pótlási lehetőségek A nagyzárthelyi a pótlási héten pótolható,  legfeljebb két házi feladat a pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett pótolható.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kóczy A, Kondorosi K (szerk.): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben. Budapest: PANEM, 2000. 489 p. (ISBN:9635452500)

Kennigham, Ritchie: C programozási nyelv Műszaki Könyvkiadó, 1994.

Benyó B.: Számítógépek architektúrája. Egyetemi jegyzet, Széchenyi István Egyetem, 2007.

Stoyan Gisbert (szerk.): Matlab – frissített kiadás, Typotex Kft, 2005, ISBM 963 9548 49


14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 56
Félévközi készülés órákra 34
Felkészülés zárthelyire 20
Házi feladat elkészítése 20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 20
Vizsgafelkészülés -
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

dr. Benyó Balázs egyetemi tanár, BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék

dr. Juhász Ferencné, BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék