Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A MATLAB programozás és a C programnyelv alapjai

  A tantárgy angol neve: Introduction to C and MATLAB Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 20.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2022. május 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Egészségügyi mérnök MSc
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM100   4/0/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Somogyi Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.iit.bme.hu/MATLABesCalapok
  4. A tantárgy előadója

  dr. Benyó Balázs egyetemi tanár, BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  dr. Juhász Ferencné, BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-MEU")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése, hogy az egészségügyi mérnöki képzés mérnöki előképzettséggel nem rendelkező hallgatóinak bevezetést adjon a számítógép programozás alapjaiba a C nyelv alapszintű elsajátításán és a MATLAB programozás megismerésén keresztül. A tárgy igen rövid bevezetést ad a számítástechnikai alapfogalmakba az alapszintű programozói ismeretek elsajátításához szükséges mértékben, és dióhéjban bemutatja a számítástechnika kínálta modern megoldásokat és lehetőségeket. A hallgatóknak egyszerű programokat kell készíteni C nyelven és MATLAB környezetben.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Számítógépek rövid története. Információ, adat fogalma, adat tárolási módok. Adattípusok és azok tárolása. Számítógépek alapvető működési sémája és felépítése. Adattároló eszközök működése. Számítógép teljesítmény jellemzői. Számítógépek, ill. számítógépes rendszerek típusai.
  • Számítógépes operációs rendszerek típusainak, alapvető működésének és felépítésének rövid áttekintés. Hálózatok és perifériák elérése és kezelése. Operációs rendszerek szolgáltatásai és interfészei. Számítógépes rendszerek kezelői felületének típusai, működése. Operációs rendszerek alapfeladatai. Számítógépes programok típusai.
  • Alkalmazói és felhasználói programok. Programok fejlesztésének lépései és a fejlesztést támogató környezetek. Fordító programok, C fordító. A Matlab alkalmazás.
  • Matlab alapjai- adatok, számolás komplex számokkal, függvények használata, „m file” felépítése.
  • Vektor, mátrix, konstansok megadása és műveletek, egyenletrendszerek megoldása, rajzolás. Polinomok kezelése.
  • Szimuláció Matlab-bal. Összetett feladat megoldása, m file készítésével, eredmények archiválása. Toolbox-ok.
  • C nyelv alapfogalmai. Szintaktika és szemantika. C egyszerű adattípusai. Egyszerű kifejezések, változó deklarálása. Fő függvény feladata és első példa írása. Egyszerű I/O.
  • C egyszerű adatok. Utasítás és kifejezés fogalma, feltételes utasítások. Egyszerű példák. Egész számokkal és karakterekkel.
  • Vezérlő szerkezetek, típusai, működésük. While, do while, for szerkezetek. Ismétlő szerkezetek példákkal.
  • Összetett adatok. Tömb, string (karakterlánc), struktúra. Függvény felépítése, deklarálása, hívása. Típus egyeztetés fogalma.
  • Struktúra és tömb. Bináris és szöveges adat fogalma és kezelése. Állományok és kezelésük. Standard I/O könyvtár elemei, kezelésük.
  • Könyvtárak, standard függvények hívása. Konverziós és srting kezelő függvények.
  • Dinamikus adatszerkezet. Pointer fogalma. Egy- és többirányú lista fogalma. Objektum orientáltság fogalma. 
  10. Követelmények A. A szorgalmi időszakban négy, otthoni házi feladat és egy nagyzárthelyi. A félévközi jegy megszerzésének feltétele a házi feladatok elfogadása és legalább elégséges nagyzárthelyi. A félévközi jegyet a nagyzárthelyi és a házi feladatok eredménye alapján kapja a hallgató.
  B. A vizsgaidőszakban: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek A nagyzárthelyi a pótlási héten pótolható,  legfeljebb két házi feladat a pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett pótolható.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kóczy A, Kondorosi K (szerk.): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben. Budapest: PANEM, 2000. 489 p. (ISBN:9635452500)

  Kennigham, Ritchie: C programozási nyelv Műszaki Könyvkiadó, 1994.

  Benyó B.: Számítógépek architektúrája. Egyetemi jegyzet, Széchenyi István Egyetem, 2007.

  Stoyan Gisbert (szerk.): Matlab – frissített kiadás, Typotex Kft, 2005, ISBM 963 9548 49


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 34
  Felkészülés zárthelyire 20
  Házi feladat elkészítése 20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 20
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  dr. Benyó Balázs egyetemi tanár, BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  dr. Juhász Ferencné, BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék