Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Projektfeladat mechatronikusoknak

  A tantárgy angol neve: Teamwork Project for Mechatronics Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. július 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mechatronikai mérnök MSc szak

  Intelligens beágyazott mechatronikai rendszerek specializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM023   0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Bálint,
  4. A tantárgy előadója

  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIIT

   


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A választott témától függően a szakmai törzsanyagra, illetve az adott specializáció tantárgyaira.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("2N-MM0")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a specializáción tanult ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok megszerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelő tématerületen. Alapvető célkitűzés, hogy erről a szűkebb szakterületről a hallgató az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, és a tárgy keretében végzett munkáját – megfelelő előrehaladás esetén – a Diplomatervezés keretében is hasznosítani, illetve folytatni tudja.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A projektfeladat félévét megelőző regisztrációs időszakban a hallgatók a specializációválasztásuknak megfelelően jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, lehetőleg a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot.
  • A tantárgy részletes tematikáját, lebonyolításának módját a témavezető az első oktatási héten megtartandó első gyakorlat alkalmával határozza meg. Ennek a témától függő fázisai a következők lehetnek: irodalmazás, rendszertervezés, tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, deszkamodell szintű berendezések készítése, ellenőrző mérések végzése, végleges megoldás megtervezése és elkészítése, tesztelés, dokumentálás.
  • A szorgalmi időszak utolsó hetében mindenkinek be kell számolnia a félév során végzett munkájáról. A beszámoló formája egy 10-15 perces előadás. Az előadásokhoz számítógépes kivetítőhöz előkészített anyagok (prezentációk) használatát várjuk el a hallgatóktól. Az előadásokat úgy szervezzük meg, hogy a hasonló témájú feladatokon dolgozó hallgatók (általában 8-12 fő) lehetőleg egy csoportba kerüljenek. Az adott csoporton belül a hallgatók és a konzulensek az összes előadást meghallgatják.
  • A szorgalmi időszak utolsó napjáig el kell készíteni, és be kell adni a féléves munkáról szóló írásos beszámolót, illetve a magyar és angol nyelvű (1/2 - 1 oldalas) tartalmi összefoglalót.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Kiscsoportos foglalkozás keretében (max. 2-3 fő) a témavezető oktató irányításával történik a választott téma kidolgozása. Több hallgató munkája esetén minden hallgató munkájának azonosíthatónak, és külön-külön értékelhetőnek kell lennie. A téma jellegétől függően a gyakorlat helyszíne lehet a tanszéki laboratórium, számítógépterem, könyvtár vagy külső cég által biztosított munkahely. A téma műveléséhez szükséges munkahely, gépidő, beszerzések, eszközök, anyagok biztosítása a konzulens feladata.

  A téma kidolgozását önállóan, de a konzulens felügyelete alatt kell végezni.

  10. Követelmények

  a)   A szorgalmi időszakban: a félévközi jegy megszerzéséhez a témát ki kell dolgozni a konzulenssel megbeszélt mélységig, meg kell tartani az előadást, és be kell adni az írásos beszámolót és tartalmi összefoglalókat.

  b)  A vizsgaidőszakban: nincs

  c)   Elővizsga: nincs

  A félévközi jegyet a témavezető határozza meg a félévközi munka elvégzett mennyisége és minősége, valamint az előadás és a beadott írásos anyagok értékelése alapján.

  11. Pótlási lehetőségek A munka félévközi ütemét és az esetleges elmaradások pótlását a hallgatónak a témavezetővel kell egyeztetnie.
  12. Konzultációs lehetőségek A témavezetővel egyeztetett időpontban és gyakorisággal.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A témavezető útmutatása illetve az irodalomkutatás alapján.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra14
  Irodalomkutatás
  40
  Téma önálló kidolgozása
  100
  Írásbeli beszámoló elkészítése
  16
  Felkészülés a szóbeli beszámolóra
  10
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Tevesz Gáboregyetemi docensVIK okt. dh.