Önálló laboratórium mechatronikusoknak

A tantárgy angol neve: Project Laboratory for Mechatronics Engineers

Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mechatronikai mérnök MSc szak     

Intelligens beágyazott mechatronikai rendszerek szakirány     

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIM018   0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Bálint,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A választott témától függően a szakmai törzsanyagra, illetve az adott szakirány tárgyaira.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("2N-MM0")

ÉS
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIM019" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIM019", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIAUM017" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUM017", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a szakirányban tanult ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok megszerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelő tématerületen. Alapvető célkitűzés, hogy erről a szűkebb szakterületről a hallgató az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, és a tárgy keretében végzett munkáját – megfelelő előrehaladás esetén – a Diplomatervezés keretében is hasznosítani, illetve folytatni tudja.

8. A tantárgy részletes tematikája

·   Az önálló labor félévét megelőző vizsgaidőszakban a hallgatók a szakirányválasztásuknak megfelelően jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, lehetőleg a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot.

·   A tantárgy részletes tematikáját, lebonyolításának módját a témavezető az első oktatási héten megtartandó első gyakorlat alkalmával határozza meg. Ennek a témától függő fázisai a következők lehetnek: irodalmazás, rendszertervezés, tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, deszkamodell szintű berendezések készítése, ellenőrző mérések végzése, végleges megoldás megtervezése és elkészítése, tesztelés, dokumentálás.

·   A szorgalmi időszak utolsó hetében mindenkinek be kell számolnia a félév során végzett munkájáról. A beszámoló formája egy 10-15 perces előadás. Az előadásokhoz számítógépes kivetítőhöz előkészített anyagok (prezentációk) használatát várjuk el a hallgatóktól. Az előadásokat úgy szervezzük meg, hogy a hasonló témájú feladatokon dolgozó hallgatók (általában 8-12 fő) lehetőleg egy csoportba kerüljenek. Az adott csoporton belül a hallgatók és a konzulensek az összes előadást meghallgatják.

·   A szorgalmi időszak utolsó napjáig el kell készíteni, és be kell adni a féléves munkáról szóló írásos beszámolót, illetve a magyar és angol nyelvű (1/2 - 1 oldalas) tartalmi összefoglalót.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Kiscsoportos foglalkozás keretében (max. 2-3 fő) a témavezető oktató irányításával történik a választott téma kidolgozása. Több hallgató munkája esetén minden hallgató munkájának azonosíthatónak, és külön-külön értékelhetőnek kell lennie. A téma jellegétől függően a gyakorlat helyszíne lehet a tanszéki laboratórium, számítógépterem, könyvtár vagy külső cég által biztosított munkahely. A téma műveléséhez szükséges munkahely, gépidő, beszerzések, eszközök, anyagok biztosítása a konzulens feladata.

A téma kidolgozását önállóan, de a konzulens felügyelete alatt kell végezni.

10. Követelmények

a)   A szorgalmi időszakban: a félévközi jegy megszerzéséhez a témát ki kell dolgozni a konzulenssel megbeszélt mélységig, meg kell tartani az előadást, és be kell adni az írásos beszámolót és tartalmi összefoglalókat.

b)  A vizsgaidőszakban: nincs

c)  Elővizsga: nincs

A félévközi jegyet a témavezető határozza meg a félévközi munka elvégzett mennyisége és minősége, valamint az előadás és a beadott írásos anyagok értékelése alapján.

11. Pótlási lehetőségek A munka félévközi ütemét és az esetleges elmaradások pótlását a hallgatónak a témavezetővel kell egyeztetnie.
12. Konzultációs lehetőségek A témavezetővel egyeztetett időpontban és gyakorisággal.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témavezető útmutatása illetve az irodalomkutatás alapján.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra8
Irodalomkutatás10
Téma önálló kidolgozása36
Írásos beszámoló elkészítése4
Felkészülés a szóbeli beszámolóra2
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIIT