Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium mechatronikusoknak

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory for Mechatronics Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mechatronikai mérnök MSc szak     

  Intelligens beágyazott mechatronikai rendszerek szakirány     

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM018   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Bálint,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A választott témától függően a szakmai törzsanyagra, illetve az adott szakirány tárgyaira.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("2N-MM0")

  ÉS
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIM019" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIM019", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUM017" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUM017", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a szakirányban tanult ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok megszerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelő tématerületen. Alapvető célkitűzés, hogy erről a szűkebb szakterületről a hallgató az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, és a tárgy keretében végzett munkáját – megfelelő előrehaladás esetén – a Diplomatervezés keretében is hasznosítani, illetve folytatni tudja.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·   Az önálló labor félévét megelőző vizsgaidőszakban a hallgatók a szakirányválasztásuknak megfelelően jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, lehetőleg a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot.

  ·   A tantárgy részletes tematikáját, lebonyolításának módját a témavezető az első oktatási héten megtartandó első gyakorlat alkalmával határozza meg. Ennek a témától függő fázisai a következők lehetnek: irodalmazás, rendszertervezés, tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, deszkamodell szintű berendezések készítése, ellenőrző mérések végzése, végleges megoldás megtervezése és elkészítése, tesztelés, dokumentálás.

  ·   A szorgalmi időszak utolsó hetében mindenkinek be kell számolnia a félév során végzett munkájáról. A beszámoló formája egy 10-15 perces előadás. Az előadásokhoz számítógépes kivetítőhöz előkészített anyagok (prezentációk) használatát várjuk el a hallgatóktól. Az előadásokat úgy szervezzük meg, hogy a hasonló témájú feladatokon dolgozó hallgatók (általában 8-12 fő) lehetőleg egy csoportba kerüljenek. Az adott csoporton belül a hallgatók és a konzulensek az összes előadást meghallgatják.

  ·   A szorgalmi időszak utolsó napjáig el kell készíteni, és be kell adni a féléves munkáról szóló írásos beszámolót, illetve a magyar és angol nyelvű (1/2 - 1 oldalas) tartalmi összefoglalót.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Kiscsoportos foglalkozás keretében (max. 2-3 fő) a témavezető oktató irányításával történik a választott téma kidolgozása. Több hallgató munkája esetén minden hallgató munkájának azonosíthatónak, és külön-külön értékelhetőnek kell lennie. A téma jellegétől függően a gyakorlat helyszíne lehet a tanszéki laboratórium, számítógépterem, könyvtár vagy külső cég által biztosított munkahely. A téma műveléséhez szükséges munkahely, gépidő, beszerzések, eszközök, anyagok biztosítása a konzulens feladata.

  A téma kidolgozását önállóan, de a konzulens felügyelete alatt kell végezni.

  10. Követelmények

  a)   A szorgalmi időszakban: a félévközi jegy megszerzéséhez a témát ki kell dolgozni a konzulenssel megbeszélt mélységig, meg kell tartani az előadást, és be kell adni az írásos beszámolót és tartalmi összefoglalókat.

  b)  A vizsgaidőszakban: nincs

  c)  Elővizsga: nincs

  A félévközi jegyet a témavezető határozza meg a félévközi munka elvégzett mennyisége és minősége, valamint az előadás és a beadott írásos anyagok értékelése alapján.

  11. Pótlási lehetőségek A munka félévközi ütemét és az esetleges elmaradások pótlását a hallgatónak a témavezetővel kell egyeztetnie.
  12. Konzultációs lehetőségek A témavezetővel egyeztetett időpontban és gyakorisággal.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezető útmutatása illetve az irodalomkutatás alapján.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra8
  Irodalomkutatás10
  Téma önálló kidolgozása36
  Írásos beszámoló elkészítése4
  Felkészülés a szóbeli beszámolóra2
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIIT