Tesztelés és üzemeltetés laboratórium

A tantárgy angol neve: Testing and Operation Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BProf képzés, Üzemmérnök-informatikus szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIBC01 5 0/0/4/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balla Katalin,
4. A tantárgy előadója

Sógorné Dr. Balla Katalin 

Egyetemi docens

Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT)
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A programozás alapjai / Kódolás /( Szükséges legalább egy programozási nyelv ismerete)

Szoftvertechnológia és -technikák

Szoftvertesztelés

IT üzemeltetés
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9") ÉS
(TárgyEredmény("BMEVIAUBB06", "FELVETEL", _) > 0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUBB06" , "aláírás" , _ ) = -1 )
ÉS
(TárgyEredmény("BMEVIIIBB01", "FELVETEL", _) > 0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIBB01" , "aláírás" , _ ) = -1 )

ÉS

Szakirany("BPINteszt", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
A tanterv részeként rögzített.
7. A tantárgy célkitűzése

A szoftverteszteléshez kapcsolódó, korábban megszerzett tudás elmélyítése gyakorlatokkal. 

A hallgatók képessé válnak önálló tesztelési projektfeladatok végrehajtására. Külön figyelmet fordítunk az agilis munkamód alkalmazására, valamint a legelterjedtebb tesztelési eszközök használatának készség szintű elsajátítására.

 

A tárgy fő témakörei szerinti bontásban a következő  tudásszinteket célozza meg :

Tesztelési és tesztelést támogató eszközök alkalmazása 

A teszteléssel kapcsolatos becslések eszköztámogatása  esettanulmányban  - alkalmazási szint - K3

A tesztelés tervezésének eszköztámogatása , eszköz megismerése - megértés szint - K2

Teszt tervezése tesztelési eszközzel - K3

Teszt esetek meghatározása tesztelési eszközzel -  K3

Teszt adatok generálása - K3

Tesztek futtatása tesztelési eszközzel- konstrukciós szint - K4

Tesztek futtatásának dokumentálása tesztelési eszközzel - K3

Hibák dokumentálása erre alkalmaz eszközzel - K3

Hibaelemzés végzése erre alkalmas eszközzel - K3

A teszteléssel kapcsolatos mérések elemzése  - K3

A tesztelési folyamat hatékonyságának megértése, elemzése az elvégzett elemzések alapján - K3

Tesztelési projekt lezárása, visszatekintés, tapasztalatok összegzése - K3

A tesztelési eszközök alkalmazása során a következő tudás-elemek is rögzülnek:

Tesztelési szintek

A különböző tesztelési szintek megértése, a közöttük levő különbségek felismerése - K2

Regressziós és progressziós, valamint karbantartási teszt sajátos elemeinek felismerése - K2

A tesztelési folyamat alapvető dokumentumai

A tesztelés legfőbb dokumentumainak felidézése és az életciklusban való helyük ismerete  - ismeret szint - K1

A tesztelés menedzsmentje

Szabványos teszt terv elkészítése - K3

A tesztelési folyamat mérőszámainak felismerése, értelmezése - K2

Teszt tervezés projekt- és termék - kockázatok alapján - K3

Tipikus , teszteléshez kapcsolódó konfigurációs elemek azonosítása a gyakorlatban- K3

Agilis tesztelés

Agilis tesztelési terv összeállítása - K4

Agilis és hagyományos tesztelői csapat jellemzőinek összehasonlítása - K3

8. A tantárgy részletes tematikája

A laborok tematikája:

 

Labor

Labor anyaga

1.

Esettanulmány megismerése. A szükséges tesztelés céljának, terjedelmének meghatározása. Tesztelési stratégia azonosítása. Agilis tesztelői csapat összeállítása, szerepek kiosztása. Ismerkedés az alkalmazandó szoftveres környezettel, tesztelési és tesztelést támogató eszközökkel.

2.

Becslések végzése a tesztelési projekt ütemezésével kapcsolatban.  Hagyományos és agilis becslés. Projekt és termék kockázatok azonosítása, dokumentálásuk.

3

A tesztelési projekt megtervezése megfelelő eszköz alkalmazásával. Tesztelési szintek, tevékenységek, lépések, érdekelt felek azonosítása. Teszt terv dokumentálása.

4

Teszt terv finomítása. Részletes tesztelési specifikáció készítése. Tesztelési dokumentumok típusának, formájának és elvárt tartalmának azonosítása. 

5

 A teszteléshez szükséges konfigurációs elemek azonosítása. A teszteléssel kapcsolatos mérőszámok és mérési módok azonosítása.

6

Teszt esetek létrehozása, dokumentálásuk a megfelelő eszközben.

7

Tesztek futtatása. Az eredmények dokumentálása.

8

Tesztek futtatása. Az eredmények dokumentálása. Hibaleírások készítése.

9

Hibaelemzés végzése; a teszteléssel kapcsolatos mérések elemzése ; a tesztelési folyamat hatékonyságának megértése, elemzése az elvégzett elemzések alapján

10-11

  Tesztelési projekt lezárása, visszatekintés, tapasztalatok összegzése

12-13

Kiselőadások - egyénileg; előre egyeztetett témában (lásd 9. pont)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy oktatása során arra törekszünk, hogy a hallgatók a valós szoftvertesztelői problémákkal találkozzanak. A tárgy keretében a 4. szemeszter Szoftvertesztelés illetve IT üzemeltetés tárgyak keretében elsajátított tananyag elmélyítésére kerül sor, laborgyakorlatok keretében. Hangsúlyozzuk az automatizált tesztelés fontosságát. A hallgatók megismerkednek egy tesztelést támogató eszközzel, mely segítségével a félév során egy komplex teszt elemzési, tervezési, végrehajtási, követési feladatot / esettanulmányt oldanak meg.  A hallgatók kisebb (3-5 fős) csoportokban dolgoznak.  Egy , már kifejlesztett szoftver esetében végeznek teszt tervezést a meghatározott esettanulmány alapján. Elvégzik a feladatok ütemezését, teszt esetek és teszt adatok meghatározását, tesztek futtatását, hibák dokumentálását, hibaelemzést, teszt lezáró elemzést.  Agilis  megközelítés alkalmazását preferáljuk.

A gyakorlatokon a hallgatók mindegyikét bevonjuk a munkavégzésbe. Minden gyakorlaton (4 óra alatt) az adott feladatot projektcsapatban meg kell oldani, majd a gyakorlat végén minden csoport bemutatja eredményét a többieknek. Az oktatók pontozzák a bemutatott megoldásokat.

A félév során minden hallgató sorra kerül bemutatás tartásában, ilyenformán felkészítjük a hallgatókat arra, hogy tesztelőként rendszerezzék és kommunikálják álláspontjukat (mely attitűd különbözik a szoftverfejlesztőétől).

A tárgyat sikeresen abszolválók, valamint Tesztelés és üzemeltetés  specializáció 4. félévében sorra kerülő Szoftvertesztelés labort abszolválók felkészültek lesznek az ISTQB alapszintű  (ISTQB-CTFL) letételére.

Igény esetén megszervezzük, hogy a Magyar Szoftvertesztelői Tanács a BME-n tartson ISTQB-CTFL vizsgát (magyar és / vagy angol nyelven). 

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

Részvétel a laborokon

Aktív részvétel a csoportos gyakorlatokon. A gyakorlatok eredményének bemutatása  a laborok végén (csoportonként) .

A félév végén kiselőadás tartása, egyénileg, a félév során elvégzett feladatok egy kiválasztott, az oktatóval előre egyeztetett témájáról.

A félév végi aláírás feltételei:

A laborok legalább 2/3 –ának elvégzése (jelenlét a laboron + eredmények bemutatása). Kiselőadás tartása.

A vizsgaidőszakban: 

Nincs vizsga.

Az osztályzat megállapításának módja:

A gyakorlatokat az oktató pontozza, csoportonként 0-tól x -ig terjedő skálán, ahol x = (5 x (a csoport hallgatóinak száma)). A végső egyéni pontszám úgy alakul ki, hogy a csoportok a kapott pontszámot egymás között elosztják (figyelembe véve, hogy ki mennyit dolgozott a feladaton).

A kiselőadást az oktató pontozza; a pontozás 1-től 5-ig terjedő skálán történik.

A félév végi jegy : ( ∑ laborjegyek + kiselőadás jegy) / (gyakorlatok száma + 1)

11. Pótlási lehetőségek -
12. Konzultációs lehetőségek A tárgy oktatóinak konzultációs napján.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgy honlapján megtalálható esettanulmányok

Tesztelési és teszt menedzsment eszközök (a mindenkor aktuálisak, telepíthetők), például:

·         Tricentis- Tosca (https://www.tricentis.com/software-testing-tools/)

·         Jira  https://www.atlassian.com/software/jira

·         Atlassian Test Management and QA Tools https://www.atlassian.com/

·         Github /  https://github.com/github

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra56
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése16
Önálló tananyag-feldolgozás20
Kiselőadás32
Összesen180
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Sógorné Dr. Balla Katalin

Egyetemi docens

IIT