Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tesztelés és üzemeltetés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Testing and Operation Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BProf képzés, Üzemmérnök-informatikus szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIBC01 5 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balla Katalin,
  4. A tantárgy előadója

  Sógorné Dr. Balla Katalin 

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A programozás alapjai / Kódolás /( Szükséges legalább egy programozási nyelv ismerete)

  Szoftvertechnológia és -technikák

  Szoftvertesztelés

  IT üzemeltetés
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS
  (TárgyEredmény("BMEVIAUBB06", "FELVETEL", _) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUBB06" , "aláírás" , _ ) = -1 )
  ÉS
  (TárgyEredmény("BMEVIIIBB01", "FELVETEL", _) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIBB01" , "aláírás" , _ ) = -1 )

  ÉS

  Szakirany("BPINteszt", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tanterv részeként rögzített.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A szoftverteszteléshez kapcsolódó, korábban megszerzett tudás elmélyítése gyakorlatokkal. 

  A hallgatók képessé válnak önálló tesztelési projektfeladatok végrehajtására. Külön figyelmet fordítunk az agilis munkamód alkalmazására, valamint a legelterjedtebb tesztelési eszközök használatának készség szintű elsajátítására.

   

  A tárgy fő témakörei szerinti bontásban a következő  tudásszinteket célozza meg :

  Tesztelési és tesztelést támogató eszközök alkalmazása 

  A teszteléssel kapcsolatos becslések eszköztámogatása  esettanulmányban  - alkalmazási szint - K3

  A tesztelés tervezésének eszköztámogatása , eszköz megismerése - megértés szint - K2

  Teszt tervezése tesztelési eszközzel - K3

  Teszt esetek meghatározása tesztelési eszközzel -  K3

  Teszt adatok generálása - K3

  Tesztek futtatása tesztelési eszközzel- konstrukciós szint - K4

  Tesztek futtatásának dokumentálása tesztelési eszközzel - K3

  Hibák dokumentálása erre alkalmaz eszközzel - K3

  Hibaelemzés végzése erre alkalmas eszközzel - K3

  A teszteléssel kapcsolatos mérések elemzése  - K3

  A tesztelési folyamat hatékonyságának megértése, elemzése az elvégzett elemzések alapján - K3

  Tesztelési projekt lezárása, visszatekintés, tapasztalatok összegzése - K3

  A tesztelési eszközök alkalmazása során a következő tudás-elemek is rögzülnek:

  Tesztelési szintek

  A különböző tesztelési szintek megértése, a közöttük levő különbségek felismerése - K2

  Regressziós és progressziós, valamint karbantartási teszt sajátos elemeinek felismerése - K2

  A tesztelési folyamat alapvető dokumentumai

  A tesztelés legfőbb dokumentumainak felidézése és az életciklusban való helyük ismerete  - ismeret szint - K1

  A tesztelés menedzsmentje

  Szabványos teszt terv elkészítése - K3

  A tesztelési folyamat mérőszámainak felismerése, értelmezése - K2

  Teszt tervezés projekt- és termék - kockázatok alapján - K3

  Tipikus , teszteléshez kapcsolódó konfigurációs elemek azonosítása a gyakorlatban- K3

  Agilis tesztelés

  Agilis tesztelési terv összeállítása - K4

  Agilis és hagyományos tesztelői csapat jellemzőinek összehasonlítása - K3

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A laborok tematikája:

   

  Labor

  Labor anyaga

  1.

  Esettanulmány megismerése. A szükséges tesztelés céljának, terjedelmének meghatározása. Tesztelési stratégia azonosítása. Agilis tesztelői csapat összeállítása, szerepek kiosztása. Ismerkedés az alkalmazandó szoftveres környezettel, tesztelési és tesztelést támogató eszközökkel.

  2.

  Becslések végzése a tesztelési projekt ütemezésével kapcsolatban.  Hagyományos és agilis becslés. Projekt és termék kockázatok azonosítása, dokumentálásuk.

  3

  A tesztelési projekt megtervezése megfelelő eszköz alkalmazásával. Tesztelési szintek, tevékenységek, lépések, érdekelt felek azonosítása. Teszt terv dokumentálása.

  4

  Teszt terv finomítása. Részletes tesztelési specifikáció készítése. Tesztelési dokumentumok típusának, formájának és elvárt tartalmának azonosítása. 

  5

   A teszteléshez szükséges konfigurációs elemek azonosítása. A teszteléssel kapcsolatos mérőszámok és mérési módok azonosítása.

  6

  Teszt esetek létrehozása, dokumentálásuk a megfelelő eszközben.

  7

  Tesztek futtatása. Az eredmények dokumentálása.

  8

  Tesztek futtatása. Az eredmények dokumentálása. Hibaleírások készítése.

  9

  Hibaelemzés végzése; a teszteléssel kapcsolatos mérések elemzése ; a tesztelési folyamat hatékonyságának megértése, elemzése az elvégzett elemzések alapján

  10-11

    Tesztelési projekt lezárása, visszatekintés, tapasztalatok összegzése

  12-13

  Kiselőadások - egyénileg; előre egyeztetett témában (lásd 9. pont)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy oktatása során arra törekszünk, hogy a hallgatók a valós szoftvertesztelői problémákkal találkozzanak. A tárgy keretében a 4. szemeszter Szoftvertesztelés illetve IT üzemeltetés tárgyak keretében elsajátított tananyag elmélyítésére kerül sor, laborgyakorlatok keretében. Hangsúlyozzuk az automatizált tesztelés fontosságát. A hallgatók megismerkednek egy tesztelést támogató eszközzel, mely segítségével a félév során egy komplex teszt elemzési, tervezési, végrehajtási, követési feladatot / esettanulmányt oldanak meg.  A hallgatók kisebb (3-5 fős) csoportokban dolgoznak.  Egy , már kifejlesztett szoftver esetében végeznek teszt tervezést a meghatározott esettanulmány alapján. Elvégzik a feladatok ütemezését, teszt esetek és teszt adatok meghatározását, tesztek futtatását, hibák dokumentálását, hibaelemzést, teszt lezáró elemzést.  Agilis  megközelítés alkalmazását preferáljuk.

  A gyakorlatokon a hallgatók mindegyikét bevonjuk a munkavégzésbe. Minden gyakorlaton (4 óra alatt) az adott feladatot projektcsapatban meg kell oldani, majd a gyakorlat végén minden csoport bemutatja eredményét a többieknek. Az oktatók pontozzák a bemutatott megoldásokat.

  A félév során minden hallgató sorra kerül bemutatás tartásában, ilyenformán felkészítjük a hallgatókat arra, hogy tesztelőként rendszerezzék és kommunikálják álláspontjukat (mely attitűd különbözik a szoftverfejlesztőétől).

  A tárgyat sikeresen abszolválók, valamint Tesztelés és üzemeltetés  specializáció 4. félévében sorra kerülő Szoftvertesztelés labort abszolválók felkészültek lesznek az ISTQB alapszintű  (ISTQB-CTFL) letételére.

  Igény esetén megszervezzük, hogy a Magyar Szoftvertesztelői Tanács a BME-n tartson ISTQB-CTFL vizsgát (magyar és / vagy angol nyelven). 

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Részvétel a laborokon

  Aktív részvétel a csoportos gyakorlatokon. A gyakorlatok eredményének bemutatása  a laborok végén (csoportonként) .

  A félév végén kiselőadás tartása, egyénileg, a félév során elvégzett feladatok egy kiválasztott, az oktatóval előre egyeztetett témájáról.

  A félév végi aláírás feltételei:

  A laborok legalább 2/3 –ának elvégzése (jelenlét a laboron + eredmények bemutatása). Kiselőadás tartása.

  A vizsgaidőszakban: 

  Nincs vizsga.

  Az osztályzat megállapításának módja:

  A gyakorlatokat az oktató pontozza, csoportonként 0-tól x -ig terjedő skálán, ahol x = (5 x (a csoport hallgatóinak száma)). A végső egyéni pontszám úgy alakul ki, hogy a csoportok a kapott pontszámot egymás között elosztják (figyelembe véve, hogy ki mennyit dolgozott a feladaton).

  A kiselőadást az oktató pontozza; a pontozás 1-től 5-ig terjedő skálán történik.

  A félév végi jegy : ( ∑ laborjegyek + kiselőadás jegy) / (gyakorlatok száma + 1)

  11. Pótlási lehetőségek -
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy oktatóinak konzultációs napján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy honlapján megtalálható esettanulmányok

  Tesztelési és teszt menedzsment eszközök (a mindenkor aktuálisak, telepíthetők), például:

  ·         Tricentis- Tosca (https://www.tricentis.com/software-testing-tools/)

  ·         Jira  https://www.atlassian.com/software/jira

  ·         Atlassian Test Management and QA Tools https://www.atlassian.com/

  ·         Github /  https://github.com/github

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra56
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése16
  Önálló tananyag-feldolgozás20
  Kiselőadás32
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Sógorné Dr. Balla Katalin

  Egyetemi docens

  IIT