Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftvertesztelés

  A tantárgy angol neve: Software Testing

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. április 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BProf képzés, Üzemmérnök-informatikus szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIBB01 4 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balla Katalin,
  4. A tantárgy előadója

  Sógorné Dr. Balla Katalin 

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A programozás alapjai / Kódolás /( Szükséges legalább egy programozási nyelv ismerete)

  Szoftvertechnológia és -technikák

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS

  Szakirany("BPINteszt", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tanterv részeként rögzített.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Készség szintű tudás átadás a szoftvertesztelés folyamata, alapvető technikái, támogató eszközei és a tesztelés menedzsmentjének területén, ami alkalmassá teszi a tárgyat sikeresen elvégzőket a manapság egyre keresettebb tesztmérnöki munkakörbe való zökkenőmentes bekapcsolódásra. A gyakorlatok segítenek az elméleti tudás elmélyítésében.  

   

  A tárgy fő témakörei szerinti bontásban a következő  tudásszinteket célozza meg :

  A szoftvertesztelés fogalma, szükségessége, alapelvei

  A tesztelés tipikus céljainak meghatározása - ismeret szint - K1

  A tesztelés és a hibajavítás megkülönböztetése - megértés szint - K2

  A tesztelés és minőségbiztosítás megkülönböztetése - megértés szint - K2

  A tesztelés szükségességének felismerése, mások számára érthető megfogalmazása konkrét esettanulmány alapján - megértés szint - K2

  A tesztelés 7 alapelvének ismerete - ismeret szint - K1

  A tesztelés alapelveinek felismerése esettanulmányban - megértés szint - K2

   A tesztelés alapfogalmai

  Belső és külső hiba, emberi hiba, hibaok fogalmainak ismerete - ismeret szint- K1

  Különbségtétel hibaok és hiba között - megértés szint - K2

  A tesztelés pszichológiája

  Annak felismerése, hogy miért fontos a hibák kommunikálási módja - megértés szint - K2

  A szoftverfejlesztői és a tesztelői gondolkodásmód összehasonlítása, a különbségek megértése - alkalmazási szint - K3

  Az alapvető szoftvertesztelési folyamat

  A szoftvertesztelés tevékenységeinek felismerése (név szerint) - ismeret szint - K1

  A szoftvertesztelési tevékenységek azonosítása az ismert szoftverfejlesztési életciklus modellekben - K2

  Annak megértése, hogy a szoftvertesztelés tervezett, szisztematikusan végrehajtott, követett, mért tevékenységsorozat - megértés szint - K2

  Szoftvertesztelési folyamat összeállítása klasszikus és agilis projektek esetében - konstrukciós szint - K4

  Tesztelési szintek

  A különböző tesztelési szintek megértése, a közöttük levő különbségek felismerése - megértés szint - K2

  Regressziós és progressziós, valamint karbantartási teszt sajátos elemeinek felismerése - megértés szint - K2

  A tesztelési folyamat alapvető dokumentumai

  A tesztelés legfőbb dokumentumainak felidézése és az életciklusban való helyük ismerete  -- ismeret szint - K1

   Teszt terv és hibaleírás elemeinek ismerete- ismeret szint - K1

  A szemlék fontossága

  Szemlézésre alkalmas munkatermékek felismerése a tesztelési folyamatban - megértés szint - K2

  A páros szemlék és inspekciók lépéseinek ismerete és alkalmazása - alkalmazási szint - K3

  Dinamikus tesztelés

   A dinamikus tesztelési technikák felidézése - ismeret szint - K1

  Funkcionális tesztelés

  Teszt esetek meghatározása határérték alapú technikával - alkalmazási szint - K3

  Teszt esetek meghatározása ekvivalencia particiók alapján - alkalmazási szint - K3

  Teszt esetek meghatározása állapot-átmenetek alapján - alkalmazási szint - K3

  Teszt esetek meghatározása use-case alapon - alkalmazási szint - K3

  Strukturális tesztelés

  A  strukturális alapon történő teszt tervezés elemeinek felidézése - ismeret szint - K1

  A strukturális tesztek szerepének megértése a teszt lefedettség mérésében - megértés szint - K2

  A tesztelés menedzsmentje

  A tesztek tervezési, követési és vezérlési elemeinek felidézése - ismeret szint - K1 

  Tesztelés során alkalmazható becslési technikák felidézése - ismeret szint - K1

  Szabványos teszt terv elkészítése - alkalmazási szint - K3

  A hatékony tesztelési folyamat elemeinek felismerése - megértés szint - K2

  A tesztelési folyamat mérőszámainak felismerése, értelmezése - megértés szint - K2

  Teszt tervezés projekt- és termék - kockázatok alapján - alkalmazási szint - K3

   A független tesztelői szervezet jellemzőinek felismerése - ismeret szint - K1

  Tipikus , teszteléshez kapcsolódó konfigurációs elemek azonosítása - megértés szint - K2

  Agilis tesztelés

  Az agilis tesztelés sajátosságainak felidézése - ismeret szint - K1

  Agilis tesztelési terv összeállítása - alkalmazási szint - K3

  Agilis és hagyományos tesztelői csapat jellemzőinek összehasonlítása - alkalmazási szint - K3

  A tesztelési folyamat fejlesztése

  A TMMi modell elemeinek felidézése - ismeret szint - K1

  A TMMi modell érettségi szintjeinek azonosítása esettanulmányban - alkalmazási szint - K3

  A tesztelési folyamat érettségi szintjének felismerése - konstrukciós szint - K4

  Fejlesztendő elemek azonosítása a tesztelési folyamatban - konstrukciós szint - K4

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1.

  A szoftvertesztelés fogalma, szükségessége, alapelvei.

  2.

  A tesztelés alapfogalmai. Belső és külső hiba, emberi hiba, hibaok. A tesztelés pszichológiája.

  3

   Az alapvető tesztelési folyamat. A tesztelés helye a szoftverfejlesztési folyamatban.

  4

  Tesztelési szintek. A tesztelési folyamat alapvető dokumentumai.

  5

  Teszt típusok. Statikus tesztelés. Szemlék.

  6

  Dinamikus tesztelési technikák. Funkcionális és strukturális tesztelés.

  7

  Funkcionális tesztelési technikák: határérték tesztelés, ekvivalencia partíciók, döntési táblák. 

  8

  Funkcionális tesztelési technikák: állapot-átmenet és use-case alapú tesztelés. A funkcionális tesztek tervezésének és futtatásának ráfordítása.

  9

  Strukturális tesztelési technikák: utasítás alapú, döntés alapú, adatfolyam alapú tesztelés. A tesztek lefedettsége.  A strukturális tesztek tervezésének és futtatásának ráfordítása.

  10

  A tesztelés menedzsmentje.  Tesztelés tervezése, követése, vezérlése.  A tesztelői szervezet.

  11

  Kockázatkezelés, konfigurációkezelés, mérés a tesztelés szolgálatában.

  12

  Tesztelési stratégia kialakítása egy szoftvercégnél. A hatékony tesztelési folyamat. A tesztelési folyamat mérése, elemzése és folyamatos fejlesztése. A tesztelés értéke és költsége.

  13

  Az agilis tesztelés elemei. Az agilis tesztelés és a hagyományos tesztelés kapcsolata. Agilis tesztelési módszerek.

  14

  A tesztelési folyamat fejlesztése. A TMMi modell. TMMi agilis környezetben.

  A gyakorlatok (laborok) tematikája:

  Gyakorlat

  Gyakorlat anyaga

  1.

  A tesztelés fontosságának felismerése esettanulmány alapján.

  2.

   A hibák megtalálása, a kommunikálás fontossága.

  3 - 4

  Szoftvertesztelési folyamat összeállítása alapelemekből, klasszikus és agilis projektek esetében.

  5

  A különböző tesztelési szintekhez kapcsolódó dokumentumok vizsgálata.

  6

  A karbantartási teszt szükségességére utaló elemek felismerése esettanulmány alapján. Karbantartási teszt tervezése.

  7

  Szemle végrehajtása.

  8

  Határérték elemzés és ekvivalencia partíció alapú tesztek tervezése és végrehajtása

  9

  Állapot átmenet alapú tesztek tervezése és végrehajtása

  10

  Tesztek tervezése use -case alapon. 

  11

  Átfogó teszt terv készítése megadott feltételek alapján.

  12

  Teszt eredmények elemzése esettanulmányban.

  13

  Agilis tesztelési elemek alkalmazása a tesztek tervezésében.

  14

  A TMMi modell értelmezése egy esettanulmány alapján. A TMMi modellnek való megfelelés értékelése az esettanulmányban.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy oktatása során arra törekszünk, hogy a hallgatók a valós szoftvertesztelői problémákkal találkozzanak. Az előadások keretében is sok, valós gyakorlatból származó példát ismertetünk. Tervezünk legalább egy alkalommal vendég-előadót is meghívni, aki aktív szoftvertesztelő.

  A gyakorlatokon a hallgatók mindegyikét bevonjuk a munkavégzésbe. Minden gyakorlaton 3-5 fős csoportokban  kell - az előzőekben elhangzott elméleti előadásokhoz kapcsolódó - feladatokat megoldaniuk, majd a gyakorlat végén minden csoport bemutatja eredményét a többieknek. A félév során minden hallgató sorra kerül bemutatás tartásában, ilyenformán felkészítjük a hallgatókat arra, hogy tesztelőként rendszerezzék és kommunikálják álláspontjukat (mely attitűd különbözik a szoftverfejlesztőétől).

  A tárgyat sikeresen abszolválók, valamint Tesztelés és üzemeltetés  specializáció 5. félévében sorra kerülő Tesztelés és üzemeltetés labort abszolválók felkészültek lesznek az ISTQB alapszintű  (ISTQB-CTFL) letételére.

  Igény esetén megszervezzük, hogy a Magyar Szoftvertesztelői Tanács a BME-n tartson ISTQB-CTFL vizsgát (magyar és / vagy angol nyelven). 
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Aktív részvétel a csoportos gyakorlatokon. A gyakorlatok eredményének bemutatása  (csoportonként) a gyakorlat végén.

  A bemutatott gyakorlatokra külön pontszámot nem adunk; a gyakorlat eredménye: „teljesített" / „nem teljesített".

  A félév végi aláírás feltételei:

  A gyakorlatok legalább 2/3-ának- elvégzése (jelenlét a gyakorlaton + eredmények bemutatása, azaz a gyakorlat „teljesített" státusza).

  A vizsgaidőszakban: 

  A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát  tartunk.

  Az osztályzat megállapításának módja:

  A vizsgán elérhető pontszámok alapján számoljuk az érdemjegyet:

  85%-100% jeles

  70%-84%: jó

  55%-69%: közepes

  40%-54%: elégséges

  0-39%: elégtelen.

  11. Pótlási lehetőségek -
  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy oktatóinak konzultációs napján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -         A tárgy honlapján megtalálható diák

  -         International Software testing and Qualifications Board -aktuális dokumentumok - www.istqb.org

  -         D. Graham, E. van Veenendaal, I. Evans, R. Black: Foundation of Software Testing: ISTQB Certification, Cengage Learning Inc., 2007

  -         B. Hambling (ed.), P. Morgan, A. Samaroo, G. Thompson, P. Williams - Software Testing: An ISEB Certified Foundation Guide 3rd Edition, BCS, 2015

  -         P.C. Jorgensen: Software Testing: A Craftsman's Approach 4th Edition, CRC Press, 2014

  -         Certified Tester Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester. Version 2014. www.istqb.org

  -         Test Maturity Model integration (TMMi) - https://www.tmmi.org/wp-content/uploads/2016/09/TMMi.Framework.pdf

  -         Erik van Veenendaal and Jan Jaap Cannegieter: The Little TMMi - Objective-Driven Test Process Improvement, 2011, UTN Publishers, Den Bosch, The Netherlands

  -         TMMi in the Agile world. https://www.tmmi.org/wp-content/uploads/2018/05/TMMi-in-the-Agile-world-V1.1.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés gyakorlatra
  28
  Házi feladat elkészítése0
  Önálló tananyag feldolgozás 10
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Sógorné Dr. Balla Katalin

  Egyetemi docens

  IIT