Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

  A tantárgy angol neve: 3D - Geometric Modelling, Digital Shape Reconstruction, Printing

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 20.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

   

   


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAV54   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Várady Tamás László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312
  4. A tantárgy előadója

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Várady Tamás

  Tudományos főmunkatárs

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Salvi Péter

  Egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra, analízis, geometriai alapismeretek, C++ alapismeretek

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik előzőleg már teljesítették a korábbi  2 kredites, 3D Számítógépes Geometria tárgyat (VIIIAV01), vagy a 4 kredites, 3D Számítógépes Geometria és Alakzatrekonstrukció (VIIIAV08) tárgyat. 

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy háromdimenziós pontfelhők, poligonhálók, görbék és felületek, valamint szilárd testek számítógépes reprezentációjával, legfontosabb algoritmusaival és ezek alkalmazásával foglalkozik. Az elméleti alapok mellett, a tudásanyag jól hasznosítható 3D-s számítógépes szoftver rendszerek fejlesztése és integrálása során, az alábbi területeken: számítógéppel segített tervezés, műszaki informatika, digitális alakzatrekonstrukció, 3D nyomtatás, virtuális valóság létrehozása.

  Jelen tárgy a korábbi „3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció” nevű tárgy (VIIIAV01 és VIIIAV08) kibővített változata: (i) tágabb elméleti áttekintés, (ii) 3D-s modellezési gyakorlatok, (iii) geometriai algoritmusok implementációs  kérdései, (iv) ipari rendszerek demonstrációja. Új tematikai fejezet a 3D nyomtatás.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: 

  • Bevezetés; vektorműveletek és lineáris algebra alapismeretek; görbék differenciál-geometriája
  • Felületek differenciálgeometriája; az implicit és parametrikus reprezentáció össze-hasonlítása

  2-4. hét:

  • Háromszöghálók 2D-ben: Voronoi diagram, Delaunay háromszögelés; háromszöghálók létrehozása 3D-ben nagyméretű pontfelhők alapján; implicit és parametrikus felületek háromszögelése
  • Háromszöghálók egyszerűsítése; progresszív háromszöghálók; normál vektorok és görbületek becslése; háromszöghálók simítása
  • 3D modellezés: a ParaView és OpenFlipper rendszerek - háromszöghálók és volumetrikus adatok megjelenítése és grafikus kiértékelése
  • Háromszögháló algoritmusok számítógépes implementációja

  5-8. hét:

  • Polinomiális interpoláció; Bernstein polinomok; Bézier görbék és tulajdonságaik; egyszerű algoritmusok; Bézier felületek és tulajdonságaik; Bézier háromszögek
  • B-spline görbék, csomópontok és bázisfüggvények; poláris forma; kontroll poligonok; egyszerű algoritmusok; tulajdonságok; B-spline felületek és kiterjesztésük
  • Racionális görbék és felületek
  • Interpoláló felületek: Coons (transzfinit) felületek; általános n-oldalú felület reprezentációk
  • Demó: Görbeháló alapú formatervezés (Sketches rendszer)
  • Felosztásos felületek
  • 3D modellezés: a Blender rendszer - háromszöghálók, görbék, poliéder alapú felületek modellezése
  • Görbe és felület algoritmusok számítógépes implementációja

  9 - 11. hét:

  • Procedurális (CSG) és kiértékelt (B-rep) reprezentáció, Euler szabály, regularizált halmazműveletek, határoló elem adatstruktúra
  • Demó: tömör testek parametrikus modellezése (SolidWorks rendszer)
  • Algoritmusok: görbeinterpoláció; felület-felület metszések; eltolásos (offset) felületek; lekerekítő felületek
  • 3D nyomtatás; additív megmunkáló eljárások; geometriai követelmények

  12-14. hét:

  • A digitális alakzatrekonstrukció célja és folyamata; 3D-s méréstechnika
  • Ponthalmazok regisztrációja (ICP), minőségellenőrzés ponthalmazok alapján
  • Egyszerű implicit görbék és felületek illesztése
  • 3D-s poligonhálók szegmentálása: tartománynövesztés, direkt szegmentáció, Morse szegmentáció
  • Felületcsoportok együttes illesztése geometriai kényszerek figyelembe vételével
  • Sűrű ponthalmazok közelítése parametrikus görbék és felületek segítségével; paraméterezés, gyenge tartópontok kizárása; szabadformájú felületek simítása.
  • Demó: Digitális alakzatrekonstrukció a gyakorlatban (Geomagic Studio rendszer)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy előadásokon kerül ismertetésre. Ezen kívül lehetőség nyílik egyszerű  problémák megoldására és 3D-s modellezési gyakorlatok végrehatására nyitott forrású rendszerek használatával. Több ipari rendszert is demonstrálunk a 3D-s felület- és testmodellezés, valamint a digitális alakzatrekonstrukció területéről.

  10. Követelmények

  1.      A hallgatók két kisebb házi feladatot kapnak. Ezek egyszerű 3D-s modellezési feladatok, amelyeket egy letölthető interaktív, grafikus keretrendszerben kell megvalósítani, C++ nyelven.

  2.      Az érdemjegy vizsgán kerül megállapításra.

  3.      A félév során a hallgatók önálló projektekre vállalkozhatnak, amely egy  programozási feladat implementálásából és egy szemináriumi előadás megtartásából áll. Sikeres projektért megajánlott jegy jár, és a hallgató a vizsgakötelezettség alól mentesül.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az önálló projekteket legkésőbb a 12. hét végéig kell benyújtani.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói igény szerint, előre egyeztetett időpontban, elsősorban a házi feladatokkal és az önálló projektekkel kapcsolatban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. G. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, A Practical Guide, Morgan Kaufmann, 2001

  2. M. Botsch et al.: Geometric Modeling Based on Polygonal Meshes, SIGGRAPH 2007

  3. J. Hoschek, D. Lasser: Computer Aided Geometric Design, A K Peters, 1993

  4. C. M. Hoffmann: Geometric and solid modeling: an Introduction, Morgan-Kaufman, 1989

  5. T. Varady, R. R. Martin: Reverse Engineering, Chapter 26, In: Handbook of Computer Aided Geometric Design, (Eds.: G. Farin, J. Hoschek, M.-S. Kim), North Holland, 2002

  (5a. T. Varady: Introduction to 3D Digital Shape Reconstruction, in preparation)

   

  Az előadás slide-jai és a bemutatott applet-ek megtalálhatók a tárgy honlapján:

              http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire---
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása---
  Vizsgafelkészülés28
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék

  Dr. Várady Tamás

  tudományos főmunkatárs

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék