Integrált fejlesztés Java platformon

A tantárgy angol neve: Integrated Development on Java Platform

Adatlap utolsó módosítása: 2007. május 11.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki Informatika Szak
Választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIAV51   2/2/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Goldschmidt Balázs,
4. A tantárgy előadója
Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Java programozás, szoftver technológia.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kötelező: Szoftver laboratórium 3 (VIIIA212), Szoftver technológia (VIIIA217)

Ajánlott: Adatbázisok (VITMA311)

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az integrált rendszerfejlesztés alapjainak elsajátítása, gyakorlatban történő tudatos alkalmazása Java környezetben. A korszerű integrált fejlesztőkörnyezetek (Eclipse), tesztelést támogató eszközök (JUnit), objektum-relációs adatbáziskezelők használatának megismerése, verzió- és hibakövetés elveinek megértése. Modellalapú (Eclipse-Omondo) és aspektus-orientált (AspectJ) fejlesztés gyakorlatának megismerése. A J2EE technológia alapjainak (servlet, JSP, JSF, XML-kezelés) megismerése. A tárgy hangsúlya a korszerű fejlesztőeszközök és technológiák integrált, komplex alkalmazásának megismertetésén van. A hallgatók a félév során egy egyszerű web-alapú intranetes rendszer moduljainak kifejlesztésén keresztül a gyakorlatban is megismerkednek a fenti technológiák alkalmazásának lehetőségeivel.

8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezető: Eclipse fejlesztőkörnyezet megismerése.
  2. Verzió- és hibakövetés alapelvei, csoportmunka, ezek támogatása eclipse-ben. CVS, subversion. Fordítás automatizálását támogató eszközök (make, ant).
  3. Modell alapú tervezés alapjai. Az Omondo rendszer és a round-trip engineering, integrálás meglevő rendszerekbe.
  4. Aspektusok, szövés. Az AspectJ alkalmazása. A rendszerfejlesztés támogatása aspektusok segítségével.
  5. A perzisztencia lényege, problémái, megvalósítási módszerek. Az objektum-relációs adatbáziskezelés a gyakorlatban.
  6. A J2EE alapjai. Servlet, JSP. XSLT, XPath, DTD és XSD. Java támogató csomagok
  7. A tesztelés kérdései. Modul-, integrációs- és rendszerteszt. A JUnit.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Az aláírás megszerzéséhez: kisfeladatok megoldása, amelyek átlaga el kell érje a 2.0-t.

b. A vizsgaidőszakban:

Az aláírást a fenti módon megszerző hallgatók egy írásbeli vizsgát tesznek.

c. Elővizsga: a tárgy hallgatóival való egyeztetés alapján.

11. Pótlási lehetőségek

Szorgalmi időszakban 2 kisfeladat pótolható. Vizsgaidőszakban kisfeladat pótlására nincs lehetőség. A be nem adott kisfeladatok 0 ponttal számítanak a pontok átlagába.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom • David Carlson: Eclipse Distilled, Addison-Wesley, 2005, ISBN 0321288157
• http://www.eclispe.org
• http://www.tutorial-omondo.com/
• Ramnivas Laddad: Aspect Oriented Refactoring, Addison-Wesley, 2006, ISBN 0321304721
• http://www.eclipse.org/aspectj
• Vincent Massol with Ted Husted : JUnit in Action, Manning Publications, 2004, ISBN: 1930110995
• http://www.junit.org

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés30
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT
Dr. Szeberényi ImredocensIIT