Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nemlineáris irányítási rendszerek

  A tantárgy angol neve: Non-linear Control Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatikus Szak

  Villamosmérnöki Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAV24 7,8,9, 4/0/0/v 5 1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Bálint,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://edu.iit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Bálint

  docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Harmati István

  docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra, analízis, szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Szabályozástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A lineáris szabályozástechnikában megismert módszerek általánosítása és kiterjesztése egyes, gyakorlati jelentőséggel is bíró dinamikus rendszerek esetében. Szintén cél, hogy a hallgatók készségszinten megismerjék a gyakorlatban az ipari és akadémiai kutatások során a szabályozási algoritmusok implementálásához szükséges informatikai technológiákat.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Differenciálgeometriai alapfogalmak definíciója és hozzájuk kapcsolódó példák. Véges dimenziós, euklideszi sokaságok koordinátafüggetlen definíciója, vektormezők, műveletek vektormezőkkel: Lie deriváltak, Lie zárójelek, a műveletek geometriai interpretációi. Dinamikus rendszerek leírása vektormezőkkel. Folyamok és tulajdonságaik. Sodrásos és sodrásmentes dinamikus rendszerek. Disztribúciók és részsokaságok. Involutív disztribúciók, az involutív zárás és számítási algoritmusa. A részsokaságok és az involtivitás kapcsolata: Frobenius tétele és bizonyítása. A tétel következményei, kanonikus koordinátatranszformációk. (2 hét)
  2. Folytonos nemlineáris sodrásos és sodrásmentes dinamikus rendszerek analízise. Az irányíthatóság és a megfigyelhetőség definíciói és geometriai interpretációik: a sodrás szerepe az irányíthatóságban és megfigyelhetőségben. Irányíthatósági és megfigyelhetőségi háromszög alakok, irányítható és megfigyelhető részsokaságok. Kapcsolat a lineáris dinamikus rendszerek esetében korábban megismert hasonló definíciókkal. (1 hét)
  3. Adott kimenethez tartozó relatív fokszám fogalma és számítása. A relatív fokszám, mint differenciális távolság adott kimenet és bemenet között. Egyszerű, nemlineáris dinamikus példarendszerek és rendszerosztályok modellezése és analízise: anyagmozgató berendezések modelljeinek és járműmodellek vizsgálata (1 hét)
  4. Transzformációk lokális csoportja, Lie csoport, vektormezők, folyamok és Lie csoportok közötti kapcsolat. Lie algebra, a Lie csoport Lie algebrája, exponenciális leképzés, adjungált leképzés, nilpotencia, Cambell-Baker-Haussdorff formula, Philip Hall bázisok és koordináták. Példák: Lie csoportok, Lie algebra, exponenciális leképzés. Philip Hall bázisok és koordináták (1,5 hét)
  5. Ekvivalencia nemlineáris és lineáris rendszerek között. A munkapont körüli és az egzakt linearizálás fogalma, az utóbbi jelentősége. Egybemenetű rendszerek egzakt linearizálása. Az egzakt linearizálhatóság és a relatív fokszám kapcsolata. Egzakt linearizálhatóság szükséges és elégséges feltételei egybemenetű rendszerek esetében (bizonyítással), következmények. A visszacsatolás és az egzakt linearizálás kapcsolata, statikus és dinamikus visszacsatolás, a visszacsatolás és a relatív fokszám viszonya. Példák: robotok, alulirányított mechatronikai rendszerek, járműmodellek. Kapcsolat a korábban szabályozástechnikából tanultakkal (integrátorsorok és a Brunovsky-féle kanonikus alak). (2 hét)
  6. Pályatervezés szakaszosan konstans bemenetekkel (Lafferriere-Sussmann algoritmus), a rendszerosztály lehatárolása, a megoldás koncepciója, lényeges jellemzői. A szakaszosan konstans bemenetekkel történő pályatervezés algoritmusa, a konvergencia javítása,  Lafferriere-Sussmann tétel. (1 hét)
  7. Pályatervezés periodikus bemenetekkel. holonóm és anholonóm kényszerek közötti különbség, Chow tétel, általános elsőrendű kanonikus rendszer állapotegyenlete, elsőrendű kanonikus rendszer szinuszos bemenetekkel történő pályatervezési algoritmus lépései, az általános másodrendű kanonikus rendszer állapotegyenlete és pályatervezési algoritmus periódikus bemenetekkel, két bemenetű két lánc rendszer szinuszos bemenetekkel történő pályatervezési algoritmusának elve, pályatervezés feltételei nagyfrekvenciás bemenetek esetén. Példák: ugráló robot és kereken guruló mobilis robot.  (1,5 hét)
  8. Rétegezett rendszerek pályatervezése. A rétegezett rendszerek definíciója, geometriája. Példák rétegezett rendszerekre (lépegető, ugráló robotok, ujjáthelyezéssel történő robotkezes tárgymanipuláció), rétegezett irányíthatóság elégséges feltétele, Goodwine-tétel, a tétel bizonyítása, a rétegezett mozgástervezési algoritmus koncepciója és lépései. (1 hét).     
  9. Pályatervezés sztochasztikus kereséssel. A problémakör definíciója, az RRT (Rapidly Exploring Random Tree) algoritmus koncepciója, az algoritmus lépései. Az algoritmus különböző változatai (bidirekcionális, változó véletlenszerűség alkalmazása). A lokális pályatervezés élek és csomópontok segítségével. Az algoritmus illusztrálása és értékelése.  (1 hét)
  10. Kinematikai modellel adott egyszerű (kerekes) mobilis robotok időoptimális pályatervezése a Pontjragin-féle minimum elv alapján: Dubins-jármű, Reeds-Shepp-féle jármű, differenciális meghajtású jármű. A járművek modellje a közöttük lévő hasonlóságok és különbségek. Az optimális pálya mozgásprimitívei és az azokból összeállított sorozatok, az optimális pálya számításának lépései. (1 hét)
  11. Esettanulmány 1. Pályatervezési algoritmusok vizsgálata Matlab-Simulink környezetben a szimbolikus toolbox használatával (0.5 hét)
  12. Esettanulmány 2. Pályatervezési és szabályozási algoritmusok implementálása gyors prototípustervező eszközökkel. Irányítandó szakasz: invertált inga és/vagy kiskocsi. (0,5 hét)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: 1 db házi feladat (beadási határidő: 12. oktatási hét)

  Vizsgaidőszakban: vizsga

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a hallgatókkal egyeztetett időpontban, vagy az oktatók fogadó órájában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jean Lévine. Analysis and Control of Nonlinear Systems. Springer 2009. 

  Francesco Bullo, Andrew D. Lewis. Geometric Control of Mechanical Systems. Springer 2005. 

  Alberto Isidori. Nonlinear Control Systems. Third Edition. Springer 1995.

  A.M. Bloch. Nonholonomic Mechanics and Control. Springer 2003.

  Shankar Sastry. Nonlinear systems. Analysis, Stability, and Control. Springer 1999.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  24

  Néhány, a félév során használt program felhasználói ismereteinek önálló megszerzése.

  10

  Felkészülés vizsgára

  35

  Házi feladat elkészítése

  25

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss Bálint

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Harmati István

  docens

  Irányítástechnika és Informatika