Gyártásautomatizálás a gyakorlatban

A tantárgy angol neve: Factory Automation in Practice

Adatlap utolsó módosítása: 2017. október 11.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Első ciklus 

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIAV19   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Harmati István,
A tantárgy tanszéki weboldala www.iit.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

Kovács Gábor

egyetemi tanársegéd

Irányítástechnika és Informatika

Dr. Szilassy László

ügyvezető igazgató

Gamma Digital Kft.

Nagy László

folyamatirányítási csoportvezető

Gamma Digital Kft.

Haraszti Róbert

autóipari PLC csoportvezető

Gamma Digital Kft.

Völgyi Levente

robotika csoportvezető

Gamma Digital Kft.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít programozás, szabályozástechnika
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Ipari irányítástechnika (BMEVIIIAC03)
7. A tantárgy célkitűzése
A tantárgy célja betekintést adni a korszerű ipari automatizálást igénylő megoldások tervezési és implementálási folyamataiba, felvonultatva az Ipar 4.0 gyűjtőnévvel jelölt technológiák által generált trendeket, bemutatva az ipari IoT nyújtotta lehetőségeket, illetve a robotizált gyártástechnológiai megoldások sajátosságait. Mindezen területeket valós, hazai ipari problémákon, automatizálási és üzemen belüli (intra)logisztikai feladatokon keresztül tárjuk a hallgatók elé, gyakorlatorientált és alkalmazásközpontú szemléletben.
A tárgy követelményeit sikeresen teljesítő hallgató képes lesz:
(K2) megnevezni az Ipar 4.0 szemlélet domináns technológiát,
(K2) bemutatni a korszerű ipari irányítórendszerek elemeit, felépítését, alkalmazási lehetőségeiket,
(K2) bemutatni egyes ipari kommunikációs rendszerek elemeit, felépítését, alkalmazási lehetőségeiket,
(K2) ismertetni az ipari IoT eszközök felhasználási lehetőségeit a gyártásautomatizálásban,
(K2) bemutatni az ipari hajtástechnikai rendszerek elemeit, felépítését,
(K2) bemutatni az AGV alapú, telepen belüli (intra)logisztikai, illetve automatizálási rendszere tervezésének alapvető elveit és megoldásait.
8. A tantárgy részletes tematikája
Bevezetés (1. hét): Az ún. negyedik ipari forradalom domináns technológiái és felhasználásuk lehetőségei a gyártásautomatizálásban. Jelenlegi ipari trendek, automatizálási alapelvek, tervezési ökölszabályok és metrikák bemutatása.

Az ipari IoT technológiák alkalmazástechnikája (2. hét): az ipari IoT (IIoT) alapjai, a piacon rendelkezésre álló IIoT megoldások bemutatása, IIoT struktúrák kialakítása (M2M technológia), az IIoT megoldások alkalmazásában rejlő lehetőségek és veszélyek.

Ipari kommunikációs rendszerek (3. hét): a gyártásautomatizálásban és logisztikai rendszerekben használt kommunikációs megoldások áttekintése és osztályozásuk alkalmazástechnikai szempontból, trendelemzés.
Adatgyűjtés és nyomon követhetőség összetett gyártási és logisztikai folyamatokban (4. hét): iparági követelmények a műveletek és termékek nyomon követhetőségével szemben, a nyomon követés módszerei, szabványos eljárásai (pl. S88) és trendjei.

Raktári automatizálás, önműködő raktári felrakógépek és konvejor rendszerek (5. és 6.  hét): a gyártásközeli raktározással kapcsolatos folyamatok áttekintése, tervezése. Telepen belüli (intra)logisztikai rendszer méretezésének elvei. Automatizált hajtástechnikai megoldások a raktárrendszerekben, azok alkalmazástechnikája. Digitális, valós idejű készletkezelés és támogatása terepi eszközökkel.

AGV rendszerek az iparban (7. és 8. hét): az AGV rendszerek alapfogalmai, fejlődéstörténetük. Méretezési szempontok és metrikák. A tervezés lépései a layout meghatározástól az optimalizálásig, esettanulmányok.

Gyártásautomatizálás a járműiparban (9. hét): A járműipari gyártástechnológia jellegzetességei, a járműiparban alkalmazott ipari irányítórendszerek és automatizálási megoldások ismertetése, ipar 4.0 szemlélet megvalósulásának bemutatása gyártásautomatizálási szempontból.

Robotok a korszerű gyártórendszerekben (10. és 11. hét): robotprogramozással kapcsolatos alapelvek bemutatása, tervezési, méretezési módszertanok ismertetése, a robotizált gyártócellák alkalmazásához szükséges biztonságtechnikai megoldások alapjai.

Gyártóspecifikus automatizálási és ipari IoT megoldások (12. és 13. hét): egyes rendszerszállítók
megoldásainak bemutatása és összevetése a gyártási és logisztikai folyamatok automatizálásában, a termékek nyomkövetésének digitalizációjában, számítási és tárolási felhők alkalmazásával. Esettanulmányok.
 
Mintaprojektek bemutatása intralogisztikai témakörben (14. hét): valós intralogisztikai megoldások bemutatása, azok tervezési és kivitelezési alapelvei.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti két óra előadás
10. Követelmények
A szorgalmi időszakban: legalább elégséges félévközi jegy megszerzése az alábbi két követelmény együttes teljesítésével:
1. Összegző értékelés: egy darab zárthelyi dolgozat (ZH) eredményes (legalább elégéges) megírása. A ZH eredménye a félévközi jegybe 50%-kal beszámít. 
2. A félév során kiadott egy darab otthoni feladat önálló megoldásának eredményes beadása. Az otthoni feladat eredménye a félévközi jegybe 50%-kal beszámít. 

A vizsgaidőszakban: - 
11. Pótlási lehetőségek A ZH a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolható, vagy annak eredménye javítható. A ZH a pótlási héten nem pótolható, illetve nem javítható. A házi feladat a pótlási héten is beadható.
12. Konzultációs lehetőségek Az oktatók fogadóóráin, illetve hallgatói igény szerint előre egyeztetett időpontban, a ZH időpontját és otthoni feladat leadását megelőzően.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus segédanyagok a tárgy honlapján.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra7
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése13
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

Kovács Gábor

egyetemi tanársegéd

Irányítástechnika és Informatika

Dr. Szilassy László

ügyvezető igazgató

Gamma Digital Kft.

Dr. Kiss Bálint

egyetemi docens

Irányítástechnika és Informatika

Nagy László

folyamatirányítási csoportvezető

Gamma Digital Kft.

 Dr. Harmati István
 egyetemi docens
 Irányítástechnika és Informatika