Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Smart megoldások az internet világában

  A tantárgy angol neve: Smart Solutions in the World of Internet

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak
  Villamosmérnöki szak 
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAV18   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Kálmán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.iit.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kovács Kálmán egyetemi docens, BME VIK IIT

  Dr. Bakonyi Péter vezető tanácsadó, BME VIK EIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít - A tantárgyhoz előtanulmányi követelmény nincs, de a tárgyalt téma elsajáttásához segítséget nyújt az infokommunikáció és/vagy a kommunikációs hálózatok tématerületek alapfogalmainak ismerete. 
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy kiemelten foglalkozik az Internet témakörével, amely napjainkra a társadalom kritikus infrastruktúrájává vált. Bemutatja az Internet fejlődését, az eddig elért eredményeket, az Internet irányíthatóságának kritikus kérdéseit. Ismerteti az Internet jövőjével kapcsolatos   kutatási irányokat. Naprakészen ismerteti az EU új stratégiai irányait. Bemutatásra kerülnek az új áttörést hozó technológiák és az abból következő fejlődési trendek. Mindezek az új technológia irányok a smart megoldások alapjait képezik. 

  A tárgy második felében azzal az új szakmai kihívással foglalkozunk, amelyet a fenntartható, azaz a forrásokkal ésszerűen gazdálkodó és a környezeti terhelést csökkentő fejlődési stratégia kidolgozása és megvalósítása jelent. Olyan intelligens vagy más néven „okos” megoldásokat kell találnunk, amelyek egyrészről fenntarthatóak, másrészről elősegítik a gazdasági prosperitást és az egyre komfortosabb, biztonságosabb életvitelt. Az InfoKommunikációs Technológia (IKT) az a kulcs technológia, amely ezeket a kihívásokat kezelni tudja. Számos területen bemutatjuk a smart megoldások kialakításának tipikus eszközrendszerét és módszerét. Az okos város koncepció egyike az ígéretes megoldásoknak, a smart ökoszisztéma kialakításának. A tárgy keretében foglalkozunk azokkal az új technológiákkal, amelyekkel hatékonyan lehet feltérképezni az állapotot és igényeket és mobilizálni az erőforrásokat, illetve azokkal a módszerekkel és szolgáltatásokkal, amelyek lehetővé teszik a fejlesztési stratégia sikeres megvalósítását. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Oktatási hét

  Témakör (2x45 perces tanórákra bontva)

   1.

  Bevezető előadás a smart megoldások komplexitásáról, a smart megoldások kialakulásáról, jellemző fejlesztési területeiről. Az EU smart stratégiai fejlesztési területei, hazai helyzetkép.

   2.

  Átfogó előadás az Internet fejődéséről, irányítási struktúrájáról, jelenlegi státuszáról és jövőbeni szerepéről. Ismertetésre kerül az IPv6, az ENUM szabvány, az új generációs hálózat jellemzői és a Jövő Internet kutatás.

   3.

  A Jövő technológiái a Gartner ’’Emerging technology’’ elemzés alapján. Bemutatásra kerülnek az új technológiák várható fejlődésének különböző fázisai. Az áttörést okozó technológiák változásai 2007 és 2022 között és várható trendjük.

   4.

  Integrált rendszerek. IKT koncepció: valamennyi ágazati modul horizontális „áthatása”, a technológiai kompatibilitás biztosítása. A digitális evolúció – azaz a digitális technológia fejlődése a Smart Internetig.

   5.

  1. zárthelyi

   6.

  Smart fejlesztések technológiai és adat háttere 1 - Szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatnyerési, adatfeldolgozási és továbbítási technológiák és megoldások (IoT, RFID, Cloud, crowdsoursing, crowdsensing, nyílt forráskódú adatok, interoperabilitás biztosítása stb.).

   7.

  Smart fejlesztések technológiai és adat háttere 2 – Adatnyerés távérzékeléssel, űrtávérzékelés.Térinformatika az intelligens megoldások szolgálatában (helymeghatározás, helyhez kötött adatok és adatrendszerek, térbeli szolgáltatások, stb.).

   8.

  Kiemelt intelligens fejlesztési területek 1 – Smart fenntartható környezet, (űr)távérzékeléses, szenzoros adatnyerés, természetes ökoszisztéma kialakítása, szélsőséges környezeti állapotok smart menedzselése. Precíziós mezőgazdaság és környezetgazdálkodás.

   9.

  Kiemelt intelligens fejlesztési területek 2 - Energetika, intelligens villamos hálózati energiamenedzsment, VPP, épületenergetika. Mobilitás, intelligens forgalomirányító rendszerek, parkolás támogató és útvonaltervező rendszerek, flottamenedzselés.

   10.

  Kiemelt intelligens fejlesztési területek 3 - IT támogatott életvitel és közösségi szolgáltatások, élettani paraméterek figyelemmel kisérése, elemzése, megosztása webportálon vagy mobil eszközökön. Szenzoros felügyeleti rendszerek, krízis-riasztás, virtuális társas együttlét, kognitív játékok.

   11.

  Kiemelt intelligens fejlesztési területek 4 – Okos város megoldások, jellemző modellek a világban és Európában, jellemző nagyvárosi és kisvárosi problémák és stratégiai beavatkozási területek. Komplex okos városi ökoszisztéma kialakítása. 

   12.

  Kiemelt intelligens fejlesztési területek 5 - Klíma és intelligens területfejlesztés, ill. urbanisztika. EU szinten közös adatgyűjtő rendszer, közzétételi és kalkulációs technológia és módszertan bevezetése. Régiók és települések térhasználati, gazdasági, társadalmi változásainak feltérképezése, várható klimatikus hatások elemzése és ellensúlyozása, fenntartható ökoszisztémák létrehozása.

   13.

  Smart megoldások kritikus kérdései: Adatbiztonság és adatvédelem, hálózati biztonság. Etikai dilemmák, az emberi méltóság kérdései (pl. gyermek és időskorú támogatott életvitele). Jogi kérdések (személyiségi jogok, tulajdonjogok, szerzői jogok, stb.) 

   14.

  2. zárthelyi vagy beszámoló (egy alkalmazási terület bemutatása) - a hallgató választása szerint

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények

  a.) A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi, vagy 1 zárthelyi (1. zárthelyi) és 1 beszámoló
  b.) A vizsgaidőszakban: -
  c.) Elővizsga: -

  A félévközi jegy a két zárhelyi, illetve az 1. zárthelyi és a beszámoló osztályzatának átlaga a közelebbi egészre kerekítve.

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi (illetve 1 zárthelyi 1 beszámoló választása esetén vagy a zárthelyi, vagy a beszámoló) pótolható:

  1 pót-ZH vagy 1 pót-beszámoló a szorgalmi időszakban, 1 pót-pót-ZH vagy pót-pót-beszámoló a pótlási időszakban. 

  12. Konzultációs lehetőségek A hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga a tárgy web oldalán megtalálható.

  Egyéb javasolt háttérirodalom:

  Kovács K.: Okos városok és az okos közszolgáltatás és városfejlesztés, Dialóg Campus Kiadó, Budapest (2019) 75 p.

  Jakab L., Sallai Gy., Kovács K.: A Smart City megoldások technológiai háttere és fenntartható komplex modellje (The Technological Background and Sustainable Complex Model of Smart City Solutions), Magyar Tudomány 179(2018)/9, pp 1304-1314

  Kovács K., Bakonyi P.: Future Internet and Smart Cities, avagy a jövő internete és az okos városok, Híradástechnika LXXI/1 (2016) 15-21

  Sallai Gy. (szerk.): Az okos város (Smart City). Szakkönyv, 250 oldal, Dialóg Campus Kiadó, NKE, 2018.

  Sallai Gy.: Az okosváros-koncepció és az internet-ökoszisztéma. Monográfia. 102 oldal. Dialóg Campus Kiadó, NKE, 2019.

  Detrekői-Szabó: Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

  Tózsa: Vizuális közszolgáltatás (térinformatika és e-government), E-Government Alapítvány, Budapest, 2008.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kovács Kálmán egyetemi docens, BME VIK IIT

  Dr. Bakonyi Péter vezető tanácsadó, BME VIK EIT

  Egyéb megjegyzések

  A tantárgy magyar neve: Smart megoldások az internet világában /BME VIIIAV18/.

  A tantárgy angol neve: Smart Solutions in the World of Internet.