Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Térinformációs rendszerek és alkalmazásaik intelligens környezetekben

  A tantárgy angol neve: Geographical Information Systems and Their Applications in Intelligent Environments

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. november 6.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2020. július 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAV17   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Kálmán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.iit.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kovács Kálmán egyetemi docens, BME VIK IIT

  Dr. Bakonyi Péter vezető tanácsadó, BME VIK EIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a térinformációs rendszerekről, valamint a gyakorlatban hasznosítható ismereteket kapjanak a térinformációs rendszerek széleskörű alkalmazási lehetőségeiről (navigáció, adatok vizualizációja, intelligens város és épület, klíma és környezeti állapotváltozás, regionális gazdasági-társadalmi változások, stb.). 

  A térinformatika alkalmazásaihoz szükséges helymeghatározás műszaki, technológiai vonatkozásai a tárgyban csak áttekintő, rendszerező, értékelő jelleggel szerepelnek. A tárgy a feladatok modellezésére, a modellnek megfelelő paraméter jellemzők meghatározására, az adatgyűjtő technológiák kiválasztására, az adatrendszerek kialakítására, az adatok feldolgozására és végül közérthető vizuális megjelenítésére fókuszál.

  A félév során legalább egy gyakorlati alkalmazás helyszíni bemutatására is sor kerül (pl. MVM OVIT, FÖMI - Földmérési és Távérzékelési Intézet, OMSZ - Országos Meteorológiai Szolgálat, stb.).

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy keretében először áttekintjük az alapfogalmakat: Információs társadalom – intelligens rendszerek, térinformatika tudomány és térinformációs rendszerek; majd a térinformációs rendszerek legismertebb alkalmazásait.

  Ezt követően a térinformációs rendszerek definícióját, tervezését és létrehozását vizsgáljuk:

  Térinformációs rendszerek létrehozása. Adattípusok, adatnyerési módok, aggregációs szint. Geometriai adatok nyerése; Helymeghatározás matematikai és geodéziai alapjai, helymeghatározási technikák (pl. műholdas GPS, távérzékeléses, mobil, RFID, stb.) áttekintése, rendszerezése a kinyerhető helyinformációk alkalmazhatósága szempontjából (pontosság, skálázhatóság, stb.). Attribútum adatnyerő eljárások (elsődleges, másodlagos); Távérzékelés (alapelve, formái, jellemzői). A fizikai jellemzők észlelhetőségétől függő távérzékelési módszerek megválasztása. A távérzékelési információnyerés pontosságának növelése és korrekcióinak módszerei. Térinformatikai célú képfeldolgozás, -előkészítés, -elemzés. Digitális kép, matematikai módszerek, szűrés és torzítás-mentesítés.

  A következő három előadáson azt a modern és gyorsan változó IKT környezetet mutatjuk be, amelyben a  térinformációs rendszereket alkalmazni kívánjuk. Ezek a témák az Internet mint az információs táradalom kritikus infrastruktúrája, az új generációs hálózatok, valamit a RFID technológia. Végül rövid áttekintést adunk a tárgyak internete témakörről.

  Ezt követően a térinformációs rendszerek néhány alkalmazási területét tekintjük át, elsősorban a modellek, a rendelkezésre álló és nyerhető adatok, az elemzések és a kontextusok szempontjából:

  1) Térképészet, navigáció, logisztika térinformatikai vonatkozásai; Térhasználat, területfejlesztés; legismertebb hazai ill. európai térinformációs adatrendszerek.

  2) Hálózatos infrastruktúrák, távközlési hálózatok tervezésének, üzemeltetésének, forgalommérésének térinformatikai vonatkozásai; Intelligens város komplex fejlesztések térinformatikai vonatkozásai; Közmű hálózatok, intelligens városüzemeltetés; Intelligens közlekedési hálózatok.

  3) Klímaváltozás és hatásának vizsgálata: környezeti állapot, társadalmi hatások; Katasztrófák észlelése, katasztrófa elhárítás; Földhasználat, termésbecslés  térinformatikai vonatkozásai.

  4) Közigazgatás, regionalitás térinformatikai vonatkozásai (adatok, kontextusok);

  5) Néhány új alkalmazási terület (pl. belső terek).

   Végül egy összefoglaló órával zárjuk a félévet, ahol mindenki bemutatja az évközi feladatát.

   

  Ütemezés:

  Oktatási hét

  Témakör

  1.( 2x45 perc )

  • Információs társadalom – intelligens rendszerek
  • Térinformatika tudomány és térinformációs rendszerek
  • Térinformációs rendszerek alkalmazása különböző területeken
  • Ismert hazai és európai térinformációs adatrendszerek

  2.

  • Térinformációs rendszerek (definíció, osztályozás)
  • Térinformációs rendszerek létrehozása (Elméleti modell → Logikai modell → Fizikai modell → Megjelenítési modell)
  • Adattípusok, adatnyerési módok, aggregációs szint

  3.

  • Geometriai adatok nyerése
  • Helymeghatározás matematikai és geodéziai alapjai
  • Helymeghatározási technikák (műholdas GPS, távérzékelés, mobil, RFID, stb. áttekintése, rendszerezése a kinyerhető helyinformációk alkalmazhatósága szempontjából (pontosság, skálázhatóság, stb.)

  4.

  • Attribútum adatnyerő eljárások (elsődleges, másodlagos)
  • Távérzékelés (alapelve, formái, jellemzői), a fizikai jellemzők észlelhetőségétől függő távérzékelési módszerek megválasztása
  • A távérzékelési információnyerés pontosságának növelése és korrekcióinak módszerei

  5.

  • Térinformatikai célú képfeldolgozás, -előkészítés, -elemzés
  • Digitális kép, matematikai módszerek, szűrés és torzítás-mentesítés

  6.

  • Internet  az információs táradalom kritikus infrastrutúrája

  7.

  • Új generációs hálózatok

  8.

  • RFID , Tárgyak internete

  9.

  • Térinformációs rendszerek néhány alkalmazási területe 1:
   • Térképészet, navigáció, logisztika térinformatikai vonatkozásai
   • Térhasználat, területfejlesztés

       (Modellek, rendelkezésre álló és nyert adatok, elemzések, kontextusok.)

  10.

  • Térinformációs rendszerek néhány alkalmazási területe 2:
   • Hálózatos infrastruktúrák, távközlési hálózatok tervezésének, üzemeltetésének, forgalommérésének térinformatikai vonatkozásai

  o    Intelligens város komplex fejlesztések térinformatikai vonatkozásai

   • Közmű hálózatok, intelligens városüzemeltetés
   • Intelligens közlekedési hálózatok

       (Modellek, rendelkezésre álló és nyert adatok, elemzések, kontextusok.)

  11.

  • Térinformációs rendszerek néhány alkalmazási területe 3:
   • Klímaváltozás és hatásának vizsgálata: környezeti állapot, társadalmi hatások
   • Katasztrófák észlelése, katasztrófa elhárítás
   • Földhasználat, termésbecslés  térinformatikai vonatkozásai

       (Modellek, rendelkezésre álló és nyert adatok, elemzések, kontextusok.)

  12

  • Térinformációs rendszerek néhány alkalmazási területe 4:
   • Közigazgatás, regionalitás térinformatikai vonatkozásai (adatok, kontextusok)
   • Néhány új alkalmazási terület (pl. belső terek)

       (Modellek, rendelkezésre álló és nyert adatok, elemzések, kontextusok.)

  13.

  ·         Térinformatikai adatok feldolgozásának alapvető matematikai módszereinek alkalmazhatósága

  o    Mérések a képeken

  o    Elemzések statisztikai alapjai,

  o    Eredmények vizualizációja

  14.

  Összefoglalás - beszámolók

   

   


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények

  Egy évközi házi feladat elkészítése, amelynek része az adott alkalmazási terület ismertetése, és egy – a hallgató által megismert - alkalmazás részletes bemutatása.

  A feladat beadásának határideje a szorgalmi időszak utolsó napján 12 óra.

  A házi feladat értékelésre kerül (1-től 5-ig). Elfogadható szintű (> 1) elkészítése a vizsgára bocsátás feltétele.
  A tárgy szóbeli vizsgával zárul. A félév teljesítésének feltétele a szóbeli vizsgán elért legalább elégséges osztályzat.

  A félévi osztályzat a vizsgán elért osztályzat (50% súllyal) és a házi feladat értékelésének (50% súllyal) kerekített átlaga.


  a.) A szorgalmi időszakban: házi feladat 
  b.) A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
  c.) Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi követelmény (házi feladat) különeljárási díj mellett a pótlási hét utolsó napján 12 óráig benyújtható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások után, illetve a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások az tárgy web oldalain megtalálhatók.

  Javasolt irodalom:

  Detrekői Ákos, Szabó György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

  Dömölki B. (szerk.) (2008): Égen-földön informatika – Az információs társadalom technológiai távlatai, NHIT, Budapest

  Laurini, R., Thompson, D. (1992): Fundamentals of Spatial Information Systems, Academic Press, London

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása4
  Vizsgafelkészülés12
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Kálmán

  egyetemi docens

  BME VIK IIT

  Dr. Bakonyi Péter

  vezető tanácsadó

  BME VIK EIT

  Egyéb megjegyzések

  A tantárgy magyar elnevezése: 

  Térinformációs rendszerek és alkalmazásaik intelligens környezetekben 

  A tantárgy angol elnevezése: 

  Geographical Information Systems and their Applications in Intelligent Environments