Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Képfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Image Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAD00 7 2/1/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szemenyei Márton,
  4. A tantárgy előadója
  Név Beosztás Tanszék, Int.
  Dr. Vajta László egyetemi docens Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  Kertész Zsolt tud. mts. Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Számítógépes grafika
  • Rendszerelmélet
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIA356" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA356", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS (Training.Code=("5N-A8") VAGY Training.Code=("5NAA8"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező:

  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIA356" , "jegy" , _ ) >= 2 
  VAGY 
  TárgyEredmény("
  BMEVIIIA356", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A képi információk feldolgozásának igénye rohamosan növekszik. Erre példa az autonóm járművek fejlesztése, a terrorizmus elleni kűzdelem, a korszerű képalkotó diagnosztikai eszközök, vagy a dolgok internet. A tantárgy célja az, hogy megismertesse a hallgatókat a képek számítógépes feldolgozásának, felismerésének, összehasonlító elemzésének elméletével és gyakorlatával.  A tárgyban tanultak alapján a hallgatók képesek bonyolultabb képfeldolgozási feladatok megoldására, fejlesztői tevékenység végzésére, a  gépi látás alapjainak: a képek rögzítésének, tárolásának, feldolgozásának alkalmazására..

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A képfeldolgozás alapfogalmai. Az emberi látás, és a megjelenítés összefüggései. Egyszerű példa a képfeldolgozásra. A kép, mint 2D folytonos és diszkrét függvény.

  Gyakorlat: egyszerű képfeldolgozási feladat algoritmikus kidolgozása

  1. Harmonikus bázisfüggvények. Fourier transzformáció. Mintavételezés és rekonstrukció. A fényspektrum és a szín, színrendszerek alapjai. Kvantálás és dither.

  Gyakorlat: képek frekvencia-spektrumának előállítása és elemzése

  1. Képformátumok és képtömörítés. Adattárolás. Nyomtatás, színkalibráció.

  Gyakorlat: képtömörítési eljárások összehasonlító elemzése, színbontás

  1. Kamerák és képrögzítő eszközök. Camera obscura és valós kamera belső és külső paraméterei és tipikus felépítése. Mélységélesség, torzítás. Kalibráció. Homogén lineáris transzformációk.

  Gyakorlat: kamerák és optika méretezése, kalibrációja

  1. Hisztogram műveletek. Matematikai morfológia. Mérések bináris képeken, pozíció, orientáció, hossz, számosság. Szomszédosság. Csontvázasítás.

  Gyakorlat: MATLAB megvalósítási példák

  1. Alacsony szintű képfeldolgozás: lineáris szűrés tér és frekvencia tartományban. Szeparábilitás. Gauss piramis. Nem lineáris, statisztikai szűrők: medián és változatai. Éltartás, bilaterális szűrők.

  Gyakorlat: alkalmazási ppéldák a szűrő megválasztására

  1. Él, völgy és sarokdetektálás. Első és második deriváltak: gradiens és Hesse mátrix.

  Gyakorlat: Haralick féle topografikus osztályozás

  1. Szegmentálás. Hasonlóságon alapuló szegmentálás, elárasztásos kitöltés (ismétlés). Hough transzformáció egyenesre és körre. Mozgás alapú szegmentálás, előtér és háttér szétválasztás. Textúra alapú szegmentálás.

  Gyakorlat: MATLAB realizáció

  1. Mozgáskövetés, optikai áramlás.

  Gyakorlat: autonóm robot navigációs látórendszer bemutatása

  1. Sztereolátás, epipoláris geometria. Pontmegfeleltetés: SIFT. RANSAC.

  Gyakorlat: MATLAB realizáció

  1. Képleírók, bevezetés az alakfelismerésbe és osztályozásba, template matching.

  Gyakorlat: Döntési módszerek összehasonlítása, megválasztásának szempontjai

  1. Képek regisztrációja.

  Gyakorlat: képalkotó diagnosztikai rendszerek megismerése

  1. 3 dimenziós képek feldolgozása

  Gyakorlat: lézeres letapogatóval készült képek kiértékelése

  14.  Összefoglalás, kitekintés, más, ráépülő tantárgy lehetőségek ismertetése

  Gyakorlat: konzultáció az éves anyagból 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)


  Előadás, gyakorlat, (ezek egy része számítógépteremben)

  A tantárgy előadások elhangzó elméleti anyagra és az azok alkalmazását segítő gyakorlati példák felhasználására épít.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A szorgalmi időszakban:

  A félévközi osztályzat megszerzéséhez az alábbi követelmények teljesítése szükséges:

  ·         1 nagyzárthelyi dolgozat a 12. oktatási héten

  ·         1 házi feladat

  o     

  A félévközi jegy a nagyzárthelyi és a házi feladat osztályzatának átlaga

  11. Pótlási lehetőségek A követelmények a pótlási héten pótolhatók
  12. Konzultációs lehetőségek Egyeztetés szerint, a zárthelyi dolgozatok és házi feladat beadása előtt.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Power point prezentációk

  Gonzales: Digital image processing, Addison Wesley

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

   18

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   10

  Vizsgafelkészülés

   -

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név Beosztás Tanszék, Int.
  Dr. Vajta László egyetemi docens Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  IMSc tematika és módszer

  A programban résztvevő hallgatók nagyobb mérnöki gondolkodást igénylő feladatokat kapnak, így nagyobb gyakorlatot szerezhetnek. Komolyabb önállóan feldolgozandó szakirodalom alapján mélyebb szakmai ismeretre is szert tehetnek

  IMSc pontozás

  IMSc pontokat a hallgatók szerezhetnek zárthelyi dolgozatban, amelyhez a számonkérésen extra feladatokat kell megoldaniuk. További 10 pont szerezhető magasabb szintű otthoni irodalomfeldolgozással.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.