Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Ipari informatika

  A tantárgy angol neve: Industrial Informatics

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus szak
  Első ciklus 
  Rendszertervezés szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAC02 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Bálint,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.iit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Dr. Kiss Bálint

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Kovács Gábor

  egyetemi tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, Programozás, Rendszerelmélet
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIaut", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIA358" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA358", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy korszerű és átfogó ismereteket nyújtson az ipari informatika olyan alkalmazásai területein, ahol a feladat egy rendszer köré épülő időkritikus információgyűjtési, feldolgozási és döntési ciklus autonóm működtetése. A tárgy bemutatja a szükséges informatikai komponensek fejlesztésének korszerű technológiáit, valamint azok rendszertechnikai hátterét.

  A tárgyat sikeresen teljesítő hallgató képes lesz:

  • (K1) bemutatni az autonóm rendszerek fejlesztésekor használt, irányítástechnikai célú, gyors prototípus tervezési (RCP) technológiák módszereit és azok szerepét a fejlesztési folyamatban,
  • (K3) alkalmazni az RCP egyes szoftver és hardver eszközeit, használni a LabVIEW és a Matlab/Simulink fejlesztői környezeteket RCP célokra,
  • (K2) elmagyarázni a folytonos és diszkrét állapotváltozókat tartalmazó dinamikus rendszerekből felépített, diagram alapú modellek futtatásának lépéseit, továbbá az egyes rendszerelemek leírásához szükséges adatstruktúrákat és metódusokat,
  • (K3) alkalmazni egyes, a valós idejű szimulációt lehetővé tevő automatikus kódgenerálási technológiákat,
  • (K4) egyszerűbb funkciót megvalósító fejlesztés specifikációjának elemzése nyomán javaslatot tenni a sz sükséges RCP környezet hardver és szoftver elemeire,
  • (K3) lineáris időinvariáns modellekkel leírható dinamikus rendszerek esetében állapotteres megfigyelők és visszacsatolások tervezési eljárásait alkalmazni.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások:

  1. hét: Autonóm rendszerek irányítástechnikai gyors prototípus tervezésének módszertana. A rapid control prototyping (RCP) fogalma, helye az ipari informatikai fejlesztési folyamatban. A tervezés V-modellje, a gyors prototípustervezés szoftver- és hardver komponensei, a fejlesztői környezet tipikus elemei. Diagram alapú tervező eszközök alapfunkciói.

  2. hét: Jelfolyamgráf-alapú, grafikus programozási paradigma. A LabVIEW környezet és a G nyelv: vezérlési szerkezetek.

  3. hét: A párhuzamos működés biztosítása és tervezési minták használata LabVIEW környezetben.

  4 hét: Diagram/modell futtatásának lépései, a futtatáshoz szükséges numerikus módszerek (algebrai hurok feloldása, integrálási eljárások, műveletek sorrendjének meghatározása stb.).

  5. hét: Simulink modell és futtatása, elemkönyvtárak, iteráció előkészítése, iterációs hurok működése, az iteráció futtatásának befolyásolása. Adatintegritás és az adatátadás determinisztikusága különböző mintavételi idejű csomópontok között, a rate transition blokk működése.

  6. hét: Dinamikus viselkedésű elemek felhasználói specifikációja. Dinamikus rendszer megadása, interfész az iteráló algoritmus felé, iterációs események kezelése.

  7. hét: S-függvények, egyedi elemkönyvtárak létrehozása a Simulink használatával. A szimuláció gyorsításának eszközei: mex fájlok, Matlab compiler.

  8. hét: Futtatás célrendszereken. A target fogalma, az automatikus kódgenerálás folyamata és eszközkészlete, a hangolást és analízist segítő szolgáltatások (kapcsolat a valós időben futó kóddal, paraméterek változtatása, jelek rögzítése).

  9. hét: A célrendszeren történő futtatás szerepe az autonóm rendszerek funkciófejlesztési ciklusában. A software-in-the-loop, a processor-in-the-loop és a hardware-in-the-loop szimulációs technikák és alkalmazásuk területei.

  10. hét: A Simulink Coder szolgáltatásai, elterjedt, moduláris célrendszerek (NI, dSPACE, Quanser, nyílt architektúrák).

  11. hét: Célrendszeri futtatások vezérlése, eredmények tárolása, analízise. Kísérlettervezés, automatizált és távoli kísérletvezérlés. A rendszer jeleinek rögzítése, aszinkron és off-line megjelenítése, felhasználásuk a kísérletek lefutásának vezérlésében.

  12. hét: Autonóm viselkedés megvalósítása önműködő érzékelés-döntéshozás-beavatkozás hurkon keresztül. Nyílt hurok fogalma, beavatkozás ismert vagy becsülhető állapotok esetén, a zárt hurok fogalma.

  13. hét: Állapotbecslésen és állapotvisszacsatoláson alapuló módszerek. Determinisztikus becslők lineáris rendszerekhez (Luenberger-megfigyelő) folytonos és diszkrét időben.

  14. hét: Összefoglalás, kitekintés. A megismert technológiák összefoglaló bemutatása esettanulmányokon, a technológia fejlődésének jelenlegi irányai, kapcsolat más informatikai technológiákkal (gyártásautomatizálás, termelésirányító rendszerek, elosztott rendszerek stb.).

  Gyakorlatok:

  1-2. gyak.: A LabView fejlesztői környezet és a gyors prototípus tervezést támogató egyes szolgáltatásainak vizsgálata.

  3. gyak.: Dinamikus rendszerek szimulációja és ODE megoldók vizsgálata.

  4. gyak.: A Simulink elemkönyvtárainak használata és dinamikus rendszerek megadása Matlab, illetve C nyelveken megírt S-függvények segítségével.

  5. gyak.: Automatikus kódgenerálás a szimuláció gyorsításához, illetve jelátalakításokat megadó Simulink hatásvázlatok (diagrammok) futtatáshoz beágyazott platformon.

  6. gyak.: Állapotteres visszacsatolás tervezése folytonos/diszkrét idejű, lineáris dinamikus rendszerekhez, a méretezés elvégzése Matlabbal és a zárt kör szimulációja.

  7. gyak.: Állapotmegfigyelők tervezése, vizsgálata és implementálása valós időben, beépítésük a visszacsatolásba.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti két óra előadás, továbbá heti egy óra gyakorlat. A gyakorlatok az előadásokon elhangzott anyagrészekre építenek, a feladatok hatékony megoldásához előzetes felkészülést ajánlunk a kapcsolódó anyagrészekből. A gyakorlaton használt fejlesztőkörnyezetek távoli elérése felhő infrastruktúra használatával biztosított. A megfelelő alkalmazói szintű ismeretek elsajátításához szükség esetén a feladatok önálló megoldását, befejezését javasoljuk.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: egy darab kilencven perces zárthelyi dolgozat (ZH) eredményes (legalább elégséges) megírása.

  A ZH eredménye a vizsgajegybe 20%-kal beszámít. 

  A vizsgaidőszakban: a vizsga írásbeli teljesítményértékelésből és az évközi ZH eredményének beszámításából áll. A vizsgába a ZH alapján beszámított évközi részeredmény a vizsgaidőszakban nem pótolható és nem javítható. A vizsga összpontszáma 50, melyből 10 pont a ZH pontszáma alapján arányosan adódik, 40 pont pedig az írásbeli teljesítményértékelés során szerezhető. A vizsga sikeres teljesítéséhez legalább 21 pontot kell szerezi az 50-ből.

  11. Pótlási lehetőségek

  A ZH a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolható, vagy annak eredménye egy alkalommal javítható. A ZH a pótlási héten nem pótolható, illetve nem javítható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatók fogadóóráin, illetve hallgatói igény szerint előre egyeztetett időpontban, a ZH időpontját és vizsgaalkalmakat megelőzően.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Dirk Abel, Alexander Bollig. Rapid Control Prototyping, Springer, 2006
  Elektronikus segédanyagok a tárgy honlapján.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés előadásokra14
  Félévközi készülés gyakorlatokra

  14 

  Felkészülés zárthelyire14
  Vizsgafelkészülés36
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Kovács Gábor

  egyetemi tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Kiss Bálint

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  IMSc tematika és módszer Az IMSc hallgatók számára a tananyaghoz kapcsolódó készségek és kompetenciák mélyebb elsajátítását segítjük az érintett hallgatóknak tartott konzultációk során.
  IMSc pontozás

  A tárgyból IMSc pontok csak jeles vizsgaeredmény elérése esetén járnak. A tárgyból mindösszesen 20 IMSc pont szerezhető az alábbiak szerint: 

  1. A ZH emelt szintű feladatainak megoldásával 10 IMSc pont szerezhető.
  2. A vizsga emelt szintű feladatainak megoldásával 10 IMSc pont szerezhető.

  Mind az ZH, mint a vizsga emelt szintű feladatainak esetében részpontszámok is szerezhetők. Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.