Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika 2

  A tantárgy angol neve: Digital Design 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. november 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnök szak, alapképzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAA05 2 2/1/1/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rácz György,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAA05
  4. A tantárgy előadója
  • Dr. Horváth Tamás
  • Dr. Pilászy György
  • Dr. Rácz György
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számábrázolási módok, átváltás számrendszerek között

  Logikai függvények

  Kombinációs és sorrendi hálózatok 

  Integrált áramköri építőelemek (multiplexer, dekóder, számláló, összeadó, komparátor)

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVIIIAA01" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIAA04" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIA104" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIA105" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  ÉS NEM (TárgyTeljesítve("BMEVIIIA106") VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIIIA108") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIAA02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIAA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


  ÉS (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-A7H") VAGY Training.Code=("5NAA7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy rendeltetése, hogy egyszerű példákon keresztül megadja mindazokat az alapfogalmi és rendszertechnikai alapismereteket, amelyek a mikroprocesszor és mikrokontroller alapú digitális berendezések logikai tervezési szintjén szükségesek. A tervezői szemlélet kialakítása érdekében az előadásokon gyakorlati példákat mutatunk és a hallgatók a házi feladatok révén tervezési részfeladatok önálló megoldásával mélyítik el a tananyagot. Ennek keretében

  • módszereket ismernek meg és készséget szereznek a mikroprocesszoros és mikrokontrolleres rendszerek analízisében és szintézisében,
  • egy mikrokontroller és egy assembly nyelv alapszintű megismerése révén olyan alapismereteket kapnak, amelyek birtokában további mikroprocesszor és mikrokontroller rendszerek megismerése és alkalmazása könnyen elsajátítható.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások:

  1. hét: Követelmények ismertetése, előzmények összefoglalása, ismétlés: vezérlés és adatszerkezet szétválasztás, aritmetika, előjel kezelés, előjel kiterjesztés, túlcsordulás kezelése.

  2. hét: Általános célú végrehajtóegység felépítése funkcionális elemekből.
  ALU, PC, utasításdekóder, regiszter fájl, utasításmemória, adatmemória.

  3. hét: Busz fogalma. Vezérlőbusz, címbusz, adatbusz. Tri-state fogalma. Időmultiplexálás. I/O és memóriatartomány.

  4. hét: Memóriák bemutatása, használata, egyszerű memória interfészek (SRAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH)

  5. hét: Konkrét mikrokontroller bemutatása (CPU-mag és utasításkészlet), órajel, reset előállítása. Külső sín előállítása.

  6. hét: Programozói modell bemutatása (regiszterstruktúra, utasításfelépítés, címzési módok). Aritmetikai és logikai műveletek, feltétel flag-ek és feltételes elágazások megvalósítása, példákkal.

  7. hét: Memóriaszervezés, stack, pointerek és szubrutinhívás, paraméterátadás.

  8. hét: Megszakításkezelés, környezet mentése/visszaállítása, egymásba ágyazott megszakítások, prioritások; Időzítési probléma tárgyalása: a SW időzítés és problémái. HW interrupt.

  9. hét: Periféria fogalma. Címdekódolás. I/O portok, időzítők, időzítőn alapuló perifériák (Input capture, output compare, PWM).

  10. hét: Aszinkron és szinkron soros adatátvitelek. UART, SPI.

  11. hét: UART periféria működése és használata. Puffer kezelés, ellenőrző összeg számítás.

  12. hét: Master, slave, arbitráció fogalma. DMA vezérlő. DMA vezérlő példa UART perifériával.

  13. hét: Korszerű memóriaáramkörök (NVRAM, FRAM, MRAM, DRAM, DDRAM, NAND és NOR FLASH memóriák).

  14. hét: Programozható logikák: PAL, GAL, CPLD, FPGA, CLC periféria.

   

  Gyakorlatok:

  1: Jelszintillesztések különböző feszültség logikák között, nyitott kollektoros áramkörök alkalmazása.

  2: Egyszerű konstrukciós feladatok aritmetika, komparátor, számláló, multiplexer építő elemek felhasználásával. Többfunkciós aritmetikai egység tervezése.

  3: Külső memória illesztése az előadáson definiált sínre.

  4: Asm programozás alapjai, memóriamodell, egyszerű program elkészítése.

  5: Egyszerű szubrutinok készítése, aritmetikai műveletek különböző méretű operandusokkal, ciklus szervezés, bin2hex átváltás kódolással és táblázattal.

  6: I/O kezelés (gomb kezelés) programmal ellenőrzött készenléttel és megszakítással. Pergésmentesítés. Egyszerű vezérlési szekvencia mikrokontrolleres megvalósítása.

  7: Vizsgagyakorlás

   

  Laborok:

  1: Mikrokontrolleres fejlesztői környezet kipróbálása, alapvető programfejlesztést és hibakeresést támogató funkciók használatának elsajátítása. Adott egyszerű aritmetikai műveletet végző kód lépésenkénti vizsgálata.

  2: I/O kezelés mikrokontrolleres környezetben, portlábak figyelése, éldetektálás, impulzus előállítás szoftveres időzítéssel. Léptető regiszter feltöltése az elkészített rutinokkal (szoftveres SPI – 7 szegmens kijelző kezelés).

  3: Komplex mikrokontroller alapú feladat megoldása (megszakításkezelés, perifériakezelés, timer használata)

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás és kéthetenként 2 óra gyakorlat tanulókörönkénti szervezésben, valamint 3x4 órás (plusz pótmérés) laboratóriumi foglalkozás.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Három kis házi feladat elkészítése és beadása rendszeres időközökkel.

  Az aláírás megszerzéséhez szükséges minimum kettő házi feladatban, egyenként az elérhető pontok 50%-ának megszerzése, illetve az előadásokon és gyakorlatokon való megfelelő számú részvétel, és a laborgyakorlatok teljesítése.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli. A vizsgán elérhető maximális pontszám 60, ebből 20 a belépő rész és 40 pont a nagyfeladatok megoldásával szerezhető meg. Az elégséges osztályzathoz a belépő kérdésekből legalább 12 pontot, a vizsgán összesen legalább 24 pontot kell elérni. A vizsgajegy a kapott pontszám alapján megállapításra.

  A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése.

  c. Elővizsga: nincs

  Minden egyéb kérdésében a TVSZ rendelkezései irányadók.

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladatok pótlására nincs lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A gyakorlatokon, vagy egyéni jelentkezés alapján az előadóknál, vagy a gyakorlatvezetőknél.


  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott:

  • A tárgy weblapján elérhető segédanyagok
  • Robert Bryan Reese, Bryan A. Jones, J. W. Bruce: Microcontrollers: From Assembly Language to C Using the PIC24 Family, Cengage Learning, 2014, ISBN: 1305076559, 9781305076556
  • D. M. Harris, S.L. Harris: Digital Design and Computer Architecture
  • dr. Gál Tibor: Digitális rendszerek I-II. Egyetemi jegyzet (J5-1429)
  • Dr. Selényi Endre - Benesóczky Zoltán: Digitális technika - Példatár, BME, Budapest, 1991
  • M. Morris Mano, Charles R. Kime: Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-031486-2
  • John F. Wakerly: Digital Design, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-089896-1
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra42
  Felkészülés laborfoglalkozásokra6
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Pilászy GyörgyEgyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Horváth TamásTudományos munkatársIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Rácz GyörgyEgyetemi adjunktusIrányítástechnika és Informatika
  IMSc tematika és módszer A programban résztvevő hallgatóknak szeparált gyakorlatot tartunk. A gyakorlatok anyaga a törzsanyag szempontjából nem tér el a programban nem résztvevő hallgatókétól. Az eltérések az alábbiakban foglalhatók össze: alapszintű feladatokkal nem, vagy csak röviden foglalkozunk. A hallgatók több, ill. nagyobb mérnöki gondolkodást igénylő feladatot kapnak.
  IMSc pontozás

  IMSc pontokat a hallgatók csak a vizsgán szerezhetnek. A pontszerzés lehetősége mindegyik vizsgán adott. A pontszerzés feltételei:

  • A tárgy követelményeinek teljesítése során összesen 30 IMSc pont (IP) szerezhető.
  • Az IMSc pontokért a vizsgán 6 extra pont (XP) szerezhető, amelyekért külön feladatokat kell megoldani. A jegyek ponthatárát ezen plusz feladat nélkül határozzuk meg. A normál vizsgafeladatokra kapott pontszám (VP) és az extra feladatokra kapott pontszám (XP) alapján képezzük az IMSC pontot.
  • IP abban az esetben szerezhető, ha a hallgató a vizsgán jeles osztályzatot ért el.

   

  A megszerzett IP-ok számítása az alábbiak alapján történik:

  IP = (VP-51+XP)*2

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.