Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Autonóm robotok és járművek

  A tantárgy angol neve: Autonomous Robots and Vehicles

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. február 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus Szak,BSc., Autonóm intelligens rendszerek szakirány,  Elágazó tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA358 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Bálint,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Lantos Béla egyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Kiss Bálint egyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Harmati Istvánegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Informatika, Szabályozástechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIaut", _)
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIMA12" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny("BMEVIIIMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIAC02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Szabályozástechnika (VIAUA309)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy összefoglalja az autonóm rendszerek irányításának, navigációjának, koordinációjának és intelligens rendszertechnikai megvalósításának elméleti és gyakorlati alapjait. A tárgy szemléletbeli és rendszertechnikai alapokat nyújt ilyen rendszerek üzemeltetői és fejlesztői számára. Bemutatja a robotizált gyártórendszerek felépítését, a legelterjedtebb robot struktúrákat, a robotok programozásának tipikus lépéseit, a navigáció és modellalkotás elméleti alapjait és eszközeit, a pályatervezés módszereit. Megismertet az ipari és mobilis robotokban elterjedt pályatervezési és irányítási módszerekkel illetve az irányítások valósidejű aspektusaival. Bemutatja a  mobilis és lábon járó robotok kooperációjának elveit és alkalmazási lehetőségeit, valamint az autonóm földi, légi és űrbeli járművek főbb irányítási  problémáit.

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgató megismeri a robot és járműrendszerek rendszermodellezési kérdéseit és megoldásait, a robotikában és járműiparban fellépő pályatervezési, irányítási, navigációs, problémákat és a problémák megoldására kidolgozott módszerek alapjait. Készséget szerez robotizált gyártósorok és komplex robotizált és járműirányítási (pl. kormány, fék, felfüggesztés) rendszerek konfigurálására, több autonóm rendszer esetén ezek koordinálására, továbbá ilyen rendszerek specifikálására és a tervezésükben, valamint kifejlesztésükben történő aktív részvételre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Mechatronikai alapok

  1. Mechatronikai alapfogalmak (1. hét).

  Irányított mechanizmus, pálya, feladat, végeffektor. Az irányítási hierarchia szintjei, PTP és CP irányítás, koordinált mozgás. Belső és külső érzékelők. Embernélküli földi, légi és vízi robotok és járművek (UGV, UAV, UMV).

  2. Autonóm rendszerek navigációs módszerei (2-3. hét).

  Orientáció jellemzése navigációs rendszerekben: elemi forgatások, Rodrigues-képlet, Euler- és RPY-szögek, homogén transzformáció. Járművek (autók, repülők, hajók) navigációjának hasonlósága. Navigációs rendszerek érzékelői: Differenciális GPS, 3D gyorsulásérzékelő és giroszkóp, állapotbecslés.

  3. Mechatronikai rendszerek dinamikus modelljei (4. hét)

  Kinetikus és potenciális energia, inerciamátrix. Lagrange és Newton-Euler egyenletek. A dinamikus modell rekurzív és szimbolikus számítása.

  II. Robotkarok irányítása

  4. Robotkarok geometriai és kinematikai modellje (5-6. hét)

  Denavit-Hartenberg alak. Robot transzformációs gráf. Direkt geometriai és inverz geometriai feladat megoldási módszerei. Differenciális mozgás. Parciális sebesség és szögsebesség, Jacobi-mátrix. Pozíció, sebesség és gyorsulás algoritmus. Redundáns robotok mozgástervezése.

  5. Robotkarok irányítása (7-8. hét)

  Decentralizált kaszkád csuklóhajtások. A kiszámított nyomaték módszere. Statikus erő és nyomaték transzformálása. Hibrid pozíció és erő irányítás.

  III. Mobilis robotok és járművek

  6. Mobilis robotok pályatervezése és irányítása (9-11. hét)

  Mobilis robotok kinematikai modellje, referencia robot, irányítás állapot-visszacsatolással. Időoptimális pályatervezési algoritmusok (Reeds-Shepp, Dubins, differenciálhajtású robotok), környezet feltérképezése, intelligens akadályelkerülési stratégiák (potenciál-tér módszerek, viselkedésalapú stratégiák).

  7. Intelligens aktuátorok a járműirányításban (12. hét)

  A járműirányítás intelligens beavatkozó egységei: Felfüggesztési rendszerek, kormányrendszerek, fékrendszerek és integrált irányításuk. Az intelligencia növelésének irányzatai az autonóm működéshez.

  IV. Komplex robotrendszerek alkalmazástechnikája

  8. Robotprogramozási nyelvek és valós idejű implementációk (13. hét)

  Robotprogramozási nyelvek felépítése; strukturált, feladatorientált, modell alapú, kooperatív nyelvek, osztott rendszerek. Pályatervezés csuklóváltozóban és térben, mozgásutasítások megvalósítása. Valósidejű operációs rendszerek gyors irányításokhoz. Gyors prototípus tervező eszközök szoftver technológiája.

  9. Autonóm robotok kooperációja (14. hét)

  Kooperáló mobilis és lábon járó robotok, szabályalapú csapatkoordináció. Multiágens rendszerek ütközésmentes pályatervezése, formációban haladás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  14 tényleges oktatási hét: 42 előadási óra és 14 tantermi gyakorlat. A tantermi gyakorlatok esettanulmányokon keresztül mutatják be az elméleti anyag alkalmazási lehetőségeit.

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: Egy sikeres nagy zárthelyi megírása órarenden kívül. A nagy zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. A nagy zárthelyi osztályzata 20%-ban beszámít a vizsgajegybe. Minden más tekintetben a TVSZ rendelkezései érvényesek.          Az aláírás megszerzésének feltétele: a nagy zárthelyi osztályzata legalább 2 (elégséges)b.       A vizsgaidőszakban: A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte. A vizsga írásbeli, amely elméleti kérdésekből és feladatokból áll. A 100 pontos skálán a zárthelyi súlya max. 20 pontot jelent. Az osztályzatok ponthatárait a 100 pontos skálán határozzuk meg.

  c.              Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A vizsgaidőszak első hetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a nagy zárthelyi pótlására, ha annak osztályzata nem érte el a 2 (elégséges) értéket a szorgalmi időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak fogadóóráján, a vizsgaidőszakban elektronikus egyeztetés után a vizsga előtti napon az oktató által megadott helyen.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Lantos: Robotok irányítása. Akadémiai Kiadó, 3. kiadás, 2002, ISBN 963 05 7944 8

  Lantos-Kiss-Harmati: Autonóm robotok és járművek segédlet (elektronikusan)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Lantos Bélaegyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Harmati Istvánegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Vajda Ferencegyetemi adjunktusIrányítástechnika és Informatika