Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, Beágyazott és irányítórendszerek szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIA355 6 0/0/4/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csubák Tibor,
4. A tantárgy előadója
Dr. Csubák Tiboregyetemi docensIIT
Kuti Lászlóegyetemi adjunktusIIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A választott témától függően a törzs,- illetve a főszakirány tárgyaira.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AVIirány", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Témaválasztáskor a leendő konzulenssel kell megbeszélni.

7. A tantárgy célkitűzése

A szakirányban tanult ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni ésdeklődési körének megfelelő tématerületen, valós mérnöki feladatok megoldása közben.

Alapvető célkitűzés, hogy a hallgató a választott téma szűkebb szakterületéről az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, s a tárgy keretében végzett munkát

- megfelelő előrehaladás esetén – diplomaterv keretében, vagy doktorandusz témaként is hasznosítani tudja.

8. A tantárgy részletes tematikája -         A tárgy témaválasztását célszerű több szempontból, jól átgondolni, hiszen a tárgyon túlmutató hatása lehet. A Tanszék már a tárgyfelvételt megelőző félév szorgalmi időszakában segítséget biztosít a témaválasztáshoz tájékoztatók tartásával, korábbi és aktuális témák kiírásainak, befejezett munkák tartalmi összefoglalóinak közreadásával. Az előzetesen felkínált témakiírásokat - melyek tartalmazzák az elvégzendő munka főbb irányait – tanulmányozni lehet a Tanszék honlapján, meg lehet keresni a konzulenst további információ szerzése céljából. Témát választani a megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig célszerű, de legkésőbb a vizsgaidőszak végéig kell.   

-         A tantárgy részletes tematikáját, lebonyolításának módját a témavezető az első gyakorlat alkalmával határozza meg. Ennek témától függő fázisai a következők lehetnek: irodalmazás, rendszertervezés, tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, deszkamodell szintű berendezések készítése, ellenőrző mérések végzése, végleges megoldás megtervezése, tesztelés, dokumentálás.

-         A szorgalmi időszak utolsó napjáig el kell készíteni és beadni a féléves munkáról szóló írásos beszámolót, illetve magyar és angol nyelvű tartalmi összefoglalót.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Kiscsoportos foglalkozás keretében (maximum 2-3 fő) a témavezető oktató irányításával történik a választott téma kidolgozása. Több hallgató közös munkája esetén mindenki egyéni teljesítményének értékelhetőnek kell lenni. A téma jellegétől függően a gyakorlat helyszíne lehet Tanszéki laboratórium, számítógépterem, könyvtár vagy külső cég által biztosított munkahely. A téma műveléséhez szükséges munkahely, gépidő, berendezések, eszközök, anyagok biztosítása a konzulens feladata.

A téma kidolgozását önállóan, de a konzulens felügyelete mellett kell végezni.

A félév végén a hallgatóknak írásos beszámolót kell készíteni a félév során végzett tevékenységről. A beszámolónak tartalmazni kell az elkészült hardver, illetve szoftver dokumentációját is. A közös munkán dolgozó hallgatók közös beszámolót készíthetnek, de a leírás alapján elbírálható legyen az egyéni munka. A szövegszerkesztővel készült írásos anyag javasolt terjedelme 10 oldal.

El kell készíteni a végzett munka fél oldalas tartalmi összefoglalóját magyar és angol nyelven is olyan igénnyel, hogy az felkerül a Tanszék honlapjára.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: A félévközi jegy és aláírás megszerzéséhez a témát ki kell dolgozni a konzulenssel megbeszélt mélységig, be kell adni az írásos beszámolót és tartalmi összefoglalókat.

A félévközi osztályzatot a témavezető határozza meg, de szükséges feltétel az írásos anyagok

beadása.

b.       A vizsgaidőszakban: -

c.              Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek

Pótlási lehetőség a témavezetővel egyeztetve a TVSZ előírásai szerint.

12. Konzultációs lehetőségek A témavezetővel egyeztetett időpontban és gyakorisággal.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témavezető útmutatása illetve irodalomkutatás alapján.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Irodalomkutatás 20
Felkészülés foglalkozásokra25
Írásos beszámoló elkészítése10
Felkészülés a szóbeli beszámolóra5
Vizsgafelkészülés120
Összesen

 

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Csubák Tibor egyetemi docensIIT
Kuti Lászlóegyetemi adjunktusIIT