Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, Beágyazott és irányítórendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA355 6 0/0/4/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csubák Tibor,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Csubák Tiboregyetemi docensIIT
  Kuti Lászlóegyetemi adjunktusIIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A választott témától függően a törzs,- illetve a főszakirány tárgyaira.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVIirány", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Témaválasztáskor a leendő konzulenssel kell megbeszélni.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakirányban tanult ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni ésdeklődési körének megfelelő tématerületen, valós mérnöki feladatok megoldása közben.

  Alapvető célkitűzés, hogy a hallgató a választott téma szűkebb szakterületéről az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, s a tárgy keretében végzett munkát

  - megfelelő előrehaladás esetén – diplomaterv keretében, vagy doktorandusz témaként is hasznosítani tudja.

  8. A tantárgy részletes tematikája -         A tárgy témaválasztását célszerű több szempontból, jól átgondolni, hiszen a tárgyon túlmutató hatása lehet. A Tanszék már a tárgyfelvételt megelőző félév szorgalmi időszakában segítséget biztosít a témaválasztáshoz tájékoztatók tartásával, korábbi és aktuális témák kiírásainak, befejezett munkák tartalmi összefoglalóinak közreadásával. Az előzetesen felkínált témakiírásokat - melyek tartalmazzák az elvégzendő munka főbb irányait – tanulmányozni lehet a Tanszék honlapján, meg lehet keresni a konzulenst további információ szerzése céljából. Témát választani a megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig célszerű, de legkésőbb a vizsgaidőszak végéig kell.   

  -         A tantárgy részletes tematikáját, lebonyolításának módját a témavezető az első gyakorlat alkalmával határozza meg. Ennek témától függő fázisai a következők lehetnek: irodalmazás, rendszertervezés, tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, deszkamodell szintű berendezések készítése, ellenőrző mérések végzése, végleges megoldás megtervezése, tesztelés, dokumentálás.

  -         A szorgalmi időszak utolsó napjáig el kell készíteni és beadni a féléves munkáról szóló írásos beszámolót, illetve magyar és angol nyelvű tartalmi összefoglalót.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Kiscsoportos foglalkozás keretében (maximum 2-3 fő) a témavezető oktató irányításával történik a választott téma kidolgozása. Több hallgató közös munkája esetén mindenki egyéni teljesítményének értékelhetőnek kell lenni. A téma jellegétől függően a gyakorlat helyszíne lehet Tanszéki laboratórium, számítógépterem, könyvtár vagy külső cég által biztosított munkahely. A téma műveléséhez szükséges munkahely, gépidő, berendezések, eszközök, anyagok biztosítása a konzulens feladata.

  A téma kidolgozását önállóan, de a konzulens felügyelete mellett kell végezni.

  A félév végén a hallgatóknak írásos beszámolót kell készíteni a félév során végzett tevékenységről. A beszámolónak tartalmazni kell az elkészült hardver, illetve szoftver dokumentációját is. A közös munkán dolgozó hallgatók közös beszámolót készíthetnek, de a leírás alapján elbírálható legyen az egyéni munka. A szövegszerkesztővel készült írásos anyag javasolt terjedelme 10 oldal.

  El kell készíteni a végzett munka fél oldalas tartalmi összefoglalóját magyar és angol nyelven is olyan igénnyel, hogy az felkerül a Tanszék honlapjára.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: A félévközi jegy és aláírás megszerzéséhez a témát ki kell dolgozni a konzulenssel megbeszélt mélységig, be kell adni az írásos beszámolót és tartalmi összefoglalókat.

  A félévközi osztályzatot a témavezető határozza meg, de szükséges feltétel az írásos anyagok

  beadása.

  b.       A vizsgaidőszakban: -

  c.              Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség a témavezetővel egyeztetve a TVSZ előírásai szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek A témavezetővel egyeztetett időpontban és gyakorisággal.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezető útmutatása illetve irodalomkutatás alapján.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Irodalomkutatás 20
  Felkészülés foglalkozásokra25
  Írásos beszámoló elkészítése10
  Felkészülés a szóbeli beszámolóra5
  Vizsgafelkészülés120
  Összesen

   

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Csubák Tibor egyetemi docensIIT
  Kuti Lászlóegyetemi adjunktusIIT